Dodane przez ZSP2_admin - pon., 01/11/2010 - 18:36
  Historia szkoły sięga początków naszego wieku. Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim utworzono z dniem 1 września 1973 r. Swymi korzeniami sięga pierwszej Siedmioklasowej Szkoły Handlowej, która otwarta została 10 września 1903 r. w budynku przy ulicy Pilicznej (obecnie budynek I Liceum Ogólnokształcącego). Budynek wzniesiony został dzięki ofiarności znanej firmy Landsberg. W szkole tej uczyła się młodzież męska. Dopiero w roku 1912 wprowadzono naukę dla dziewcząt. Młodzież za naukę płaciła czesne. Początkowo językiem wykładowym był język rosyjski, a język polski był przedmiotem nad obowiązkowym. Dopiero 13 października 1905 r. po gwałtownych protestach młodzieży przeciwko obcej szkole, z obcym językiem wykładowym zezwolono na wprowadzenie języka polskiego jako języka wykładowego. Szkoła zamieniona została na szkołę polską; tyle, że bez praw państwowych. W wyniku drugiego strajku usunięto carskiego urzędnika pełniącego obowiązki dyrektora J.P. Dobrowolskiego. Mianowano na jego miejsce Polaka L. Kowalczewskiego. Po wybuchu I wojny Światowej szkoła została zamknięta, a budynek zamieniono na szpital wojskowy, który zlikwidowano w połowie 1915 r. We wrześniu 1915 r. ponownie otwarto Koedukacyjną Szkołę Handlową. Z dniem 1 września 1917 r. szkoła zamieniona została na ośmioklasowe Koedukacyjne Gimnazjum Filologiczne.
 
W latach 1925-1930 istniała Prywatna Szkoła Handlowa im. Kuryszowny. Szkoła ta mieściła się przy ul. Pilicznej 6. Młodzież uczyła się cyklem 6-letnim na podbudowie programowej 4 klasy szkoły powszechnej. W latach 1931 - 35 szkoła ta znana jest pod nazwą Koedukacyjna Szkoła Handlowa Stowarzyszenia Kupców Polskich. W roku 1936 z dniem 1 września przeprowadzono reorganizację szkoły i powołano Gimnazjum Kupieckie. Szkoła otrzymała budynek przy ul. ¦w. Antoniego 57. Była to szkoła prywatna. Czesne wynosiło 60 złotych. W gimnazjum obowiązywał 3 letni cykl nauczania. Wykładano: język polski, historie, religie, język niemiecki, wiadomości przyrodnicze, geografie gospodarczą, organizacje i technikę handlu, technikę reklamy, towaroznawstwo i arytmetykę handlowa. Wybuch II wojny światowej przerwał dobrą passę szkoły, jej ponowne otwarcie nastąpiło dopiero 5 września 1940 r. pod nazwą Prywatnej Szkoły Handlowej. 1 września 1943 r. szkołę przejął na własność Zarz±d Miejski i przekształcił ją na Miejską Szkołę Handlowa. Był to bardzo trudny okres w życiu szkoły; trudne warunki lokalowe, brak pomocy naukowych i podręczników oraz uciążliwy nadzór władz okupacyjnych, które zaleciły by młodzież kształcono na "akuratnych kupców, ale bez poczucia dumy". Szkoła miała dać jedynie "ogólne kupieckie wykształcenie jako siły pomocniczej w handlu i gospodarce". Dzień 22 lutego 1942 r. kiedy to aresztowano i wywieziono na przymusowe roboty do Niemiec prawie połowę młodzieży i kilku profesorów, był dniem szczególnie tragicznym w dziejach szkoły. W tym czasie szkołą kierował dyrektor Z. Sosnowski.
 
    W październiku 1944 r. szkołę zamknięto. Dopiero 22 lutego 1945 roku zwołano pierwsze posiedzenie Rady. Reaktywowane zostało Gimnazjum Kupieckie, jego dyrektor Z. Sosnowski powiedział: "mimo zniszczenia budynku szkolnego, całego jego wyposażenia, pomocy naukowych, przystępujemy do pracy z radością, świadomi swych obowiązków, jakie ciążą na nas przy wychowaniu przyszłych pokoleń...". W latach 1946-1952 szkoła nadal kształciła młodzież w kierunku handlowym ale przyjmowała nowe nazwy: Państwowe Gimnazjum Handlowe, Państwowe Gimnazjum i Liceum Handlowe, Państwowe Liceum Handlowe, Państwowe Liceum Administracyjno-Handlowe. We wrześniu 1950 roku szkoła otrzymała nowy budynek przy ul. Św. Antoniego 57/60, utworzono w nim Technikum Finansowe. Ten typ szkoły funkcjonował do roku 1955. Jednocześnie uczono młodzież w Państwowym Technikum Rachunkowości Rolnej (rok powstania 1952) i w Zasadniczej Szkole Gospodarczej o kierunku: kucharz (rok powstania 1950). W tym okresie funkcje dyrektora pełnili kolejno: dyr. Z. Sosnowski, dyr. J. Ceglarzowa, dyr. E. Maślanko. W roku 1958 Zasadniczą Szkołę Gospodarczą przekształcono w Zasadniczą Szkołę Zawodową o specjalność: handel-sprzedawca i gospodarstwo domowe i zbiorowe. Kierunek handlowy na poziomie szkoły zasadniczej utrzymał się do roku 1973. W roku 1972 otworzono Liceum Zawodowe o przemiennym cyklu nauczania: sprzedawca-magazynier i kelner-bufetowy. Specjalność sprzedawca-magazynier istniała do roku szkolnego 1993/94. W latach 60 następowały kolejne reorganizacje. W miejsce Technikum Rachunkowości Rolnej powołano 5-letnie Technikum Ekonomiczne o specjalności ogólnoekonomicznej, rok później dokonano naboru uczniów do klas o specjalności: handel. Technikum Ekonomiczne o tych dwóch specjalnościach istniało do roku 1971. W tym samym roku otworzono tą samą klasę Technikum Gospodarczego o specjalności: żywienie zbiorowe a ostatni absolwenci tego technikum odeszli w roku 1970. We wrześniu 1970 r. dokonano naboru do pierwszej klasy Technikum Gastronomicznego o specjalności: żywienie zbiorowe (specjalność ta istnieje do chwili obecnej).
 
W roku 1968 utworzone zostały klasy Liceum Ekonomicznego o specjalności: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw (ostatni absolwenci o tej specjalności skończyli naukę w 1999 r.) oraz ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych. W latach 1958-1970 szkołą kierował zasłużony nauczyciel i organizator szkolnictwa w Tomaszowie Maz., dyr. Józef Stańczyk. Po jego odejściu na emeryturę, obowiązki dyrektora szkoły przejęła mgr Aleksandra Makowska. Był to dobry okres w historii szkoły; dyrektor A. Makowska dołożyła wiele starań, by zmodernizować budynki szkolne, doposażyć pracownie przedmiotowe. Doprowadziła też do tego, że w roku 1973 szkole naszej nadano status Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2, który obejmował: Liceum Ekonomiczne, Liceum Zawodowe, Technikum Gastronomiczne i Zasadniczą Szkołę Zawodową. Po jej wyjeździe do pracy w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Piotrkowie Tryb., dyrektorem ZSZ Nr 2 została mgr Stefania Wypychowska. Za jej kadencji otwarto Policealne Studium Zawodowe (1976 r.) o specjalności: organizacja i technika usług gastronomicznych. Studium istniało krótko, gdyż ze względu na brak zainteresowania tym typem szkoły, w roku szkolnym 1983/84 nie dokonano naboru do klasy pierwszej. W latach 1980-1990 dyrektorem szkoły była mgr Regina Bednarek. Były to ważne lata w historii szkoły. Dzięki staraniom dyr. R. Bednarek dokonano kapitalnego remontu budynku szkolnego przy ul. Św. Antoniego 57 a także sfinalizowano długoletnie starania o nadanie szkole imienia Stanisława Staszica. To podniosłe wydarzenie miało miejsce 28 października 1984 roku.
 


    Po odejściu dyr. R. Bednarek na emeryturę, Rada Pedagogiczna wybrała na zwolnione przez nią stanowisko długoletnią nauczycielkę fizyki mgr Mariannę Kubicz. Nowa dyrektor dołożyła starań o zakończenie wciąż trwającego remontu budynku warsztatów szkolnych oraz o unowocześnienie istniejącej bazy materialnej i otwierania nowych kierunków kształcenia, które bardziej odpowiadają zmieniającej się rzeczywistości. Kolejnym dyrektorem szkoły była mgr Mariola Przybylska - nauczyciel przedmiotów ekonomicznych, której efekty działania to: m.in.:

 • budynek "C" otwarty w 2002r., zapewniający dodatkowe 7 sal lekcyjnych oraz przestronne korytarze dla lepszego przemieszczania się zarówno dla uczniów jak i nauczycieli.;
 • modernizacja głównego wejścia do szkoły, z podjazdem dla osób niepełnosprawnych;
 • budowa hali sportowej połączonej z budynkiem "C";
 • budowa łącznika pomiędzy budynkami "A' i "B".

Dzięki prężnej działalności pani dyrektor wraz z nauczycielami, mamy najnowocześniejsze pracownie wyposażone w projektory multimedialne, tablice interaktywne, komputery, urządzenia wielofunkcyjne, sprzęt audiowizualny i wiele specjalistycznych urządzeń wykorzystywanych w nauczanych przez naszą szkołę zawodach, w tym:

 • "pracownię symulacyjną" do prowadzenia zajęć dydaktycznych w warunkach zbliżonych do rzeczywistego funkcjonowania firmy/biura,
 • medialną pracownię do nauki języków obcych,
 • dwie pracownie technologiczne, pozwalające prowadzić zajęcia dydaktyczne w warunkach zbliżonych do profesjonalnych zakładów gastronomicznych
 • w pełni wyposażoną w sprzęty i urządzenia pracownię obsługi gości pozwalającą na symulowanie pracy zakładu gastronomicznego w obszarze obsługi konsumentów na sali konsumpcyjnej,
 • EKO-pracownię, wyposażoną w szeroki wachlarz pomocy naukowych do nauki przedmiotów ogólnokształcących (geografii, przyrody, fizyki) oraz zawodowych przedmiotów turystycznych,
 • pracownię sprzedaży wyposażoną w sprzęt  do nauki w zawodach powiązanych z handlem - kasy fiskalne, czytniki kodów kreskowych, metkownice, manekiny, regały itp. - pozwalającą realizować zajęcia dydaktyczne w warunkach symulujących pracę w sklepie,
 • pracownię technik graficznych i multimedialnych wyposażoną w komputery, urządzenie wielofunkcyjne, wielkoformatowe plotery (tnące, bigujące, rysujące, drukujące) sprzęt wideo i fotograficzny oraz specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane w procesie tworzenia i wykonywania materiałów reklamowych.

Od 1 września 2018 roku stanowisko dyrektora szkoły objął  mgr Jacek Bartosik - nauczyciel przedmiotów gastronomicznych, który sprawnie kontynuuje działania zapoczątkowane przez poprzednią dyrekcję.