Dodane przez ZSP2_admin - pt., 14/11/2014 - 12:58

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
w ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 IM ST. STASZICA
w TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W S T Ę P:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ1) z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji  i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach Na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59
 i 949)

Na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty( Dz. U. 1991nr 95 poz. 425) oraz  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z dnia 7 maja 2013 r. Poz. 532) opracowuje się niniejszą procedurę regulującą organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im St. Staszica
w Tomaszowie Mazowieckim.

I. Z A Ł O Ż E N I A   O G Ó L N E:

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

a) z niepełnosprawności;

b) z zaburzeniami zachowania lub emocji;

c) z niedostosowania społecznego;

d) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

e) ze szczególnych uzdolnień;

f) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

g) z deficytami kompetencji i zaburzeń sprawności językowych;

i) z choroby przewlekłej;

j) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

k) z niepowodzeń edukacyjnych: (np. absencja, drugoroczność)

l) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi stanowiącymi czynnik ryzyka (zagrożenie demoralizacją);

ł) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi, światopoglądowymi i wynikającymi z uwarunkowań rozwojowych  lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole może być udzielana:

a) uczniom

b) rodzicom / prawnym opiekunom

3. Pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor szkoły.

3.1 Koordynatorem  odpowiedzialnym za udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej  jest pedagog/psycholog szkolny . Do ich zadań należą:

3.1.a – monitorowanie PPP udzielanej uczniom;

3.1.b – ewaluacja udzielanej PPP w szkole we współpracy z wychowawcami klas;

3.1.c – prowadzenie dokumentacji PPP we współpracy z wychowawcami klas;

3.1.d – przedłożenie Planu Działań Wspierających do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły.

4. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom:

a) nauczyciele,

b) wychowawcy,

c) specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej: (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi, terapeuci pedagogiczni i inni specjaliści, zatrudnieni w szkole lub zatrudnieni nauczyciele z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami zawodowymi, lub specjaliści zewnętrzni współpracujący ze szkołą np. pedagodzy i psychologowie zatrudnieni w poradniach  psychologiczno - pedagogicznych);

4. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole może być udzielana z inicjatywy i na pisemny wniosek składany do dyrektora szkoły(załącznik nr 1a)*:

a)pełnoletniego ucznia

b) rodziców/ prawnych opiekunów ucznia;

c) nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty, prowadzących zajęcia z uczniem;

d) pielęgniarki szkolnej, osób ze  środowiska nauczania i wychowania;

e) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

f) pracownika socjalnego;

g) asystenta rodziny;

h kuratora sądowego;

i) pracowników innych służb i organizacji statutowo wspomagających i wspierających rodzinę;

4.1 Dla uczniów posiadających orzeczenie , opinię  poradni psychologiczno – pedagogicznej

(w tym poradni specjalistycznych) pomoc  odbywa się na podstawie orzeczenia i opinii bez złożenia wniosku.

4.2 W każdym przypadku rodzic/opiekun prawny musi wyrazić zgodę na objęcie  dziecka pomocą psychologiczno – pedagogiczną. (jedynie w przypadku podejrzenia o przemoc wobec ucznia należy podjąć działania zgodnie z procedurą postępowania wobec przemocy w rodzinie – procedura Niebieskiej Karty) (zał. nr 7)

4.3 Druk wniosku dostępny jest w sekretariacie , gabinecie pedagoga szkolnego i na oficjalnej stronie szkoły w zakładce pt. dokumenty do pobrania (zabezpieczonej bezpiecznym hasłem) (zał. nr 7)

5. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana jest uczniom w formie: (informacja o formach udzielanej PPP – zał. nr 4)

a) doraźnie organizowanych, kierowanych problemowo grup terapeutycznych;

b) zajęć rozwijających uzdolnienia;

c) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

d) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych: socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

e) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

f) warsztatów zajęciowych;

g) zajęć prowadzonych w ramach szkolnych kół zainteresowań;

h) doraźnych i systemowych porad udzielanych przez: nauczycieli, wychowawców, pedagoga i psychologa;

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna rodzicom może być udzielana w formie:

a) porad,

b) konsultacji,

c) warsztatów,

d) szkoleń.

7. Dyrektor, nauczyciele, wychowawcy i specjaliści w szkole prowadzą na bieżąco obserwację pedagogiczną, mającą na celu rozpoznanie u uczniów:

a) trudności w realizowaniu obowiązku szkolnego z uwzględnieniem frekwencji i wyników nauczania;

b) szczególnych uzdolnień;

c) zagrożeń środowiskowych;

d) prowadzą doradztwo edukacyjno- zawodowe i organizują szkolenia z zakresu kształcenia umiejętności i kompetencji zawodowych i psycho - społecznych, co ma ograniczyć trudności w uczeniu się i odsunąć groźbę złych wpływów środowiskowych, oraz wzmocnić i ukierunkować szczególne uzdolnienia uczniów; 

8. Pomoc psychologiczno- pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy:

a) z rodzicami/prawnymi opiekunami ucznia,

b) poradniami psychologiczno- pedagogicznymi,

c) placówkami doskonalenia ogólnego, specjalnego i zawodowego,

d) innymi placówkami szkolno i wychowawczo - opiekuńczymi np.:  szkołami, uczelniami wyższymi i innymi placówkami kulturalno - oświatowymi;

e) organizacjami pozarządowymi

f) innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

9. Dyrektor powołuje zespół ds. PPP do każdego ucznia i wyznacza koordynatora PPP (zał. 1b).

W skład zespołu wchodzą:

1)     Wnioskodawca (jeżeli  pomoc PPP udzielana jest na podstawie wniosku);

2)     Wychowawca;

3)     Pedagog szkolny i psycholog szkolny;

4)     Dodatkowo dyrektor szkoły może powołać specjalistę  w razie potrzeby również rodzica/opiekuna prawnego;

10.Za pracę zespołu odpowiada koordynator, którym może być: wychowawca lub pedagog lub psycholog szkolny.

11. Zespół ustala formy pracy.

12. Obowiązkiem koordynatora zespołu jest:

a) poinformowanie uczących o formach wsparcia przydzielonych uczniowi;

b) poinformowanie rodziców/ prawnych opiekunów, wnioskodawców (potwierdzenie podpisem zapoznanie się z udzielanymi formami PPP)

c) prowadzenie dokumentacji ( teczka wychowawcy)

d) monitorowanie udzielanej PPP

·       Zespół na podstawie złożonych  orzeczeń, opinii , wniosków ustala formy pomocy i opracowuje Plan Działań Wspierających i Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny ( w przypadku orzeczeń o kształceniu specjalnym) (zał. nr 5,6) i przedkłada do zatwierdzenia dyrektorowi szkoły. Za przedłożenie PDW/ IPET odpowiedzialny jest pedagog szkolny.

·       Indywidualne programy edukacyjno – terapeutyczne są przechowywane w miejscu wyznaczonym przez dyrektora – tj gabinet wicedyrektora do spraw wychowawczych ( z zachowaniem bezpieczeństwa dokumentacji)

·       Po ukończeniu przez ucznia szkoły lub w przypadku przejścia ucznia do innej szkoły IPET pozostaje
w dokumentacji szkoły w ustalonym przez dyrektora miejscu.

 

II. DOTYCZY UCZNIÓW OBJĘTYCH KSZTAŁCENIEM SPECJALNYM,
UCZNIOWIE POSIADAJĄCY ORZECZENIA
PORADNI PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ:

1.     Dla uczniów posiadających orzeczenie PPP o potrzebie kształcenia specjalnego ustala się jako jedną z form pomocy zajęcia rewalidacyjne zgodnie z orzeczeniem na podstawie odrębnych przepisów.

2.     Zespół powołany przez dyrektora szkoły (na czele którego znajduje się koordynator) opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny

Zadania Dyrektora i koordynatora w zakresie organizacji pomocy
psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów z orzeczeniami (IPET)

ZADANIA

ODPOWIEDZIALNI

DYREKTOR

(termin realizacji)

ZESPÓŁ/KOORDY-NATOR ZESPOŁU

(termin realizacji)

KOORDYNATOR PPP W SZKOLE

(termin realizacji)

Powołanie zespołu

do 3 dni od wpłynięcia wniosku

-

-

Ustalenie przeprowadzanych form pracy. Opracowanie IPET

-

do 7 dni od powołania zespołu

-

Przedłożenie IPET do zatwierdzenia do dyrektora szkoły

-

-

Do dwóch dni po opracowaniu IPET

Poinformowanie rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia o formach pomocy

-

-

niezwłocznie

Monitorowanie

(przez cały czas realizacji PPP)

(przez cały czas realizacji PPP)

(przez cały czas realizacji PPP)

Zadania Dyrektora i koordynatora w zakresie organizacji pomocy
psychologiczno - pedagogicznej dla uczniów bez orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, posiadających opinie Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej (Plan Działań Wspierających)

ZADANIA

ODPOWIEDZIALNI

DYREKTOR

(termin realizacji)

ZESPÓŁ/KOORDYNATOR ZESPOŁU

(termin realizacji)

KOORDYNATOR PPP W SZKOLE

(termin realizacji)

Powołanie zespołu

do 3 dni od wpłynięcia wniosku

-

-

Ustalenie przeprowadzanych form pracy. Opracowanie PDW

-

do 7 dni od powołania zespołu

-

Przedłożenie PDW do zatwierdzenia do dyrektora szkoły

-

-

Do dwóch dni po opracowaniu PDW

Poinformowanie rodziców/prawnych opiekunów lub pełnoletniego ucznia o formach pomocy

-

-

niezwłocznie

Monitorowanie

(przez cały czas realizacji)

(przez cały czas realizacji)

(przez cały czas realizacji)

 

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
w ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 IM ST. STASZICA
w TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Formy pomocy Psychologiczno - Pedagogicznej

Forma

Adresat

Osoby prowadzące

Ilość uczniów

Zajęcia rozwijające uzdolnienia

Uczniowie szczególnie uzdolnieni

Nauczyciele i specjaliści

posiadający kwalifikacje odpowiednie dla prowadzonych zajęć

do 8

Zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze

Uczniowie mający trudności w nauce

Nauczyciele i specjaliści

posiadający kwalifikacje odpowiednie dla prowadzonych zajęć

do 8

Zajęcia socjoterapeutyczne i inne o charakterze terapeutycznym

Uczniowie z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne

Nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie dla prowadzonych zajęć,

pedagog

do 10

Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla uczniów

uczniowie

Nauczyciele i specjaliści

-

Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców

rodzice

Nauczyciele i specjaliści

­­-

Porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli

nauczyciele

specjaliści

-

 

PROCEDURA ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ
w ZESPOLE SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH NR 2 IM ST. STASZICA
w TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

Załączniki do procedury

Lp.

Nazwa załącznika

Numer załącznika

1

Wniosek o objęcie ucznia/uczniów opieką psychologiczno - pedagogiczną

1

2

Decyzja dyrektora o powołaniu zespołu dla ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym

2

3

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na objęcie pomocą PPP

3

4

Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o nie wyrażeniu zgody na objęcie pomocą PPP

3a

5

Informacja dla rodziców/opiekunów prawnych ucznia o formach PPP

4

6

Plan Działań Wspierających (PDW)

5

7

Indywidualny Program Edukacyjno – Terapeutyczny (IPET)

6

8

Procedura Niebieskiej Karty

7

Prezentacja: Procedury Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej

W górę