Dodane przez ZSP2_admin - pon., 25/11/2013 - 18:35

Innowacje w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim

Od 1.10.2013 r. do 30.06.2016 r. w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Stanisława Staszica w Tomaszowie Mazowieckim realizowane są innowacje pedagogiczne zatwierdzone przez Kuratora Oświaty w Łodzi:

1. Profesjonalista w zawodzie - kształcenie modułowe na podstawie dokumentacji opracowanej przez Mariolę Przybylską, Bożenę Stec, Jadwigę Czapnik, Beatę Fałek, Irenę Kieliszek, Krystynę Krawczyk nauczycieli kształcenia ekonomicznego, handlowego i turystycznego

2. Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo na podstawie dokumentacji opracowanej przez Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości,

3. Razem przez wieki - warsztaty historyczne z korelacją języka polskiego na podstawie dokumentacji opracowanej przez Halinę Fijałkowską – nauczyciela historii i wiedzy o społeczeństwie.

 

Opisy innowacji:

 

1. Profesjonalista w zawodzie - kształcenie modułowe

Opis zasad innowacji

1.    Tytuł innowacji: Profesjonalista w zawodzie- kształcenie modułowe.

  

2.    Typ innowacji: metodyczna, programowa i organizacyjna.

3.    Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych:

INNOWACYJNOŚĆ METODYCZNA polega na propagowaniu idei nauki przez działanie, łączeniu teorii z praktyką, stosowaniu aktywizujących metod zmieniających nauczanie na korzyść uczenia się.

INNOWACYJNOŚĆ PROGRAMOWA uwzględnia założenia nowej podstawy programowej dla zawodu przy jednoczesnym innowacyjnym układzie treści i sposobie ich realizacji – nauczanie modułowe.

INNOWACYJNOŚĆ ORGANIZACYJNA polega na dostosowaniu czasu realizacji zajęć edukacyjnych do cyklu kształcenia w zawodzie. Zajęcia odbywają się w cyklach kilkugodzinnych. Uczniowie mają możliwość w ciągu jednego spotkania z nauczycielem nie tylko zdobyć wiedzę teoretyczną, ale również wyćwiczyć umiejętności praktyczne. Zajęcia edukacyjne nie muszą być przerywane dokładnie co godzinę lekcyjną, tak jak są dzwonki w szkole. Przerwy są wtedy, kiedy ukończony jest pewien etap nauki, bądź wtedy, kiedy uczniowie tego potrzebują.

4.    Czas trwania: 1.09.2013 r. do końca cyklu kształcenia.

5.    Zakres innowacji: Działaniem innowacyjnym zostaną objęci  uczniowie Technikum Nr 2 w zawodzie technik ekonomista, technik handlowiec, technik obsługi turystycznej.

6.    Cele innowacji.

Cel główny:

zwiększenie efektywności kształcenia poprzez ścisłe łączenie teorii z praktyką oraz kształtowanie umiejętności dających możliwość wykonywania określonych zadań zawodowych na stanowisku pracy.

 

Cele szczegółowe:

·      kształtowanie praktycznych umiejętności zawodowych

·      przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu poprzez realizację zadań zbliżonych do tych, które wykonywane są na stanowisku pracy

·      tworzenie elastycznych, dostosowanych do oczekiwań pracodawców ofert nabywania kwalifikacji i kompetencji zawodowych

·      podniesienie jakości kształcenia zawodowego

·      przygotowanie aktywnego, mobilnego i skutecznie działającego pracownika gospodarki rynkowej

·      dostosowanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy.

 

7.    Spodziewane efekty

Uczniowie:

·      skuteczne uczenie się przez działanie

·      bieżąca samokontrola postępów ucznia  w wykonywaniu zadań zawodowych

·      efektywne przygotowanie uczących się do zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

·      możliwość certyfikowania umiejętności zawodowych

·      przyjazna relacja nauczyciel-uczeń

·      zwiększenie aktywności poznawczej

·      mobilność na zmieniającym się rynku pracy

 

                        Nauczyciele:

·      systematyczne doskonalenie zawodowe

·      bieżąca kontrola  postępów ucznia  w wykonywaniu zadań zawodowych

·      zmiana roli – od nauczania do kierowania procesem uczenia się ucznia

·      rozwijanie umiejętności w zakresie aktywizowania zespołu uczniów

·      współpraca, uczenie się przez wzajemną wymianę doświadczeń w ramach realizowanych treści programowych,

·      rozwijanie kompetencji nauczyciela zawodu,

·      wzbogacenie warsztatu pracy

 

                       Szkoła:

·      podniesienie jakości kształcenia

·      ścisła współpraca z pracodawcami,

·      promocja w środowisku lokalnym

 

8.    Sposób realizacji

Innowacja oparta na systemie modułowym łączy teorię z praktyką poprzez nauczanie zintegrowane.

Nauczanie w systemie modułowym znacznie się różni od tradycyjnego, przedmiotowego modelu kształcenia. Nie ma w nim przedmiotów lecz występują tzw. moduły, a w nich - jednostki modułowe. Moduł w najprostszym rozumieniu może być zdefiniowany jako wyodrębniona część programu nauczania, która doprowadza do uzyskania określonych kwalifikacji. Jednostki modułowe realizuje się w określonej kolejności zgodnie z dydaktyczną mapą programu nauczania.

W przygotowaniu zawodowym na początku są treści ogólnozawodowe, a po nich specyficzne dla danej kwalifikacji. Kształcenie modułowe preferuje nauczanie umiejętności z wykorzystaniem metod aktywizujących,  w tym ćwiczeń praktycznych, metody projektu, tekstu przewodniego, dyskusji kierowanej. Nie ma w nim zbyt dużo miejsca na tradycyjne "zakuwanie".

Kluczową i najważniejszą zaletą koncepcji modułowej,  jest integracja teorii z praktyką. W przeciwieństwie do kształcenia przedmiotowego, gdzie istnieje rozdział między tymi elementaminauczania, w kształceniu modułowym uczeń po zdobyciu pewnego zasobu wiedzy teoretycznej przechodzizaraz do ćwiczeń i ma możliwość utrwalenia wiedzy w praktyce. W kształceniu przedmiotowym często zajęciapraktyczne dzielił od teorii znaczny odstęp czasowy, co powodowało, że uczniowie nie pamiętali jużteoretycznych podstaw.

Właściwie realizowany proces nauczania w oparciu o modułowe programy wymaga wzrostu zaangażowania nauczycieli w proces nauczania – konieczność przygotowywania ćwiczeń, elastycznego dostosowywania wiedzydo potrzeb grupy, konieczność ciągłej ewaluacji programu nauczania. Kształcenie to zwiększa również motywację uczniów od uczenia się, gdyż muszą oni uczestniczyć w zajęciach, by ukończyć kształcenie.

Wśród mocnych stron tej formy nauki zawodu wymienić można jej skuteczność i efektywność, co powinno dać wyższą zdawalność egzaminów zawodowych i poprawę wyników uczniów podczas całego procesu kształcenia oraz lepsze przygotowanie ucznia do rynku pracy.

Zajęcia odbywają się w grupach ćwiczeniowych nie większych niż 15 osób co zapewnia lepszą integrację uczniów i nauczycieli.

Podstawą organizacji jest kilkugodzinna; np. 5 godzinna jednostka modułowa.

W ramach realizowanych jednostek modułowych uczniowie wykonują ćwiczenia indywidualnie lub w grupach w zależności od trybu wykonywania danego zadania.

Warsztat pracy nauczyciela i ucznia stanowią:

·      pakiety edukacyjne składające się z poradnika dla ucznia i poradnika dla nauczyciela.

·      pracownie z przygotowanymi stanowiskami ćwiczeniowymi doposażone w pomoce dydaktyczne

          - podręczniki

- literatura ekonomiczna

          - komputery mobilne

          - filmy edukacyjne

Kształcenie  modułowe wspierane  jest przez programy unijne na przykład w latach 2011-2013  projekt pn. „Szansa na przyszłość”, w latach 2013 – 2015 IKAR Innowacja- Kariera- Aktywność- Rozwój,  w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX– Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Kształcenie modułowe przyczynia się również do aktywizacji zawodowej nauczycieli, wzbogacenia warsztatu pracy, stosowania innowacyjnych rozwiązań w kształceniu a także ścisłej współpracy nauczycieli różnych jednostek modułowych oraz promocji szkoły w środowisku lokalnym.

Proponowana innowacja sprzyja potwierdzaniu kwalifikacji a także przygotowaniu mobilnego absolwenta realizującego ideę uczenia się przez całe życie.

 

 

2. „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”

Innowacyjny program nauczania „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” został opracowany w ramach projektu  „Szkoła praktycznej ekonomii – młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo” realizowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w dniu 4 lipca 2013 r. pozytywnie zwalidowany przez Krajową Sieć Tematyczną w obszarze Edukacja i szkolnictwo wyższe PO KL  oraz włączony do polityki oświatowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Założenia innowacji zostały opublikowane na stronie internetowej projektu: www.praktycznaekonomia.edu.pl

1.    Tytuł innowacji: Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

2.    Typ innowacji: metodyczna i organizacyjna.

3.    Krótki opis nowatorskich rozwiązań metodycznych oraz organizacyjnych:

Innowacja metodyczna projektu polega na wykorzystaniu metody jaką jest nauka przez działanie; zastosowaniu nowoczesnych narzędzi i technologii informatycznych, w tym platformy internetowej, programów komputerowych wspomagających działalność młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa; udział uczniów w grze edukacyjnej, w której podejmują realne ryzyko biznesowe wraz ze wszystkimi zobowiązaniami, jakie są związane z kierowaniem i działalnością małej firmy; włączenie do współpracy praktyków biznesu w charakterze konsultantów.

Innowacja organizacyjna projektu polega na dostosowaniu czasu realizacji zajęć edukacyjnych do zróżnicowanego natężenia prac młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa w różnych okresach roku szkolnego. Godziny pracy nauczyciela (30 godzin dydaktycznych w roku szkolnym) rozliczane winny być w cyklu semestralnym (nie tygodniowym, jak to jest w przypadku godzin dydaktycznych innych przedmiotów).

4.    Czas trwania: 15 .10.2013 r. – 27.06.2014 r.

5.    Zakres innowacji: Działaniem innowacyjnym zostanie objęta grupa 9 uczniów z klasy III technikum  w zawodzie technik organizacji reklamy.

6.    Cele innowacji.

Cel główny:

przygotowanie uczniów do podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej, weryfikacji własnych planów zawodowych i edukacyjnych oraz kształtowaniu niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Cele szczegółowe:

·      przygotowanie uczniów do wejścia na rynek pracy,

·      kształtowanie umiejętności oceny szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia,

·      efektywne kształtowanie postawy przedsiębiorczości poprzez  naukę przez działanie,

·      zwiększenie zainteresowania uczniów kontynuacją kształcenia w kierunkach o kluczowym znaczeniu dla gospodarki.

7.    Spodziewane efekty.

Uczniowie:

·               podejmują indywidualne i grupowe decyzje,

·               skutecznie działają na podstawie obowiązujących norm

·               potrafią efektywnie współdziałać w zespole,

·               sprawnie posługują się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi.

·               racjonalnie gospodarują własnymi zasobami

·               określają ryzyko gospodarcze

·               planują i prowadzą prezentację

 

8.    Sposób realizacji

Grupa 8 uczniów zakłada i prowadzi młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, które jest zorganizowane na wzór spółki jawnej. Uczniowie gromadzą potrzebny kapitał, sporządzają biznesplan, prowadzą badania marketingowe, wybierają produkt (lub usługę), a następnie organizują produkcję oraz sprzedają swoje wyroby (usługi). Nad całością działalności młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa czuwa dyrektor naczelny, którego wspierają dyrektor ds. finansów i dyrektor ds. marketingu. Dyrektorów wybierają wspólnicy. Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo prowadzi dokumentację finansową właściwą dla prowadzenia działalności gospodarczej – podatkową księgę przychodów i rozchodów, ewidencję VAT-owską, ZUS-owską itp. Wspólnicy robią to z wykorzystaniem narzędzia informatycznego, jakim jest program Finanse dostępny na platformie internetowej gry edukacyjnej „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”. Miniprzedsiębiorstwo płaci podatki zgodnie z powszechnie obowiązującymi zasadami, zaś składki ZUS naliczane są od rzeczywistej urzędowej podstawy pomniejszonej 1000 razy. Rolę kas urzędu skarbowego i ZUS-u pełni rada rodziców danej szkoły. Dokumentację finansową miniprzedsiębiorstwa uczniowie prowadzą z wykorzystaniem programu Finanse dostępnego na platformie internetowej gry edukacyjnej „Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo”.
Po zakończeniu działalności miniprzedsiębiorstwa, jeżeli po zwrocie udziałów pozostanie nadwyżka finansowa, jest ona przekazywana radzie rodziców danej szkoły z przeznaczeniem na nagrody dla uczniów, którzy prowadzili młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo.

Zasady działalności miniprzedsiębiorstwa określa regulamin, do którego przestrzegania zobligowani są wszyscy wspólnicy.

Wspólnikom w prowadzeniu miniprzedsiębiorstwa pomaga nauczyciel – opiekun oraz konsultanci biznesowi. Nauczyciel wspiera uczniów na każdym etapie działalności miniprzedsiębiorstwa. Motywuje i inspiruje do działania, tworzy warunki, które sprzyjają samodzielnej i twórczej pracy uczniów. Nauczyciel nie ingeruje w działania uczniów, ale czuwa nad prawidłowym przebiegiem realizacji zadań. Jego interwencji wymagać będą jedynie sytuacje zagrażające bezpieczeństwu uczniów, jak również działania niezgodne
z regulaminem młodzieżowego miniprzedsiębiorstwa.

Uczniowie prowadzący miniprzedsiębiorstwo uczestniczą także w programie „Dzień przedsiębiorczości”. Cele podstawowe programu to:

-      pomoc uczniom w zweryfikowaniu ich wyobrażeń  o wymarzonym zawodzie,

-      zapoznanie uczniów w praktyce ze specyfiką konkretnych zawodów,

-      pomoc uczniom w pozyskaniu informacji o wymaganym wykształceniu, umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danej profesji.

Jest to projekt sprzyjający podejmowaniu przez młodych ludzi trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej. Zakłada włączenie środowiska przedsiębiorców
w edukację młodych ludzi oraz stworzenie nowatorskiej płaszczyzny przekazywania młodzieży wiedzy o funkcjonowaniu na rynku pracy.

Uczniowie odbywają kilkugodzinne praktyki w wybranym miejscu pracy. Po stawieniu się
w firmie, uczeń zapoznaje się z jej działalnością i przechodzi wraz z opiekunem wolontariuszem na stanowisko pracy. Wolontariusz zapoznaje ucznia ze swoim zakresem obowiązków, genezą wyboru zawodu oraz opisem ścieżki swojej kariery. Uczeń wykonuje przydzielone proste zadania związane z wykonywanym przez wolontariusza zawodem. Na zakończenie praktyk uczeń i wolontariusz podsumowują współpracę i wspólnie wypełniają „Kartę ucznia”.

Uczniowie będą uczestniczyć  także w wycieczkach do przedsiębiorstw działających na terenie Tomaszowa Maz., poznając od strony praktycznej różne rodzaje działalności gospodarczej. Do szkoły zapraszani będą pracownicy Powiatowego Urzędu Pracy i Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Piotrkowie Trybunalskim. W ramach tych spotkań omówią  zagadnienia związane z zatrudnieniem i kształtować będą umiejętność funkcjonowania na rynku pracy. Nawiązanie współpracy z konsultantem ze świata biznesu będzie jednym
z istotnych zadań wyznaczonych do realizacji przez młodzieżowe miniprzedsiebiorstwo.

 

3. Razem przez wieki - warsztaty historyczne z korelacją języka polskiego

Opis zasad innowacji

1.    Tytuł innowacji: Razem przez wieki - warsztaty historyczne z korelacją języka polskiego.

2.    Typ innowacji: programowa i organizacyjna.

3.    Krótki opis nowatorskich rozwiązań organizacyjnych oraz metodycznych:

INNOWACYJNOŚĆ PROGRAMOWA uwzględnia założenia podstawy programowej przedmiotu historia i język polski przy jednoczesnym innowacyjnym przekazywaniu treści i sposobie ich realizacji w postaci warsztatów i wykładów prowadzonych przez pracowników naukowych Wydziału Filologiczno – Historycznego Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach – Filia w Piotrkowie Trybunalskim.

INNOWACYJNOŚĆ ORGANIZACYJNA polega na prowadzeniu zajęć nie tylko na terenie szkoły, ale również na terenie wyższej uczelni, Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim, miejsc pamięci narodowej  m.in. w formie warsztatów, wykładów, wycieczek, konkursów i imprez.

4.    Czas trwania: 1.10.2013 r. – 30.06.2016 r.

5.    Zakres innowacji: Działaniem innowacyjnym zostanie objęta grupa uczniów  z klas trzecich i czwartych technikum.

6.    Cele innowacji.

Cel główny:

Rozwijanie wśród uczniów postaw humanistycznych.

 

Cele szczegółowe:

·      poszerzanie  wiedzy  z zakresu historii i języka polskiego,

·      kształtowanie postaw patriotycznych,

·      rozwijanie umiejętności twórczego myślenia, dostrzegania więzi przyczynowo – skutkowych, analizy tekstu,

·      uświadomienie uczniom, że znajomość historii pozwala lepiej zrozumieć współczesny świat i międzynarodowe relacje,

·      ukazanie uczniom ich mocnych i słabych stron,

·      zwiększenie efektywności kształcenia w zakresie historii, wiedzy o społeczeństwie i języka polskiego

·      poprawa efektywności współdziałania w zespole,

·      poczucie odpowiedzialności za efekty swoich decyzji,

 

7.    Spodziewane efekty.

Uczniowie:

·     są świadomi swoich mocnych i słabych stron,

·     potrafią efektywnie współdziałać w zespole,

·     czują się odpowiedzialni za efekty swoich decyzji,

·     są przygotowani do podjęcia studiów wyższych na kierunkach : historia i polonistyka

·     osiągają lepsze wyniki na egzaminie maturalnym z języka polskiego i historii.

·     rozwijają swoje zainteresowania,

·     nabywają kompetencje kluczowe najbardziej preferowane przez pracodawców

 

                  Nauczyciele:

·      systematycznie doskonalą soje kwalifikacje zawodowe

·      zmieniają swoją rolę – od nauczania do kierowania procesem uczenia się ucznia

·      rozwijają umiejętności w zakresie aktywizowania zespołu uczniów

·      współpracują w zespole, ucząc się przez wzajemną wymianę doświadczeń w ramach realizowanych treści programowych,

·      wzbogacają swój warsztat pracy,

·      zapewniają realizację treści programowych z uwzględnieniem korelacji między-przedmiotowej.

 

                         Szkoła:

·      podnosi się  jakość kształcenia

·      uatrakcyjnia ofertę edukacyjną,

·      promuje treści humanistyczne w środowisku lokalnym

 

8.    Sposób realizacji:

- Pracownicy Wydziału Filologiczno-Historycznego Filii UJK w Piotrkowie Tryb. przeprowadzają raz w miesiącu wykłady oraz  warsztaty z historii i języka polskiego,

- Szkoła współdziała z Filią Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego  w Piotrkowie Tryb. w przedsięwzięciach edukacyjnych i naukowych,

- Uczniowie szkoły są zapraszani przez władze uczelni na konkursy i inne imprezy, m.in. konkurs historyczny na temat powstania styczniowego, spotkania z kombatantami, pracownikami IPN, warsztaty dziennikarskie,

- Studenci Wydziału Filologiczno-Historycznego Filii UJK w Piotrkowie Tryb mają możliwość odbywania praktyk pedagogicznych pod kierunkiem nauczycieli szkoły.

Współpraca szkoły jest realizowana na podstawie deklaracji współpracy podpisanej przez Dziekana Wydziału Filologiczno-Historycznego prof. UJK dr hab. Marka Dutkiewicza i Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  nr 2 w Tomaszowie Maz.  mgr Mariolę Przybylską. Koordynatorami projektu ze strony wyższej uczelni są dr Lidia Pacan-Bronarek, dr Jacek Bronarek, ze strony szkoły – mgr Halina Fijałkowska (nauczyciel historii).

- Szkoła współpracuje z Muzeum w Tomaszowie Mazowieckim uczestnicząc w comiesięcznych wykładach z zakresu historii najnowszej prowadzonych przez pracowników naukowych wyższych uczelni.

- Młodzież szkolna regularnie uczestniczy w spotkaniach organizowanych przez Klub Historyczny im. gen. Stefana Roweckiego Grota w Tomaszowie Mazowieckim. Są one prowadzone przez pracowników Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi. Omawiane są na nich mało znane wydarzenia z historii Polski w czasach II wojny światowej i okresu PRL-u.

- W związku z udziałem w projekcie „My też możemy tworzyć historię” zainicjowanym przez Starostwo Powiatowe w Tomaszowie Mazowieckim szkoła nawiązała kontakt z Henrykiem Belicą – żołnierzem Armii Krajowej mieszkającym w Tomaszowie Mazowieckim. Uczestniczy on w imprezach szkolnych i spotkaniach z młodzieżą.

- Szkoła realizuje projekt „Wycieczki do miejsc pamięci narodowej”. Corocznie uczniowie zwiedzają miejsca związane z martyrologią narodu polskiego, min.: obozy koncentracyjne w Oświęcimiu i na Majdanku.

- Uczniowie biorą udział w uroczystościach patriotyczno – religijnych organizowanych na terenie Tomaszowa Mazowieckiego w związku z obchodami świąt narodowych i rocznicami ważnych wydarzeń historycznych.

Wymienione działania uwzględniają cele zawarte w podstawie programowej historii na IV etapie edukacyjnym. Umożliwiają uczniom pogłębienie myślenia historycznego poprzez zrozumienie pojęć i ważnych zjawisk historycznych, a także dostrzeżenie ich wpływu na współczesność.