ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Dodane przez ZSP2_admin - wt., 02/01/2024 - 16:35

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT 
dla zamówień o wartości nie przekraczającej 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2
im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim
97-200 Tomaszów Mazowiecki
ul. Św. Antoniego 57/61
www.zsp2tm.pl

tel. (0-44) 724 43 36, fax (0-44) 724-29-09
e-mail: zsz2tom@poczta.onet.pl


Zapraszam do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.:

Wymiana oświetlenia hali sportowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim


Rodzaj zamówienia: usługa


1.    Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest:

Wymiana oświetlenia hali sportowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. 
St. Staszica  w Tomaszowie Mazowieckim w zakresie:

Zakres zadania: 
- demontaż starego oświetlenia,
- zakup, dostawa i montaż nowego oświetlenia LED na hali sportowej oraz wszelkie prace    
wynikające z załączonego opisu przedmiotu zamówienia.

Nazwa i kod Wspólnego Słownika Zamówień CPV:  31524000-5

2.    Sposób uzyskania informacji dotyczących przedmiotu zamówienia :

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać osobiście w siedzibie zamawiającego – Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim  ul. Św. Antoniego 57/61, 97-200 Tomaszów Mazowiecki  tel. (0-44) 724 43 36 , budynek A, I piętro - sekretariat .
         
         Pracownikami uprawnionymi do kontaktów z wykonawcami są: 
Tomasz Kosior – dyrektor szkoły.

3.    Termin wykonania zamówienia:

Wymagany termin realizacji robót budowlanych - od dnia podpisania umowy do: 29.02.2024r.


4.    Opis sposobu wyboru oferty najkorzystniejszej:

Oferta z najniższą ceną złożoną przez Wykonawcę, spełniającego określone wymagania zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Cena - 80 %

Gwarancja - 20%


5.    Miejsce i termin składania ofert:

    Oferty należy składać w siedzibie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2, im. St. Staszica 
w Tomaszowie Mazowieckim, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 57/61
osobiście, pocztą e -mailową w terminie do dnia 16.01.2024 r. do godz. 10:00.
Oferta winna być sporządzona na „Formularzu oferty cenowej” - załącznik nr 1 do Zaproszenia.

6.    Miejsce i termin otwarcia  ofert:

    Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2, im. St. Staszica 
w Tomaszowie Mazowieckim, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, ul. Św. Antoniego 57/61
w dniu 16.01.2024  r. o godz. 10:30 w gabinecie dyrektora.

Koperta zawierająca ofertę winna być opatrzona zwrotem: ,,Wymiana oświetlenia hali sportowej w Zespole Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim”. Nie otwierać przed dniem 16.01.2023 r. godz. 10.30.

 

7.    Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawierająca: nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie opublikowana na stronie internetowej www.zsp2tm.pl lub przekazana wykonawcom zaproszonym do składania ofert najpóźniej w terminie 14 dni od dnia składania ofert.


8.    Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy:

Informacja o terminie i miejscu podpisania umowy zostanie przekazana telefonicznie wykonawcy, którego ofertę wybrano.


9.    Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)
informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Św. Antoniego 57/61, tel.: +48 44 724 43 36, mail: zsz2tom@poczta.onet.pl
Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 
im. St. Staszica  możliwy jest pod numerem tel. nr. +48 44 724 43 36 lub adresem email: zsz2tom@poczta.onet.pl.
Dane osobowe Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych oraz Kodeksu Pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 108). 
Odbiorcami Pana/pani danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
Dane osobowe Pana/Pani będą przechowywane przez okres gwarancyjny.
Posiada Pan/i prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy / umowy zlecenia / umowy o dzieło.

 

 

Tomaszów Mazowiecki, dnia 02.01.2024 r.                       Dyrektor Szkoły

 

OGŁOSZENIE O SZACOWANIU WARTOŚCI, NR SPRAWY : AiO.272.1.3.I.2024

Dodane przez ZSP2_admin - wt., 02/01/2024 - 14:22

Tomaszów Maz; 02.01.2024 r.


OGŁOSZENIE O SZACOWANIU WARTOŚCI, NR SPRAWY : AiO.272.1.3.I.2024


Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Tomaszowie Maz.
ul. Świętego Antoniego 57/61
97-200 Tomaszów Maz.
 

Nr sprawy: AiO.272.1.3.I.2024
Przedmiotem ogłoszenia jest oszacowanie wartości zakupów i wykonania materiałów reklamowych
oraz wyposażenia uczestnika w ramach i na potrzeby projektu:


„Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego” w ramach Programu Fundusze Społeczne dla Rozwoju Społecznego realizowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
pn. „ZSP 2 na podbój Europy”
realizowanego przez
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2w Tomaszowie Maz.
Nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-VET-000078078

OGŁOSZENIE O SZACOWANIU WARTOŚCI, NR SPRAWY: AiO.272.1.2.I.2024

Dodane przez ZSP2_admin - wt., 02/01/2024 - 14:20

Tomaszów Maz; 02.01.2024 r.


OGŁOSZENIE O SZACOWANIU WARTOŚCI, NR SPRAWY: AiO.272.1.2.I.2024


Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Tomaszowie Maz.
ul. Świętego Antoniego 57/61
97-200 Tomaszów Maz.
AiO.272.1.2.I.2024
 

Przedmiotem ogłoszenia jest oszacowanie wartości na świadczenie usługi transportowej przewozu
osób w ramach i na potrzeby projektu:


„Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia
zawodowego” w ramach Programu Fundusze Społeczne dla Rozwoju Społecznego realizowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus
pn. „ ZSP 2 na podbój Europy” realizowanego przez
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Tomaszowie Maz.
Nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-VET-000078078

OGŁOSZENIE O SZACOWANIU WARTOŚCI, NR SPRAWY: AiO.272.1.1.I.2024

Dodane przez ZSP2_admin - wt., 02/01/2024 - 14:04

Tomaszów Maz; 02.01.2024 r.


OGŁOSZENIE O SZACOWANIU WARTOŚCI, NR SPRAWY: AiO.272.1.1.I.2024


Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Tomaszowie Maz. 
ul. Świętego Antoniego 57/61 
97-200 Tomaszów Maz. 

Przedmiotem ogłoszenia jest oszacowanie wartości zakupu polisy ubezpieczeniowej w ramach i na potrzeby projektu:


„Zagraniczna mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia 
zawodowego” w ramach Programu Fundusze Społeczne dla Rozwoju Społecznego realizowanego 
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus 
pn. „ ZSP 2 na podbój Europy” realizowanego przez 
Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Tomaszowie Maz. 
Nr projektu: 2022-1-PL01-KA122-VET-000078078

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY, Nr sprawy: AiO.272.1.1.II.2023

Dodane przez ZSP2_admin - pt., 24/02/2023 - 14:24

 

                                              ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY                                              

 

 

Nr sprawy: AiO.272.1.1.II.2023

ZAMAWIAJĄCY:

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Stanisława Staszica

ul. Św. Antoniego 57/61

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY ZAMÓWIENIACH PONIŻEJ KWOTY

30.000 EURO

 

na

dostawę komputerów oraz sprzętu i oprogramowania do realizacji  projektu pn „Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej”    realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

.

 

Kod CPV 30213100-6

Kod CPV 38652120-7

Kod CPV 42962000-7

 

 

Podstawa prawna: Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”.

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY, Nr sprawy: AiO.272.1.32.X.2022

Dodane przez ZSP2_admin - czw., 27/10/2022 - 15:34

 

                                              ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY                                              

 

 

Nr sprawy: AiO.272.1.32.X.2022

ZAMAWIAJĄCY:

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2
im. Stanisława Staszica

ul. Św. Antoniego 57/61
97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY ZAMÓWIENIACH PONIŻEJ KWOTY

30.000 EURO

 

na

dostawę komputerów oraz sprzętu i oprogramowania do realizacji  projektu pn „Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej”    realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

 

KOD CPV 30200000-1

KOD CPV 30232100-5

Podstawa prawna: Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY, Nr sprawy: AiO.272.1.22.IX.2022

Dodane przez ZSP2_admin - śr., 07/09/2022 - 09:39

 

                                                ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY                                                                                                                 

 

 

Nr sprawy: AiO.272.1.22.IX.2022

ZAMAWIAJĄCY:

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Stanisława Staszica

ul. Św. Antoniego 57/61

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY ZAMÓWIENIACH PONIŻEJ KWOTY

30.000 EURO

 

na

dostawę komputerów oraz sprzętu i oprogramowania do realizacji  projektu pn „Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej”    realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

 

KOD CPV 30200000-1

KOD CPV 30232100-5 

 

Podstawa prawna: Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY, Nr sprawy: AiO.272.1.21.VII.2022

Dodane przez ZSP2_admin - pon., 18/07/2022 - 12:46

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 Nr sprawy: AiO.272.1.21.VII.2022

ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Stanisława Staszica

ul. Św. Antoniego 57/61

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY ZAMÓWIENIACH PONIŻEJ KWOTY

30.000 EURO

 

na

dostawę  sprzętu IT na potrzeby prowadzenia zajęć w technologii VR w ramach projektu pn „Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej”    realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY, Nr sprawy: AiO.272.1.18.VII.2022

Dodane przez ZSP2_admin - pon., 04/07/2022 - 13:08

 

 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY 

 

 

Nr sprawy: AiO.272.1.18.VII.2022

ZAMAWIAJĄCY:

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Stanisława Staszica

ul. Św. Antoniego 57/61

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY ZAMÓWIENIACH PONIŻEJ KWOTY

30.000 EURO

 

na

dostawę komputerów oraz sprzętu i oprogramowania do realizacji  projektu pn „Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej”    realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

.

 

KOD CPV 30200000-1

KOD CPV 30232100-5

 

 

Podstawa prawna: Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”.

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY, Nr sprawy: AiO.272.1.17.VI.2022

Dodane przez ZSP2_admin - śr., 22/06/2022 - 10:28

ZAMAWIAJĄCY:

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2

im. Stanisława Staszica

ul. Św. Antoniego 57/61

97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY ZAMÓWIENIACH PONIŻEJ KWOTY

30.000 EURO

 

na

dostawę wyposażenie biurowego do realizacji  projektu pn „Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej”    realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

.

 

 

 

Podstawa prawna: Postępowanie prowadzone jest na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

- Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 2015 poz. 2164, z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”. 

 

 

 

ROZDZIAŁ I    Opis przedmiotu zamówienia

 

1.1. Przedmiotem ogłoszenia jest dostawa wyposażenia biurowego do realizacji projektu pn. „Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej”   realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

1.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

1.3. Miejsce realizacji przedmiotu umowy – siedziba Zamawiającego Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Św. Antoniego 57/61 1.4. Termin realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy do 22.07.2022 r. 

1.5. Tabelami nr 1

Tabela nr 1 

Lp. 

Nazwa przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia

Szt. 

1

Szafy na dokumenty zgodne z RODO

Pojemność, 25 standardowych segregatorów.

Zamek ryglowany w trzech punktach plus  klucze w zestawie.

Wykonana ze stali o grubości 0,6 mm, malowanej proszkowo, odpornej na uszkodzenia mechaniczne.

 

4

2

Tablica magnetyczna

Wymiary 100X80 cm, powierzchnia z blachy lakierowanej, kolor powierzchni biały, rama aluminium, komplet magnesów do tablic i pisaków,  komplet wkrętów do montażu.

9

3

Przegrody na biurko

Wykonane ze szkła akrylowego (PMMA) o grubości 5 mm.  efektem" mrożenia" wymiary szer. 55 cm wys. 45 cm. Narożniki przegrody  lekko zaokrąglone a wszystkie krawędzie polerowane. Przegroda mocowana do biurka za pomocą łączników wykonanych ze stali nierdzewnej. Występują w wersji pleksi przezroczystego i pleksi  z efektem" mrożenia" (półprzezroczyste), mocowana jest do biurka za pomocą łączników wykonanych ze stali nierdzewnej

7

4

Segregator biurowy

Szerokość grzbietu: 75, Rodzaj mechanizmu: Dźwigniowy, Format: A4

336

5

Koszulki na dokumenty

Koszulka krystaliczna na dokumenty w formacie A4 otwarta od góry, opakowanie 10 szt.

168

6

Skoroszyty plastikowe

Wykonany z miękkiej folii PVC (przód przezroczysty, tył kolorowy), wymienny papierowy pasek do opisu zawartości skoroszytu (dwa wycięcia ułatwiają wysunięcie paska), zaokrąglone narożniki obu okładek , w środku blaszka i wąs o długości 16,5 cm, umożliwia wpięcie dokumentów o grubości pliku do 2 cm, boczna perforacja umożliwia wpięcie skoroszytu do segregatora z dowolnym ringiem

420

7

Papier ksero

Format A4, 80g/m2 , ryza 500 arkuszy

168

 

Teczka kartonowa z gumką

Wykonana z tektury o gramaturze 380 g/m2,  format: A4, szerokość do 20 mm, jednostronnie barwiona i lakierowana z zewnętrznej stron , gumka w kolorze teczki, kolor niebieski.

336

 

Wszystkie urządzenia muszą być wolne od wad, fabrycznie nowe zgodne z europejskimi standardami, oznaczone symbolami CE,

ROZDZIAŁ II Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać:

1.       Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania 

2.       Wykonawcy którzy spełniający poniższe warunki: Wymagania obowiązkowe:

1)      Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

Zamawiający uzna, nie wyznacza szczególnego warunku

2)      Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki jeżeli dostarczy sprzęt i inne materiały zgodnie z opisem w Rozdziale I zaproszenia 

3.       Zamawiający uzna, iż Wykonawca posiada wymagane doświadczenie jeżeli spełni łącznie warunki określone w pkt.1) i 2)

 

 

 

ROZDZIAŁ III Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

1)      Oświadczenia wykonawcy wg wzoru w załączniku nr 2 do zaproszenia, o braku wykluczenia z postępowania. 

2)      Oświadczenia wykonawcy wg wzoru w załączniku nr 3 do zaproszenia, o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu, o których mowa w rozdziale II zaproszenia. 

3)      Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu  o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 4) Aktualne zaświadczenia naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (za aktualne uznaje się zaświadczenia wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 

 

ROZDZIAŁ IV Opis sposobu przygotowania oferty.

Oferta wykonawcy

1.       Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej niż jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

2.       Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

3.       Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa to pełnomocnictwo to musi  w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

4.       Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. 

5.       Na ofertę składają się: 

1)      Oferta na formularzu według wzoru w załącznik nr 1 do zaproszenia,

2)      Oświadczenie wykonawcy wg wzoru w załączniku nr 2 do zaproszenia, o braku wykluczenia z postępowania;

3)      Oświadczenia wykonawcy wg wzoru w załączniku nr 3 do zaproszenia, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, oraz wymagań rankingowych o których mowa w rozdziale II zaproszenia. 

Wykonawca składa ofertę elektronicznie – e-mailem lub w zaklejonej kopercie zawierającej  oznaczenie

 

Nazwa i adres Wykonawcy

(ewentualnie pieczęć)

  

 

                                                       Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2

im. St. Staszica

ul. Św. Antoniego 57/61

97-200 Tomaszów Mazowiecki 

 

Oferta na: dostawę komputerów oraz sprzętu i oprogramowania do realizacji  projektu pn.

„Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej”  

Nie otwierać do dnia 08.07.2022 r.

 

6.       W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dołączone do oferty.

7.       Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

ROZDZIAŁ V Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1.       Wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

2.       Wszelkie informacje dotyczące realizacji zamówienia zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w godzinach urzędowania zamawiającego.

3.       Zamawiający urzęduje w 

Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2  im. St. Staszica

ul. Św. Antoniego 57/61

97-200 Tomaszów Mazowiecki

od poniedziałku do piątku – od godz. 8.00 do godz. 15.00 tel/fax. 44 724 43 36 e-mail: zsz2tom@poczta.onet.pl  

4.       W sprawie opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu należy kontaktować się z Panem Jackiem Bartosikiem

5.       Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej zsp2tm.pl bez ujawniania źródła zapytania.

6.   Zamawiający przedłuży termin składania ofert jeżeli w wyniku złożonych zapytań konieczne będzie   dokonanie zmian w treści zaproszenia do złożenia oferty. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców zamieszczając informację na stronie internetowej zsp2nasztomaszow.pl

 

 

ROZDZIAŁ VI  Miejsce i termin składania ofert

1. Ofertę należy złożyć w :

Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim    ul. Św. Antoniego 57/61  w Sekretariacie szkoły w terminie do dnia 08.07.2022 r. do godziny 15:00  lub  elektronicznie – mailem do godziny 15:00 na adres zsz2tom@poczta.onet.pl  z podaniem w temacie nr sprawy  AiO.272.1.17.VI.2022

Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

2. Oferty złożone po terminie zostaną odesłane na adres wykonawcy wskazany na kopercie bez otwierania.

ROZDZIAŁ VII  Wybór oferty najkorzystniejszej -  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.         Oferty będą rozpatrywane przez komisję powołaną decyzją Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert. 

2.         Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

1)                Cena   -    waga kryterium 100 pkt

 

Sposób ustalenia liczby punktów

 

Cena minimalna  x waga kryterium / Cena oferowana

 

3.         Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia czy wykonawca celem potwierdzenia spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w zaproszeniu do złożenia oferty:

1)                Złożył wszystkie wymagane dokumenty.

2)                Złożone dokumenty nie zawierają błędów.

4.         Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w terminie do składania ofert nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

5.         W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.         Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

7.         Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1)                Oferta będzie niezgodna z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

2)                Wykonawca nie złoży na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie wymaganych oświadczeń lub dokumentów.

3)                Wykonawca w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłek rachunkowych.  

8.         Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.

9.         Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1)                wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2)                wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne. 

3)                terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia.  

10.     Od sposobu rozpatrzenia ofert nie przysługuje odwołanie.

ROZDZIAŁ VIII Istotne warunki umowy

1.       Umowa zostanie zawarta na okres od dnia podpisania do dnia 22.07.2022 r.

2.       Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania zadania  zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą

3.       Monitorowanie realizacji umowy:

1)      Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim  zastrzega sobie prawo do czynności monitorujących mających na celu dokonanie oceny  prawidłowości wykonania niniejszej umowy 

2) Wykonawca zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie czynności monitorujących osobom upoważnionym przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim  poprzez:

a)       udostępnienie dokumentacji z realizacji prac i  udzielenie niezbędnych wyjaśnień.

4.       Odpowiedzialność stron:

1)      Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

2)      Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim  rozwiąże umowę za 7 dniowym wypowiedzeniem w przypadku powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć   w chwili zawarcia umowy,

3)      Wykonawca zapłaci Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim   kary umowne w wysokości 

a)       100 % wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy

b)       0,1% kwoty wynagrodzenia ryczałtowego brutto za każdy dzień opóźnienia w przypadku opóźnienia  w świadczeniu dostaw i usług w stosunku do terminu wyznaczonego przez Zamawiającego 

c)       Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych zastrzeżonych w pkt. a-e

d)       W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania umowy, zamawiający może pomniejszyć kwotę wynagrodzenia o 25% ceny brutto uwidocznionej w fakturze skierowanej do zapłaty. 

e)       Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy kara nie pokrywa rzeczywiście poniesionej straty.

4)      Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia wykonawcy.

5.       Warunki płatności: 

1) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim  zobowiązuje się do zapłaty za wykonane dostawy i usługi kwoty wynikającej ze złożonej oferty wykonawcy stanowiącej podstawę do podpisania umowy.

2)       Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, nawet, jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej umowy. Wykonawca nie może żądać  podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć  wszystkich czynności niezbędnych do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.

3)       Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy będzie płatne po wykonaniu zadania w terminie 30 dni od dnia dostarczenia poprawnie wystawionego rachunku/faktury zatwierdzonego przez Zamawiającego.

4)       Wynagrodzenie wypłacone będzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy pod warunkiem terminowego otrzymania przez Zamawiającego transz środków na realizację projektu oraz prawidłowego wykonania przez Wykonawcę powierzonych czynności.

5)       Potwierdzeniem prawidłowego i terminowego wykonania określonej zadania jest odbiór przedmiotu umowy, stwierdzony w protokole odbioru podpisem dyrektora szkoły.

6)       W przypadku wymagań ze strony instytucji współfinansujących zamówienie, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia dodatkowych dokumentów rozliczeniowych spełniających te wymagania.

7)       Wynagrodzenie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

8)       Strony zgodnie ustalają, że wykonawca nie będzie obciążał Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim odsetkami za zwłokę w zapłacie należności, o ile brak terminowej zapłaty powstanie z przyczyn niezależnych od Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica  w Tomaszowie Mazowieckim  

 

ROZDZIAŁ IX OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: 

§   administratorem danych osobowych jest Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica ul. Św. Antoniego 57/61 97-200 Tomaszów Mazowiecki;

§   inspektorem ochrony danych osobowych w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. ST. Staszica ul. Św. Antoniego 57/61 97-200 Tomaszów Mazowiecki jest Pan Artur Nejman, kontakt: zsz2tom@poczta.onet.pl, telefon 44 724 43 36*;

§   dane osobowe zawarte w ofercie złożonej przez Wykonawcę przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dostawa wyposażenia biurowego do realizacji projektu pn. „Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej”   realizowanego przez Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. ST. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 numer sprawy: AiO.272.1.17.VI..2022  prowadzonym w trybie zasady konkurencyjności;

§   odbiorcami danych osobowych zawartych w ofercie złożonej przez Wykonawcę będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), dalej „ustawa Pzp”;   

§   dane osobowe zawarte w ofercie złożonej przez Wykonawcę będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

§   obowiązek podania przez Wykonawcę danych osobowych bezpośrednio dotyczących zamówienia jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;   

§   w odniesieniu do danych osobowych zawartych w złożonej przez Wykonawcę ofercie decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; § Wykonawca posiada:

na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych zawartych w złożonej przez Wykonawcę ofercie;

na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych zawartych w złożonej przez Wykonawcę ofercie; (skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników).

na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; (prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.);  

prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Wykonawca uzna, że przetwarzanie danych osobowych  zawartych w złożonej przez Wykonawcę ofercie narusza przepisy RODO; § Wykonawcy nie przysługuje:

w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania danych osobowych zawartych w złożonej przez Wykonawcę ofercie jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.  

 

ROZDZIAŁ X Załączniki

1. Załączniki składające się na integralną cześć ogłoszenia:

a.                 Załącznik nr 1 - Formularz oferty,

b.                 Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu,

c.                  Załącznik nr 3 – Oświadczenie spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.