Dodane przez ZSP2_admin - wt., 23/04/2024 - 21:14

Kryteria przyjęć do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
w ZSP Nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Maz.

O przyjęciu ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata z egzaminu  ośmioklasisty oraz liczba punktów za oceny na świadectwie z wybranych zajęć edukacyjnych i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej.     

Olimpijczycy

Kandydaci posiadający status 'olimpijczyka' są automatycznie kwalifikowani do tego oddziału.

Pozostali kandydaci

By kandydat był rozpatrywany podczas kwalifikacji, musi spełnić łącznie poniższe warunki:

1.          Wartość punktów za oceny i osiągnięcia równa lub większa od minimum punktowego do oddziału: 0.0

W szeregowaniu kandydatów podczas kwalifikacji do tego oddziału są brane pod uwagę kolejno i niezależnie poniższe kryteria:

1.         Punktacja osiągnięć - w tym za oceny z przedmiotów:

Szkoła 

Kierunek kształcenia 

Przedmiot

j.polski

j.obcy

matematyka

geografia

biologia

historiawos

Technikum nr 2

technik ekonomista

X

X

X

X

   

technik rachunkowości

X

X

X

   

X

technik handlowiec

X

X

X

X

   

technik reklamy

X

X

X

X

   

technik organizacji turystyki

X

X

X

  

X

 

technik żywienia i usług gastronomicznych

X

X

X

 

X

  

Branżowa Szkoła 
I-go stopnia nr 2

kucharz, kelner, sprzedawca, cukiernik, piekarz

X

X

X

 

X

  

Możliwe do zdobycia maksimum punktów do oddziału: 200.00

 

2.         Kandydat ma problemy zdrowotne, ograniczające możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzone opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej 

3.         Kandydat spełnia jedno lub więcej kryteriów: wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata, niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata, niepełnosprawność obojga rodziców kandydata, niepełnosprawność rodzeństwa kandydata, samotne wychowywanie kandydata w rodzinie, objęcie kandydata pieczą zastępczą - wymienionych w art. 131 ust. 2. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe zgodnie z art. 134 ust. 4 tej ustawy.  

4.         Kolejność wynikająca z ręcznego porządkowania list chętnych 

 

Terminy rekrutacji reguluje zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty:

Zarządzenie nr 7/2024 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025. 

Przeliczania na punkty ocen, osiągnięć i wyników egzaminu reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Ogólne zasady rekrutacji do szkół reguluje ustawa:

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty ( Art. 20f - (strona 50), określa jakich kandydatów przyjmuje się do szkoły ponadgimnazjalnej)