Dodane przez ZSP2_admin - ndz., 14/04/2024 - 21:26

Kryteria przyjęć do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych
w ZSP Nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Maz.
 

O przyjęciu ucznia do szkoły ponadgimnazjalnej decyduje liczba punktów uzyskanych przez kandydata z egzaminu  ośmioklasisty oraz liczba punktów za oceny na świadectwie z wybranych zajęć edukacyjnych i za inne osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej.                                    

Przedmioty uwzględniane w procesie rekrutacji dla poszczególnych kierunków:

Szkoła

Kierunek kształcenia

Przedmiot

 

 

j.polski

j.obcy

matematyka

geografia

biologia

historia

wos

Technikum nr 2

technik ekonomista

X

X

X

X

 

 

 

technik rachunkowości

XXX   X

technik handlowiec

X

X

X

 X

 

 

 

technik reklamy

X

X

X

X

 

 

 

technik organizacji turystyki

X

X

X

 

 

X

 

technik żywienia i usług gastronomicznych

X

X

X

 

X

 

 

Branżowa Szkoła I stopnia nr 2

kucharz, kelner, sprzedawca, cukiernik, piekarz

X

X

X

 

X

 

 

Terminy rekrutacji reguluje zarządzenie Łódzkiego Kuratora Oświaty:

Zarządzenie nr 7/2024 Łódzkiego Kuratora Oświaty z dnia 25 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025. 

Przeliczania na punkty ocen, osiągnięć i wyników egzaminu reguluje Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

Ogólne zasady rekrutacji do szkół reguluje ustawa:

 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 października 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oświaty ( Art. 20f - (strona 50), określa jakich kandydatów przyjmuje się do szkoły ponadgimnazjalnej)

 

Olimpijczycy

Kandydaci posiadajacy status 'olimpijczyka' są automatycznie kwalifikowani do tego oddziału.

Pozostali kandydaci

By kandydat był rozpatrywany do tego oddziału podczas kwalifikacji, musi spełnić łącznie poniższe warunki:

1.

W szeregowaniu kandydatów podczas kwalifikacji do tego oddziału są brane pod uwagę kolejno i niezależnie poniższe kryteria:

1.

nr 1. język polski
 
nr 2. matematyka
 
nr 3. max(ang,niem,ros)
 
nr 4. wybrany przedmiot według tabeli powyżej
 

Możliwe do zdobycia maksimum punktów do oddziału: 200.00

 
2. 
3. 
4.Kolejność wynikająca z ręcznego porządkowania list chętnych