Dodane przez ZSP2_admin - ndz., 14/04/2024 - 21:11

TERMINY REKRUTACJI na rok szkolny 2024/2025

Terminy postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych (liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół I stopnia)

Etap rekrutacji

Rekrutacja podstawowa

Rekrutacja uzupełniająca

złożenie wniosku o przyjęcie do szkół ponadpodstawowych

od 22 kwietnia 2024 do 21 maja 2024 godz. 12:00

od 23 lipca 2024 godz. 12:00 do 26 lipca 2024 godz. 12:00

podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły terminów przeprowadzenia prób sprawności fizycznej, sprawdzianów językowych oraz uzdolnień kierunkowych 

do 10 maja 2024

 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną złożonych wniosków oraz dokumentów

do 29 maja 2024

do 29 lipca 2024

przeprowadzenie prób sprawności fizycznej, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu uzdolnień kierunkowych oraz sprawdzianu predyspozycji językowych

od 3 czerwca 2024 do 14 czerwca 2024
(II termin do 5 lipca 2024)

od 25 lipca 2024 

do 26 lipca 2024

podanie do wiadomości listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, sprawdzianów językowych oraz kompetencji kierunkowych

17 czerwca 2024 r.

29 lipca 2024 r.

możliwość dokonania zmian na liście preferencji oddziałów dla zweryfikowanych wniosków

od 3 lipca 2024 r. 

do 8 lipca 2024 r. 

 

uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz kopię zaświadczenia o wynikach egzaminu 

od 3 lipca 2024 

do 9 lipca 2024 godz. 15:00

 

weryfikacja przez komisję rekrutacyjną informacji ze świadectw oraz zaświadczeń

do 11 lipca 2024

do 30 lipca 2024

podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

15 lipca 2024 

do godz. 12:00

31 lipca 2024 

do godz. 12:00

wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie kandydatowi, który dokonał wyboru kształcenia w danym zawodzie 

od 22 kwietnia 2024 do 16 lipca 2024

od 22 lipca 2024 

do 31 lipca 2024

potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli podjęcia nauki w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia  o wynikach egzaminu ósmoklasisty

od 15 lipca 2024 godz. 12:00 

do 18 lipca 2024

godz. 12:00

od 31 lipca 2024 godz. 12:00 

do 2 sierpnia 2024 godz. 12:00

podanie do wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

19 lipca 2024 

do godz. 12:00

5 sierpnia 2024 

do godz. 12:00

poinformowanie kuratora oświaty przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 lipca 2024 

do godz. 13:00

do 5 sierpnia 2024 

do godz. 13:00

opublikowanie przez kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 22 lipca 2024,

6 sierpnia 2024