Dodane przez ZSP2_admin - pt., 25/05/2018 - 22:18

Klauzula informacyjna
dla uczniów / rodziców / słuchaczy
w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (
4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL)    

informuję, że:

 

1.        Administratorem danych osobowych uczniów / rodziców / słuchaczy  jest Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica z siedzibą w Tomaszowie Mazowieckim,
ul. Św. Antoniego 57/61, tel: +48 44 724 43 36, mail: zsz2tom@poczta.onet.pl

 

2.        Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
im. St. Staszica
 możliwy jest pod numerem tel. nr. +48 44 724 43 36 lub adresem email: zsz2tom@poczta.onet.pl

3.        Dane osobowe ucznia / Pana/i będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenie j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.

4.        Dane osobowe Pana/i / ucznia przechowywane będą przez okresy zakreślone
w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum
w Piotrkowie Trybunalskim

5.        Posiada Pan/i / posiadasz prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

6.        Rodzicom / uczniom / słuchaczom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

7.        Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 

Dyrektor ZSP nr 2