Dodane przez ZSP2_admin - czw., 09/02/2012 - 17:40

 

Tomaszów Mazowiecki: Sprzedaż i daostarczanie środków żywnościowych od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2012
Numer ogłoszenia: 38902 - 2012; data zamieszczenia: 09.02.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 2746 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 57/61, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 44 724 43 36, faks 44 724 43 36.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż i daostarczanie środków żywnościowych od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2012.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sprzedaż i daostarczanie środków żywnościowych od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2012.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.80.00.00-6, 15.10.00.00-9, 15.30.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR: 1   

Nazwa: Sprzedaż i dostarczanie artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego od dnia zawarcia umowy do 31.12.2012 r.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • FH Aleksandra Ryszard Miksa, ul. Kwiatowa 22, 97-215 Spała, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 138213,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 115597,30

  • Oferta z najniższą ceną: 115597,30 / Oferta z najwyższą ceną: 148865,00

  • Waluta: PLN.

Część NR: 2   

Nazwa: Sprzedaż i dostarczanie artykułów spożywczych pochodzenia roślinnego oraz produktów suchych od dnia zawarcia umowy do 31.12.2012 r.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 23.01.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Handel Hurtowy i Detaliczny Kaczmarczyk Grzegorz, ul. Główna 71, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 81300,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 74324,75

  • Oferta z najniższą ceną: 74324,75 / Oferta z najwyższą ceną: 75566,80

  • Waluta: PLN.