Rynek pracy

Rynek pracy – Informacje ogólne

1. Prognoza zatrudnienia 
Na portalu znajdziesz  prognozy zatrudnienia w Polsce z podziałem na województwa według wielkich, dużych i średnich grup zawodów. Portal został utworzony przez Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich i Instytut Pracy i Spraw Socjalnych.

2. Przewodnik po rynku pracy
Strona w przystępny sposób odpowiada m.in. na pytania: jak szukać pracy w kraju i za granicą, jak zdobyć pierwsze doświadczenia zawodowe, jak założyć działalność gospodarczą, jaki wybrać zawód i kto w tym wyborze może pomóc. Portal prowadzi Fundacja Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych.

3. Katalog zawodów
Na stronie znajdują się opisy 131 zawodów, które uwzględniają zadania, czynności, predyspozycje i ścieżki edukacyjne, które do nich prowadzą. Do wielu z nich dołączone są filmowe wypowiedzi przedstawicieli danego zawodu, do niektórych prowadzą linki do baz zewnętrznych.

4. Poszukiwanie pracy i rekrutacja
Wortal publicznych służb zatrudnienia służy pomocą przed spotkaniem z pracodawcą. Odwiedzając poszczególne zakładki dowiesz się m.in.: jak przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej, poprawnie napisać CV, list motywacyjny.

5. EUROPASS – O pracy w Europie
Portal służy zapewnieniu obywatelom wszystkich państw Unii Europejskiej równych szans w przedstawianiu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Znajdziesz tu portfolio 5 dokumentów funkcjonujących w takiej samej formie na obszarze całej Europy.

Raporty i badania

1. Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno-zawodowego w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych w relacjach dyrektorów szkół i osób realizujących doradztwo”, czerwiec 2015 r.
Przyszły rynek pracy kształtuje się już w szkole. Instytutu Badań Edukacyjnych zbadał, jakie są mocne strony jej systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego, a co należałoby zmienić.

2. Bariery wzrostu polskich przedsiębiorstw, maj 2015 r.
Opracowanie „Bariery wzrostu” przygotowała Polska Agencja Rozwoju Przeedsiębiorczości m.in. we współpracy z University of California Los Angeles. Badanie na reprezentatywnej grupie firm działających na terenie Polski pokazało m.in. ich słabe i mocne strony w kluczowych obszarach funkcjonowania, takich jak: rynek, produkty i usługi, zasoby, systemy operacyjne i zarządcze, finanse, kultura organizacyjna.

3. Bezrobocie rejestrowane. I-IV kwartał 2014 r., kwiecień 2015 r.
Raport Głównego Urzędu Statystycznego o liczbie i strukturze bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy według cech demograficznych, społeczno-zawodowych, czasu pozostawania bez pracy, ostatniego miejsca pracy. Uwzględnia dane dla Polski, jak również dla Unii Europejskiej.

 4. Polskie szkolnictwo wyższe a potrzeby rynku pracy, kwiecień 2015 r.
Raport przygotowany w ramach Fundacji im. Lesława A. Pagi opisuje sytuację absolwentów polskich uczelni i daje rekomendacje służące wypracowaniu rozwiązań, które pomogą pogodzić rynek edukacji z potrzebami rynku pracy.

5. Bariery i możliwości współpracy między szkołami zawodowymi a firmami. Perspektywa dyrektorów szkół i przedsiębiorców, kwiecień 2015 r.
Badanie przygotowane na zlecenie Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych oraz Związek Przedsiębiorców i Pracodawców pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej daje obraz obecnej współpracy na linii pracodawca – szkoła, wizerunku szkolnictwa zawodowego czy potencjału wspólnych działań.

6. Przegląd systemu kształcenia i szkolenia zawodowego, listopad 2014 r.
Publikacja „Kształcenie i szkolenie zawodowe w Polsce – raport krajowy 2013″ to kolejna edycja corocznego przeglądu szkolnictwa zawodowego z uwzględnieniem zachodzących w nim zmian. Raport na zlecenie CEDEFOP opracowano w ramach działań sieci ReferNet w Fundacji Fundusz Współpracy.