Dodane przez ZSP2_admin - czw., 14/04/2022 - 13:02


 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

 

Nr sprawy: AiO.272.1.12.IV.2022

ZAMAWIAJĄCY:

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. Stanisława Staszica


ul. Św. Antoniego 57/61
97-200 Tomaszów Mazowiecki

 

 

ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM NA ZASADACH OBOWIĄZUJĄCYCH PRZY ZAMÓWIENIACH PONIŻEJ KWOTY    

30.000 EURO

 

na

 

Wykonanie prac remontowych w zakresie modernizacji pracowni S oraz T/I w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim w ramach projektu „Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno –administracyjnej i handlowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działania XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI..3 Kształcenie zawodowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

 

KOD CPV 45453000-7 Roboty remontowe

 

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U.  z 2017r. poz. 1579 ze zm.)  zwana dalej ustawą PZP.

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I    Opis przedmiotu zamówienia

 

1.            1.Przedmiotem zamówienia jest Wykonanie prac remontowych w zakresie modernizacji pracowni S oraz T/I w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim w ramach projektu „Innowacje w nauczaniu przedmiotów ekonomiczno-administracyjnych i handlowych”  

1.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

1.3. Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia – siedziba Zamawiającego Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Św. Antoniego 57/61

1.4. Termin realizacji zamówienia – od dnia zawarcia umowy do 12.08.2022 r. 

1.5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych obejmujących prace remontowe w zakresie modernizacji pracowni S i TI w budynku B

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera: a) kosztorysy zerowe - przedmiary robót, - załącznik nr 5

b) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót – załącznik nr 6

 

ROZDZIAŁ II Warunki udziału w postępowaniu. 

O udzielenie zamówienia publicznego mogą się ubiegać:

1.      Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania .

Z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający może wykluczyć wykonawcę:

a)     w stosunku, do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidacje jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2015r. poz.978, 1259, 1513, 1830 i 1844 oraz  z 2016r. poz. 615) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba sąd zarządził likwidację majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego

2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 233, 978, 1166, 1259 i 1844 oraz z 2016 r. poz. 615);

b)     który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt. 15, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

2.      Wykonawcy, którzy spełniający poniższe warunki:

1) Posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia

Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki  do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca:

a) wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonaniem co najmniej trzech robót  o zakresie co najmniej zgodnym z zakresem zamówienia w obiektach użyteczności publicznej.

2) Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia  Zamawiający uzna, że wykonawca spełnia warunki  do wykonania zamówienia, jeżeli Wykonawca:  dysponuje przynajmniej jedną osobą, która pełnić będzie obowiązki kierownika robót, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, zgodnie z polskim prawem budowlanym lub odpowiadającymi wydanymi na podstawie wcześniejszych przepisów, należącą do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa.

ROZDZIAŁ III Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu                              potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujących dokumentów:

1)     Oświadczenia wykonawcy wg wzoru w załączniku nr 3 do zaproszenia, o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu, o których mowa w rozdziale II zaproszenia;

2)     Wykaz robót remontowo - budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

3)     Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu  o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) Aktualne zaświadczenia naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego (za aktualne uznaje się zaświadczenia wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert). 

ROZDZIAŁ IV Opis sposobu przygotowania oferty.

 

Oferta wykonawcy

1.      Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Złożenie więcej nią jednej oferty lub złożenie oferty zawierającej propozycje alternatywne spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez wykonawcę.

2.      Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy.

3.      Jeżeli osoba podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa to pełnomocnictwo to musi  w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

4.      Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność  z oryginałem przez wykonawcę. 

5.      Na ofertę składają się: 

a)        Oferta na formularzu według wzoru w załączniku nr 1 do zaproszenia;

b)        Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia  z postępowania według wzoru w załączniku nr 2 

do zaproszenia;

c)        Oświadczenie wykonawcy wg wzoru w załączniku nr 3 do zaproszenia, o spełnianiu warunków udziału  w postępowaniu, o których mowa w rozdziale II zaproszenia;

d)        Wykaz robót remontowo - budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wg wzoru  w załączniku nr 4 do zaproszenia.

e)        Wykazu osób, którymi dysponuje wykonawca wraz z posiadanymi uprawnieniami do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej, zgodnie z polskim prawem budowlanym lub odpowiadającymi wydanymi na podstawie wcześniejszych przepisów

f)         Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru.

g)        Aktualne zaświadczenia naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, potwierdzające odpowiednio,  że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że wykonawca uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego

2.               Wykonawca składa ofertę elektronicznie – e mailem lub w zaklejonej kopercie zawierającej oznaczenie

 

Nazwa i adres Wykonawcy

(ewentualnie pieczęć)

 

Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2

 im. St. Staszica ul. Św. Antoniego 57/61

                                                                97-200 Tomaszów Mazowiecki 

 

Oferta na: 

Wykonanie prac remontowych w zakresie modernizacji pracowni S oraz T/I w Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim w ramach projektu „Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno –administracyjnej i handlowej”  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

Nie otwierać do dnia 21.05.2022 r.

3.               W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone klauzulą: ”Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji” i dołączone do oferty.

4.               Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

 

 

ROZDZIAŁ V Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami.

1.      Wszelkie pisma, dokumenty, oświadczenia itp. składane w trakcie postępowania między zamawiającym  a wykonawcami muszą być sporządzone w języku polskim.

2.      Wszelkie informacje dotyczące realizacji zamówienia zamawiający i wykonawca przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną w godzinach urzędowania zamawiającego.

3.      Zamawiający urzęduje w 

Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica

ul. Św. Antoniego 57/61

97-200 Tomaszów Mazowiecki

od poniedziałku do piątku – od godz. 7.30 do godz. 15.30 tel/fax. 44 724 43 36 e-mail: zsz2tom@poczta.onet.pl  

4.      W sprawie opisu przedmiotu zamówienia oraz warunków udziału w postępowaniu należy kontaktować się z Panem Krzysztofem Rebzdą.

5.      Zamawiający zamieści treść zapytań wraz z wyjaśnieniami na stronie internetowej zsp2nasztomaszow.pl bez ujawniania źródła zapytania.

6.      Zamawiający przedłuży termin składania ofert jeżeli w wyniku złożonych zapytań konieczne będzie dokonanie zmian w treści zaproszenia do złożenia oferty. O przedłużeniu terminu składania ofert zamawiający niezwłocznie zawiadomi wszystkich wykonawców zamieszczając informację na stronie internetowej zsp2nasztomaszow.pl

ROZDZIAŁ VI  Miejsce i termin składania ofert

 

1.      Ofertę należy złożyć w :

Zespole Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim ul. Św. Antoniego 57/61  w Sekretariacie szkoły w terminie do dnia 21.05.2022 r. do godziny 15:00  lub  elektronicznie – meilem na adres zsz2tom@poczta.onet.pl  z dopiskiem w temacie Nr sprawy: AiO.272.1.12.IV.2022

Oferty będą podlegać rejestracji przez zamawiającego. Każda przyjęta oferta zostanie opatrzona adnotacją określającą dokładny termin przyjęcia oferty tzn. datę kalendarzową oraz godzinę i minutę, w której została przyjęta. Do czasu otwarcia ofert, będą one przechowywane w sposób gwarantujący ich nienaruszalność.

2.      Oferty złożone po terminie zostaną odesłane na adres wykonawcy wskazany na kopercie bez otwierania.

ROZDZIAŁ VII  Wybór oferty najkorzystniejszej -  Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

1.                        Oferty będą rozpatrywane przez komisję powołaną decyzją Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim niezwłocznie po upływie terminu do składania ofert. 

2.                        Przy wyborze oferty będą brane pod uwagę następujące kryteria:

 

Cena   -    waga kryterium 100 pkt

ü sposób ustalenie liczby punktów

Cena minimalna  x waga kryterium Cena oferowana

3.                        Zamawiający dokona badania ofert w celu stwierdzenia czy wykonawca celem potwierdzenia spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w zaproszeniu do złożenia oferty:

1)             Złożył wszystkie wymagane dokumenty.

2)             Złożone dokumenty nie zawierają błędów.

4.                        Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w terminie do składania ofert nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa do ich złożenia w wyznaczonym terminie. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 

5.                        W toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

6.                        Zamawiający poprawia w ofercie oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, 

7.                        Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

1)             Oferta będzie niezgodna z wymaganiami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia.

2)             Wykonawca nie złoży na wezwanie zamawiającego w wyznaczonym przez niego terminie wymaganych oświadczeń lub dokumentów.

3)             Wykonawca w terminie 2 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłek rachunkowych.  

8.                        Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która w sumie uzyska najwyższą liczbę punktów.

9.                        Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o: 

1)             wyborze najkorzystniejszej oferty podając nazwę wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; 

2)             wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne,

3)          terminie zawarcia umowy w sprawie udzielenia zamówienia.  

10.                     Od sposobu rozpatrzenia ofert nie przysługuje odwołanie.

ROZDZIAŁ VIII Istotne warunki umowy

 

1.      Umowa zostanie zawarta na okres od dnia podpisania do dnia 12.08.2022 r..

2.      Przed podpisaniem umowy zamawiający wezwie wykonawcę, który złożył najkorzystniejszą ofertę do przedłożenia: 

a)      Kosztorysu ofertowego,

b)     uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności: konstrukcyjno – budowlanej, zgodnie z polskim prawem budowlanym lub odpowiadającymi wydanymi na podstawie wcześniejszych przepisów, wraz z zaświadczeniem przynależności do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa,

3.      Wykonawca będzie zobowiązany do zrealizowania zamówienia  zgodnie ze złożoną przez siebie ofertą

4.      Monitorowanie realizacji umowy:

1)     Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim  zastrzega sobie prawo do czynności monitorujących mających na celu dokonanie oceny  prawidłowości wykonania niniejszej umowy 

2)     Wykonawca zobowiązany jest umożliwić przeprowadzenie czynności monitorujących osobom upoważnionym przez dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim  poprzez:

a)             udostępnienie miejsca, w którym realizowane są czynności w ramach niniejszej umowy,

b)             udostępnienie dokumentacji z realizacji prac i  udzielenie niezbędnych wyjaśnień.

5.      Odpowiedzialność stron:

1)     Wykonawca ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

2)     Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim  rozwiąże umowę za 7 dniowym wypowiedzeniem w przypadku:

a)             nie wywiązywania się wykonawcy z warunków umowy, a w szczególności: -           przerwania wykonywania czynności określonych w umowie przez wykonawcę z przyczyn od niego zależnych,

Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy nie rozpoczął realizacji przedmiotu umowy bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania zamawiającego złożonego na piśmie.

b)             powzięcia wiadomości o wystąpieniu istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie         można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

3)     Wykonawca zapłaci Zespołowi Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim   kary umowne w wysokości 

a)             100 % wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku rozwiązania umowy z przyczyn określonych  w ppk. 2) a),

b)             Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość  kary umownej zastrzeżonej w pkt. a,

c)             W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania umowy, zamawiający może pomniejszyć kwotę wynagrodzenia o 25% ceny brutto uwidocznionej w fakturze skierowanej do zapłaty, 

d)             W przypadku przekroczenia terminu realizacji umowy, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,5% ceny brutto - wartości umowy, w przypadku której termin został przekroczony.

4)     Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy kara nie pokrywa rzeczywiście poniesionej straty.

5)     Kary umowne będą potrącane z wynagrodzenia wykonawcy.

6.      Warunki płatności: 

1) Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim  zobowiązuje się  do zapłaty za wykonane zamówienie kwoty wynikającej ze złożonej oferty Wykonawcy stanowiącej podstawę do podpisania umowy.

2)     Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej i budżetu państwa

3)     Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym obejmującym wszystkie czynności niezbędne do prawidłowego wykonania umowy, nawet, jeśli czynności te nie zostały wprost wyszczególnione w treści niniejszej umowy. Wykonawca nie może żądać  podwyższenia wynagrodzenia, nawet jeżeli z przyczyn od siebie niezależnych nie mógł przewidzieć  wszystkich czynności niezbędnych  do prawidłowego wykonania niniejszej umowy.

4)     Zapłata wynagrodzenia nastąpi po prawidłowym wykonaniu przedmiotu umowy przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia dostarczenia poprawnie wystawionego rachunku/faktury zatwierdzonego przez Zamawiającego.

5)     Potwierdzeniem prawidłowego wykonania przedmiotu umowy jest  odbiór potwierdzony  w protokole odbioru podpisem dyrektora szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ IX Załączniki

1)     Załączniki składające się na integralną cześć ogłoszenia:

1)     Załącznik nr 1 -  wzór formularza oferty,

2)     Załącznik nr 2 - wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z udziału  w postępowaniu,

3)     Załącznik Nr 3 – wzór oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu,

4) Załącznik nr 4 – wzór wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,

5)     Kosztorysy zerowe – przedmiar robót

6)     Szczegółowa specyfikacja techniczna