Dodane przez ZSP2_admin - wt., 31/07/2012 - 18:58

Tomaszów Mazowiecki: Sprzedaż i dostarczanie środków żywnościowych dla ZSP Nr 2 w Tomaszowie Maz.

Numer ogłoszenia: 166049 - 2012; data zamieszczenia: 31.07.2012
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 57/61, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 44 724 43 36, faks 44 724 43 36.

·         Adres strony internetowej zamawiającego:www.zsp2.nasztomaszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż i dostarczanie środków żywnościowych dla ZSP Nr 2 w Tomaszowie Maz..

II.1.2) Rodzaj zamówienia:dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest: sprzedaż i dostarczanie artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego w od dnia zawarcia umowy do 31.12.2012r. wg załącznika nr 1. Załącznik nr 1- Asortyment artykułów mięsnych 1. łopatka bez kości, bez tłuszczu - 680 kg, 2. żeberka wieprzowe paski - 340 kg 3. wołowina drobna - 320 kg 4. boczek wędzony chudy - 600 kg 5. słonina - 60 kg 6. mięso mielone wieprzowo - wołowe - 400 kg 7. kiełbasa siekana wieprzowa - 1800 kg 8. kaszanka - 2200 kg 9. kiełbasa parówkowa 2000 kg 10 kiełbasa serdelowa - 220 kg 11 flaki wołowe gotowane krojone - 200 kg 12 kości mięsne - 2000 kg 13 uda drobiowe - 800 kg 14 żołądki drobiowe - 400 kg 15 schab bez kości - 40 kg 16 kark bez kości - 40 kg 17. kurczak - 20 kg 18 filet z kurczaka - 40 kg 19. wątroba drobiowa 30 kg 20 boczek surowy wieprzowy - 20 kg 21 golonka bez kości wieprzowa (bez skóry, bez tłuszczu) - 20 kg 22 kości wędzone - 10 kg 23 wątroba wieprzowa - 10 kg 24 szynka gotowana - 2 kg 25 baleron - 2 kg 26 polędwica sopocka - 2 kg.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15.10.00.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

·         Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:nie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

·         III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

·         III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

·         oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

·         aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy

·         aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

·         nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

·         III.4.3.2)zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

  • zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do oferty zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenie, że spełnia i przyjmuje warunki zawarte w SIWZ oraz w projekcie umowy (oświadczenie zawarte w formularzu oferty).

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia:przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna:nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: nie

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsp2.nasztomaszow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: www.zsp2.nasztomaszow.pl.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:08.08.2012 godzina 12:00, miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Św. Antoniego 57/61 sekretariat I piętro pok. 2.1.

IV.4.5) Termin związania ofertą:okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

na sprzedaż i dostarczanie środków żywnościowych

od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2012r.

 

 

w postępowaniu w trybie

przetargu nieograniczonego

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone

w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy –

Prawo Zamówień Publicznych

tj. 193 000 euro

 

KOD CPV:  15100000-9

1.      Informacje ogólne.

1.1.Zamawiający:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. St. Staszica  w Tomaszowie Maz.

ul. Św. Antoniego 57/61

97-200 Tomaszów Maz.

woj. łódzkie

tel. 44 7246996, fax 44 7244336.

Konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej

Numer konta bankowego: 16 9291 0001 0125 0389 2000 0010

NIP: 773-22-56-866

Adres e-mail: zsp2w@poczta.onet.pl

Znak postępowania: AiO.272.6.VII.2012

UWAGA: w korespondencji do Zamawiającego należy posługiwać się powyższym znakiem.

1.2.Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest sprzedaż i dostarczanie środków żywnościowych dla ZSP Nr 2  w Tomaszowie Maz. Przedmiot Zamówienia jest opisany szczegółowo w pkt. 2   w SIWZ.

1.3.Wykaz aktów prawnych wiążących i powołanych w niniejszej specyfikacji:

1.3.1.      Ustawa z 2010r., Dz. U. Nr 113 poz. 759, z późniejszymi zmianami.

1.3.2.      Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226 poz. 1817)

1.3.3.      Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. Nr 224 poz. 1796)

1.3.4.      Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010r.    w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. Nr 223 poz. 1458)

1.3.5.      W sprawach nie uregulowanych w niniejszej specyfikacji maja zastosowanie przepisy prawa zamówień publicznych i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa

1.4.Wykonawca winien zapoznać się ze wszystkimi informacjami składającymi się na niniejszą specyfikację i przygotować ofertę zgodnie z jej wymaganiami.

1.5.Wykonawca poniesie wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

1.6.Użyte w specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

1.6.1.      Zamawiający – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Maz.

1.6.2.      Postępowanie – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej specyfikacji

1.6.3.      SIWZ – niniejsza specyfikacja istotnych warunków zamówienia

1.6.4.      Ustawa – Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami)

1.6.5.      Zamówienie – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w pkt. 2 SIWZ

1.6.6.      Wykonawca – podmiot, który ubiega się o wykonanie zamówienia, złoży ofertę na wykonanie zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia

 

2.      Opis przedmiotu zamówienia.

2.1.Przedmiot zamówienia składa się z jednego zadania:

2.1.1.      Zadanie 1

Przedmiotem zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest: sprzedaż i dostarczanie artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego w od dnia zawarcia umowy do 31.12.2012r. wg załącznika nr 1.

W sytuacjach awaryjnych wymagana jest możliwość bezpiecznego i bezpłatnego przechowywania półproduktów w warunkach chłodniczych zgodnie z wymogami HACCP oraz nieodpłatne świadczenie usług transportowych.

Wykonawca winien być dyspozycyjny w przypadkach nieplanowanych dodatkowych dostaw  (czas realizacji max 1 godz.).

2.2.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

2.3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w postaci elektronicznej.

2.4.Zamawiający  nie przewiduje aukcji elektronicznej.

2.5.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postepowaniu z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

 

3.      Tryb udzielenia zamówienia.

Przetarg nieograniczony o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych tj. 193 000 euro.

 

4.      Termin i miejsce wykonania zamówienia.

4.1.Zamówienie będzie wykonywane od dnia zawarcia umowy do 31.12.2012r. na który zostanie zawarta umowa. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przystąpił do wykonania zamówienia w dniu zawarcia umowy. Dostawy realizowane będą w godzinach 6.00 do 14.00 na koszt Wykonawcy, ilość i rodzaje dostaw będą określane każdorazowo przez Zamawiającego w danym zamówieniu uzgodnionym telefonicznie z Wykonawcą najpóźniej na jeden dzień przed planowaną dostawą.

4.2.Miejscem wykonania zamówienia jest miasto Tomaszów Maz., ul. Św. Antoniego 57/61, budynek B, magazyny żywnościowe.

5.      Warunki udziału w postępowaniu, sposób dokonywania oceny spełnienia tych warunków oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunków.

5.1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

5.1.1.      Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.1.2.      Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.  Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.1.3.      Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

5.1.4.      Spełniają i przyjmują warunki zawarte w SIWZ oraz we wzorze umowy.

5.2.  Dokumenty, które zobowiązany jest dostarczyć Wykonawca w zakresie potwierdzenia nie podlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy:

5.2.1.      - aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a                w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy;

5.2.2.      - aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał  przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5.2.3.      – aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

5.2.4.      - oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do oferty zgodnie z art. 22 ust. 1

pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych;

5.2.5.      - oświadczenie stanowiące załącznik nr 3 do oferty, że nie podlega

wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych;

5.2.6.      - oświadczenie, że spełnia i przyjmuje warunki zawarte w SIWZ oraz         w projekcie umowy (oświadczenie zawarte w formularzu oferty).   

UWAGA: powyższe dokumenty należy przedstawić w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

 

6.      W przypadku składania jednej oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. wspólników spółki cywilnej, uczestników konsorcjum) muszą zostać spełnione następujące wymagania:

- wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia musza ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego;

- ustanowienie pełnomocnika musi być udokumentowane pełnomocnictwem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli wszystkich wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- oświadczenie stanowiące załącznik nr 2 do oferty zgodnie z art. 22 ust. 1, pkt 1-4 ustawy Prawo zamówień publicznych -W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 składa przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy złożą oświadczenia lub wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki.

- wymagane w SIWZ dokumenty i oświadczenia dotyczące niepodlegania wykluczeniu z prowadzonego postępowania muszą zostać złożone oddzielnie przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia;

- okres obowiązywania umowy między Wykonawcami wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia musi być określony w tej umowie i obejmować okres wykonania zamówienia;

- wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie                       z pełnomocnikiem Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

 

UWAGA: po podpisaniu umowy o zamówienie publiczne wszelkie zmiany umowy określającej sposób współdziałania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wymagają zgody Zamawiającego.

 

7.      Informacja o sposobie porozumiewania się z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów.

7.1.Wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, informacje itp. (dalej „Korespondencja”) Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie.

7.2.Zamawiający w celu zapewnienia sprawnego przebiegu postępowania dopuszcza możliwość przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji faxem na nr 44 7244336, z tym, że każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

 

 

 

 

 

8.      Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami.

Osobą upoważnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest zastępca dyrektora szkoły Mieczysław Strojewski tel. 44 7246996 lub 519 181 211. SIWZ jest dostępna na stronie internetowej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Maz. www.zsp2.nasztomaszow.ploraz w siedzibie Zamawiającego w godzinach pracy    ZSP Nr 2.

 

9.      Termin związania ofertą.

9.1.Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert o którym mowa w pkt. 11.1.

9.2.Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ  wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

9.3.W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść SIWZ. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza się na tej stronie. Wszelkie wprowadzone przez Zamawiającego zmiany są wiążące dla Wykonawcy.

9.4.Zamawiający przedłuży termin składania ofert w celu umożliwienia Wykonawcom wprowadzenia w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści SIWZ. W takim przypadku wszelkie prawa i zobowiązania Zamawiającego i Wykonawcy odnoszące się do wcześniej ustalonego terminu będą podlegały nowemu terminowi.

 

10.   Opis sposobu przygotowania ofert.

10.1.       Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi

w SIWZ i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie.

10.2.       Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający w żadnym przypadku nie odpowiada za koszty poniesione przez Wykonawców w związku z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferenci zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 Ustawy.

10.3.       Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą czytelną techniką. Wszystkie kartki oferty powinny być trwale spięte, ponumerowane oraz zaparafowane lub podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Oferenta (dalej „Osoby uprawnione”). Ewentualne poprawki w tekście oferty muszą być naniesione w sposób czytelny i zaparafowane przez Osoby uprawnione. Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez konsorcjum, do oferty powinno zostać załączone pełnomocnictwo dla Osoby uprawnionej do reprezentowania członków konsorcjum w trakcie postępowania (pełnomocnictwo może także obejmować uprawnienie do zawarcia umowy). Naruszenie któregokolwiek z powyższych wymagań skutkować będzie odrzuceniem oferty.

10.4.       Na ofertę składają się następujące dokumenty:

10.4.1.  Formularz cenowy oferty przygotowany zgodnie ze wzorem podanym w załączniku nr 1 do SIWZ. Cena powinna być wyrażona w polskich złotych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

10.4.2.  Oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki szczegółowe udziału w postępowaniu, przygotowane zgodnie z pkt. 5 SIWZ.

10.4.3.  Oświadczenie, w którym Wykonawca potwierdza, że jest związany z ofertą przez okres 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert (zawarte w treści formularza oferty).

10.4.4.  Załączniki w postaci dokumentów opisanych w pkt. 5 SIWZ. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składają dokumenty zgodnie z przepisami Rozporządzenia wykonawczego do ustawy w sprawie rodzaju dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane – Dz. U. Nr 226 poz. 1817).

10.4.5.  Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę (osoby) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Tj. osobę (lub osoby) upoważnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. Ewentualne upoważnienie innych osób do podpisania oferty wraz z załącznikami – pod rygorem odrzucenia oferty – musi być dołączone do oferty.

10.4.6.  Wszelkie załączniki powinny być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę i również kolejno ponumerowane.

10.5.       W przypadku oferty składanej przez konsorcjum, zamawiający, dokonując oceny, czy konsorcjum spełnia wymagania określone w SIWZ, uwzględni uprawnienia, posiadaną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, personel oraz sytuację ekonomiczną i finansową członków konsorcjum. W związku z powyższym, wraz z ofertą członkowie konsorcjum mogą złożyć jeden komplet dokumentów, o których mowa w pkt. 5 SIWZ.

10.6.       Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę.

10.7.       Wykonawca może – nie później niż w terminie składania ofert – zastrzec, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji nie mogą być udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji określonych w art. 86 ust. 4 Ustawy – podawanych przez Zamawiającego podczas otwarcia ofert, a mianowicie nazwy firmy oraz adresu Wykonawcy, ceny, terminu wykonania zamówienia, warunków płatności zawartych w ofercie.

10.8.       Ofertę należy umieścić w  nieprzezroczystej kopercie  oznaczonej napisem: Oferta na sprzedaż i dostarczanie środków żywnościowych do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Maz. – nie otwierać przed dniem 08.08.2012r., do godz. 12.00. Na kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej koperty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

10.8.1.  Wykonawca ponosi ryzyko i konsekwencje przedwczesnego otwarcia oferty w przypadku zabezpieczenia oferty niezgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ.

10.8.2.  Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po upływie terminu składania ofert niezależnie od sposobu w jaki Wykonawca składa ofertę – będą odesłane niezwłocznie bez otwierania do Wykonawcy.  Oferty przesłane faksem nie będą rozpatrywane. Zamawiający informuje, że zwrot „bez otwierania” oznacza, że Zamawiający nie poda do publicznej wiadomości informacji określonych w art. 86 ust. 4 Ustawy.

10.9.        Oferent może wprowadzić zmiany w złożonej ofercie lub ją wycofać, pod warunkiem, że uczyni to przed upływem terminu składania ofert. Zarówno zmiana jak i wycofanie oferty wymagają zachowania formy pisemnej.

10.9.1.  Wykonawca może zmienić lub wycofać ofertę za pomocą pisemnego

powiadomienia tylko przed upływem terminu do składania ofert.

10.9.2.  Powiadomienia o zmianie lub wycofaniu muszą być przygotowane i dodatkowo opisane ZMIANA lub WYCOFANIE.

10.9.3.  Zamawiający informuje, że aby zmiana lub wycofanie oferty były skuteczne Wykonawca musi złożyć powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty przez upoważnionego przedstawiciela (lub przedstawicieli) Wykonawcy. W przypadku wycofania oferty przed upływem terminu do składania ofert, oferta zostanie zwrócona Wykonawcy na jego koszt, niezwłocznie po otwarciu pozostałych ofert.

10.9.4.  Żadna z ofert nie może być zmieniona lub wycofana po upływie wyznaczonego terminu składania ofert.

11.   Miejsce i termin składania oraz otwarcia ofert.

11.1.       Termin składania ofert upływa 8sierpnia 2012r. o godzinie 12.00. Oferty złożone po tym terminie zostaną zwrócone bez otwierania. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyższego terminu ma data i godzina wpływu oferty do zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską.

11.2.       Oferty należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego – sekretariat ZSP Nr 2,    I piętro, pokój nr 2.1 .

11.3.       Publiczne otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.08.2012r. o godzinie 13.00 w siedzibie Zamawiającego – pokój zastępcy dyrektora budynek B.

- otwarcia ofert dokonuje komisja przetargowa powołana przez dyrektora         ZSP Nr 2, w kolejności ich złożenia

-  otwarcie ofert jest jawne

-  bezpośrednio przed otwarciem ofert przewodniczący komisji przetargowej poda kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

-  po otwarciu ofert, przewodniczący komisji przetargowej odczyta imię i nazwisko, nazwę (firmę) oraz adres oferenta (siedzibę), którego oferta jest otwierana a także informacje dotyczące ceny i pozostałych kryteriów oferty

-  powyższe informacje odnotowywane są w protokole postępowania

-  oferty są jawne od chwili ich otwarcia w części nie zastrzeżonej przez Wykonawcę i mogą być udostępnione w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, na pisemny wniosek zainteresowanego

-  po odczytaniu ofert przewodniczący komisji ogłasza część jawną przetargu za zakończoną.

11.4.  Informacje ogłoszone w trakcie publicznego otwarcia ofert zostaną         udostępnione nieobecnym Wykonawcom na ich wniosek.

 

12.   Opis kryteriów i sposobu oceny ofert.

12.1.       Komisja przetargowa wybiera ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę, która spełnia warunki opisane w SIWZ i jest zgodna z unormowaniami ustawowymi, otrzymała najwyższą punktację zgodnie z przyjętym kryterium. Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się:

 

- cena – max  100 punktów  znaczenia wyboru oferty

 

 

Podczas przyznawania punktów przyjmuje się skalę od zera do wysokości granicznej punktów. W oparciu o powyższe kryterium Zamawiający dokona oceny odrębnie dla poszczególnych części zamówienia. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą, który na daną część zamówienia przedstawi najkorzystniejszą ofertę. Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia odrębnych umów na poszczególne części zamówienia.

12.2.       Sposób punktacji wyboru oferty:

12.2.1.  Ocena ceny (C):

Oferta o najniższej średniej cenie brutto

C=             ---------------------------------------- *  100 pkt.

Cena brutto oferty badanej

 

 

12.3.       Oferta o najkorzystniejszych warunkach otrzyma największą ilość punktów. Pozostałym Oferentom przypisana zostanie proporcjonalnie mniejsza ilość punktów. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.

12.4.       Zamawiający wyklucza z postępowania Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzą okoliczności wskazane w art. 24 Ustawy.

12.5.       Zamawiający odrzuca każdą ofertę, w stosunku do której powstała choćby jedna z przesłanek wymienionych w art. 89 Ustawy.

12.6.       O wykluczeniu Wykonawcy z postępowania lub odrzuceniu oferty Zamawiający niezwłocznie zawiadamia na piśmie Wykonawców wykluczonych oraz tych, których ofertę odrzucono, podając uzasadnienie faktyczne i prawne swej decyzji.

UWAGA: kryteria wyszczególnione w SIWZ będą stałe i obowiązujące przez okres zawartej umowy.

13.  Wzór umowy na wykonanie zamówienia.

13.1.       Z Wykonawcą, którego oferta zostanie uznana przez Zamawiającego za ofertę najkorzystniejszą, zostanie podpisana umowa.

13.2.       Wraz ze SIWZ, Wykonawca otrzyma od Zamawiającego wzór umowy na wykonanie zamówienia (dalej: projekt umowy). Projekt umowy musi zostać uzupełniony przez Wykonawcę wyłącznie zgodnie ze wskazaniami zawartymi w SIWZ o dane dotyczące Wykonawcy oraz o dane zawarte w ofercie.

14.  Pouczenie o środkach ochrony prawnej.

Szczegółowe kwestie dotyczące środków ochrony prawnej uregulowane są w art.179 – 198 Ustawy.

15.  Informacja o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty.

W zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający poinformuje Wykonawcę o terminie i miejscach zawarcia umowy. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty.

16.  Załączniki.

Następujące załączniki stanowią integralną część SIWZ:

- formularz oferty,

- wzory oświadczeń szt. 2,

- projekt umowy.

- załącznik nr 1

 

 

                                                                                                                            Załącznik nr 2

 

 

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Sprzedaż i dostarczanie środków żywnościowych w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2012r. do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Maz. ul. Św. Antoniego 57/61”

w imieniu

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy – Prawo zamówień publicznych:

 

1.      Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.      Posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

3.      Znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.      Nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

 

Wszystkie podane wyżej informacje są zgodne z prawdą.

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………….                                      ……………………………………

                (Miejscowość i data)                                                                               (Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            Załącznik nr 3

 

 

OŚWIADCZENIE

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest „Sprzedaż i dostarczanie środków żywnościowych w okresie od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2012r. do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Maz. ul. Św. Antoniego 57/61”

w imieniu

…………………………………………………………………………………………………

(nazwa Wykonawcy)

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 1-2 ustawy – Prawo zamówień publicznych:

 

nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 

 

 

………………...................................                               ……………………………………...  

                    (Miejscowość i data)                                                                       (Podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej)

 

 

Załącznik nr 4 do SIWZ

…………………………………………..….

(pieczęć adresowa Wykonawcy)

 

NIP: .................................

REGON: ............................

tel.: ..................................

faks: ..................................

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

Im. St. Staszica           

W Tomaszowie Maz.            

Ul. Św. Antoniego 57/61

 

OFERTA

 

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nasprzedaż i dostarczanie środków żywnościowych dla Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 i. St. Staszica  w Tomaszowie Mazowieckim:

1.  Oferujemy wykonanie  zadania nr 1 tj. sprzedaż i dostarczanie artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego od dnia zawarcia umowy  do 31.12.2012r.  wg załącznika nr 1 do SIWZ :

 

a)           wartość netto          …………………PLN

b)          podatek VAT:         …………………PLN

c)           wartość brutto (razem wartość netto plus podatek VAT): …………………PLN

słownie cena oferty PLN: …………………………………………………………...

 

UWAGA: cenę należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, wszelkie poprawki – jedynie poprzez skreślenie i parafowanie.

 

2.      Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zadań objętych przedmiotem zamówienia.

3.      Oświadczamy, że akceptujemy bez zastrzeżeń wzór umowy przedstawiony przez Zamawiającego jako załącznik nr 5 do SIWZ. Zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy na określonych w niej warunkach, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4.      Wykonawcę reprezentuje: ………………………………………………………..………..1

(imię, nazwisko, nr tel.)

5.      Oświadczamy, że czujemy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, tj. przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert.

6.      Oświadczamy, że podwykonawcom zamierzamy/nie zamierzamy2 powierzyć  wykonanie następujących części  oferowanego przez nas przedmiotu  zamówienia:

……………………………………………………………………………………………1

……………………………………………………………………………………………1

Uwaga: należy podać części zamówienia, których wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom. Nie wypełnienie tego punktu jest równoznaczne, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania części zamówienia podwykonawcom.

¹ - wypełnia Wykonawca

2- niepotrzebne skreślić

7.      Do oferty zostały dołączone następujące dokumenty:

Lp.

Nazwa dokumentu

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

 

Oferta wraz z dokumentami zawiera ...........................ponumerowanych stron

 

.......................................................                          …………………………………………..

miejscowość i data                                                                       podpis i pieczęć imienna osoby – osób upoważnionej(ych)

                 do reprezentowania Wykonawcy

                                                                                                         Załącznik nr 5

PROJEKT UMOWY

 

Zawarta w dniu…………………. pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2        im. St. Staszica w Tomaszowie Maz. ul. Św. Antoniego 57/61 reprezentowanym przez:

1.      Dyrektora – mgr Mariolę Przybylską

Zwanym dalej „Zamawiającym” a

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Reprezentowanym przez:

1.      ………………………………………………

2.      ………………………………………………

Zwanym dalej „Wykonawcą”.

 

Na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.      z 2010r. Nr 113, poz. 769 z póź. zmianami) została zawarta umowa o następującej treści:

§1

Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostarczanie środków żywnościowych do Zespołu Szkół Ponadgimnazjanych Nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Maz.

§2

1.        Strony postanawiają, że dostawa środków żywnościowych następować będzie partiami stosownie do potrzeb Zamawiającego, począwszy od dnia zawarcia umowy do 31.12.2012r.

2.        Wielkość i termin wydawania każdej partii towaru wynikać będzie z jednostkowych dyspozycji Zamawiającego przekazanych Wykonawcy telefonicznie.

3.        Środki żywnościowe Wykonawca dostarczy na koszt własny do siedziby zamawiającego nie później niż w ciągu 24 godzin od złożenia dyspozycji.

4.        Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości zamawianych w trakcie realizacji umowy towarów jednego typu kosztem zmniejszenia ilości zamawianych towarów innych typów. Powyższe zmiany nie mogą spowodować zmian cen jednostkowych oraz przekroczenia wartości umowy (brutto).

§3

1.        Zamawiający zobowiązuje się dokonać zapłaty za środki żywnościowe dostarczone każdorazowo przez Wykonawcę wyliczonej jako iloczyn cen jednostkowych netto + podatek VAT oraz faktycznie dostarczonych ilości środków żywnościowych.

2.        Wartość umowy nie przekroczy kwoty ……………….. zł. brutto, wynikającej ze złożonej oferty.

3.        Zapłata za realizację przedmiotu zamówienia następować będzie w ciągu 14-tu dni po otrzymaniu faktury przez Zamawiającego.

 

4.        Wykonawca wystawi faktury na:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. St. Staszica

97-200 Tomaszów Maz.

ul. Św. Antoniego 57/61

NIP: 773-22-56-866

§4

Do wzajemnego współdziałania przy wykonywaniu umowy strony wyznaczają ……………………...reprezentującego Wykonawcę nr tel. ……….. oraz Panią Dorotę Gertz reprezentującą Zamawiającego nr tel. 44 7246996.

§5

1.        Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wysokości 20% wartości umowy.

2.        Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę w wys. 100zł za każdą godzinę opóźnienia w dostarczeniu środków żywnościowych w uzgodnionym terminie.

3.        Zamawiające zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność w wys. 15% wartości umowy.

§6

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przedmiot umowy określony       w  §1 niniejszej umowy na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, które stanowią integralną jej część.

§7

Umowę zawiera się na czas określony od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2012 r.

§8

Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z najwyższą starannością, rzetelnie i skutecznie oraz przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności, przy wykorzystaniu całej posiadanej wiedzy i doświadczenia.

§9

1.                  Strony oświadczają, że będą wymieniać informacje potrzebne do starannego
i należytego wykonania obowiązków wynikających z umowy.

2.                  Strony zobowiązują się do zachowania poufności oraz właściwego zabezpieczenia informacji udostępnionych w ramach wykonywania niniejszej umowy.

§10

1.                  Wykonawca odpowiada w pełnej wysokości za wszelkie szkody wynikające
z niezachowania staranności o której mowa w §8.

2.                  W razie powstania szkód związanych z wykonywaniem przedmiotu umowy z winy Wykonawcy, Zamawiający może wstrzymać się z wypłatą wynagrodzenia do czasu rozstrzygnięcia sporu, nie dłużej jednak niż trzy miesiące.

 

 

§11

1.      Zamawiającemu przysługuje prawo kontroli przestrzegania przez Wykonawcę postanowień umowy.

 

§12

1.      Oferta przetargowa wraz z załącznikami i SIWZ stanowią integralną część  niniejszej umowy i jest wiążąca dla stron.

§13

Wykonawca  zawiadomi Zamawiającego najpóźniej na jeden dzień przed realizacją przedmiotu umowy, jeżeli stwierdzi zaistnienie okoliczności wystąpienia opóźnienia w terminowym wykonaniu świadczenia, określi prawdopodobny czas opóźnienia i jego przyczynę.

§14

Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy za uprzednim dostarczeniem Wykonawcy stosownego pisemnego oświadczenia woli:

1.      W terminie 14-tu dni od zaistnienia zdarzenia nie wywiązania się Wykonawcy z bezspornych zobowiązań wobec Zamawiającego wynikających z treści umowy.

2.      W terminie 30-tu dni w razie zaistnienia zmiany okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu świadczenia usług do dnia odstąpienia od umowy.

§15

Spory wynikłe z realizacji przedmiotu zamówienia na podstawie niniejszej umowy rozstrzygać będzie są właściwy miejscowo dla Zamawiającego.

§16

Wykonawca oświadcza, że dysponuje stosowną wiedzą, odpowiednia bazą i środkami do wykonania przedmiotu zamówienia.

§17

Wszelkie zmiany umowy wymagają zgody stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§18

Każdej ze stron przysługuje prawo wypowiedzenia niniejszej umowy, z zachowaniem miesięcznego terminu wypowiedzenia.

§19

Prawa i obowiązki wynikające z niniejszej umowy nie mogą być przenoszone przez żadną ze stron na osoby trzecie.

§20

W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawa Prawo zamówień publicznych.

§21

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

 

WYKONAWCA:                                                                             ZAMAWIAJĄCY:

 

Akceptuję projekt umowy

………………………………………..