Dodane przez ZSP2_admin - czw., 02/01/2014 - 14:22

Tomaszów Mazowiecki: Dostosowanie oraz doposażenie pracowni technologiczno - gastronomicznej zgodnie ze standardami nowej formuły egzaminu zawodowego w zawodach gastronomicznych w projekcie pn.: Mistrz kuchni - profesjonalny trening umiejętności kulinarnych.


Numer ogłoszenia: 1506 - 2014; data zamieszczenia: 02.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Maz. , ul. Św. Antoniego 57/61, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 44 724 43 36, faks 44 724 43 36.

·       Adres strony internetowej zamawiającego: zsp2.nasztomaszow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie oraz doposażenie pracowni technologiczno - gastronomicznej zgodnie ze standardami nowej formuły egzaminu zawodowego w zawodach gastronomicznych w projekcie pn.: Mistrz kuchni - profesjonalny trening umiejętności kulinarnych..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje: Wykonanie projektu wyposażenia oraz doposażenie i montaż urządzeń zgodnie z Tabelą nr 1 i Tabelą nr 2 Doposażenie w urządzenia LP NAZWA WYMIAR ILOŚĆ j.m. 1 Ciąg roboczy ze stali nierdzewnej ze zlewem ( 40cm/40 cm)-z wycięciami na baterię i odpływ z szafką z suwanymi drzwiami , szufladami i półką 220/60/85 6 szt. x 2 Stół ze stali nierdzewnej załadowczy do zmywarek ze zlewem(40cm/40cm) z wycięciami na baterię i odpływ z szafką. 100/60/85 1 szt. x 3 Stół roboczy ze stali nierdzewnej z szafką otwartą 70/60/85 6 szt. x 4 Stół roboczy z szafką z suwanymi drzwiami, szufladami i półką 140/60/85 1 szt. x 5 Stół roboczy przyścienny ze stali nierdzewnej z półką 100/60/85 3 szt. x 6 Regał ze stali nierdzewnej 100/50/180 1 szt. x 7 Szafa ze stali nierdzewnej na środki czystości 40/50/180 1 szt. x 8 Szafa magazynowa ze stali nierdzewnej z drzwiami suwanymi 120/60/180 1 szt. x 9 Szafka wisząca ze stali nierdzewnej otwarta 100/40/60 2 szt. x 10 Szafka wisząca ze stali nierdzewnej z drzwiami suwanymi 100/40/60 2 szt. x 11 Szafka wisząca ze stali nierdzewnej z drzwiami suwanymi 80/40/60 1 szt. x 12 Stół roboczy przyścienny ze stali nierdzewnej z szafką z suwanymi drzwiami i półką 140/60/85 1 szt. x 13 Okap centralny 100/120/40 6 szt. x 14 Okap ścienny nad piec konwekcyjno parowy 76/110/40 1 szt. x 15 Pojemnik na odpady ze stali nierdzewnej - jezdny z pokrywą 60-70 l 1 szt. x 16 Waga elektroniczna kontrolna 26/28/13 6 szt. x 17 Piec konwekcyjno parowy 3-5 x GN 1/1- 65 mm z podstawą i pojemnikami GN w komplecie 62/51/36 1 szt. x 18 Zmywarka gastronomiczna do naczyń z podstawą i kompletem 3 koszy 60/60/52 1 szt. x 19 Frytkownica jednokomorowa ze stali nierdzewnej poj. 7-8 l z kranem 27/42/37 1 szt. x 20 Grill elektryczny kontaktowy z płytą ryflowaną 43/37/21 1 szt. x 21 Naświetlacz do jaj szufladowy 36/53/24,5 1 szt. x 22 Mikser planetarny z kompletem końcówek do wyrabiania i ubijania oraz przystawką do mielenia mięsa i rozdrabniania warzyw 22,3/36/1/34,9 1 szt. x 23 Chłodziarko-zamrażarka z 4 półkami, kolor stali nierdzewnej 60/60/180 1 szt. x 24 Kuchnia gazowo elektryczna z płytą szklana pod palnikami n.d. 1 szt. x 25 Projektor + ekran n.d. 1 szt. x Wszystkie urządzenia muszą być zgodne z europejskimi standardami, oznaczone symbolami CE, fabrycznie nowe w I gatunku i posiadać 24 miesięczną gwarancję Tabela nr 1 Doposażenie w drobny sprzęt gastronomiczny LP NAZWA WYMIAR ILOŚĆ 1 Baterie do zlewów n.d. 7 2 Stół roboczy przyścienny ze stali nierdzewnej z dwiema szufladami i półką 140/60/85 1 3 Stołki ze stali nierdzewnej z siedziskami z lakierowanego drewna lub innego tworzywa zmywalnego 50/50/50 18 4 Komplet 4 desek z tworzywa HACCP wraz ze stojakiem 45/30/1,3 6 5 Komplet 3 garnków satynowanych lub stalowych z pokrywami 1,7l-śr.16, 3,5l-śr.20, 5,5l-śr 24 6 6 Komplet 2 rondelków satynowanych lub stalowych z pokrywami 1,9l-śr.16, 3,3l-śr.20 6 7 Komplet 2 patelni aluminiowych powlekanych teflonem rączka epoksydowana o wytrzymałości termicznej Śr.20; śr-24 6 8 Drobny sprzęt kuchenny-komplet: n.d. 6 - rózga stalowa - 25 cm; -tłuczek stalowy do mięsa z rączką z tworzywa; -szczypce uniwersalne z rączką powlekaną-dł.25 cm; -łopatka do patelni teflonowych z tworzywa dł. 30 cm; -widelec do mięsa 13 cm; -łyżka cedzakowa metalowa dł.36cm; -obierak do warzyw ze stali nierdzewnej; -chochla bez spawów i zagięć 0,20l; -sito gęste stalowe z drucianym uchwytem śr.15 cm; -wałek do ciasta ze stali nierdzewnej dł.47cm, śr.6,5 cm 9 Komplet noży kutych: n.d. 6 - do obierania dł.ostrza 9 cm; - do mięsa dł. ostrza 20 cm; - kucharski dł.ostrza 20 cm Sprzęt gastronomiczny musi być zgodny z europejskimi standardami, oznaczony symbolami CE, jeżeli właściwe przepisy tego wymagają, fabrycznie nowy w I gatunku i posiadać 24 miesięczną gwarancję.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.14.10.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 28.02.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·       III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

·       III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

·       III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

·       III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

·       III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o   Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

 • próbki, opisy lub fotografie produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego, że dostarczane produkty odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym;
 • zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi, jeżeli zamawiający odwołują się do systemów zapewniania jakości opartych na odpowiednich normach europejskich;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zsp2.nasztomaszow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Św. Antoniego 57/61 sekretariat 2.1.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.01.2014 godzina 11:00, miejsce: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Św. Antoniego 57/61 sekretariat 2.1.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt pn.Mistrz kuchni - profesjonalny trening umiejętności kulinarnych realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

 

 

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2
im. St. Staszica

ul. Św. Antoniego 57/61

97 – 200 Tomaszów Mazowiecki

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na:

Dostosowanie oraz doposażenie pracowni technologiczno – gastronomicznej zgodnie ze standardami nowej formuły egzaminu zawodowego w zawodach gastronomicznych w projekcie pn.: Mistrz kuchni – profesjonalny trening umiejętności kulinarnych realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim w partnerstwie z Profes Consulting Lachowska Kościan spółka jawna– Lider Projektu i Gromar sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX– Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Tryb postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

PRZETARG NIEOGRANICZONY

zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych

(tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. ,poz. 907 z późniejszymi zmianami)

o wartości szacunkowej poniżej kwoty

określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Nr sprawy:AiO.272.1.I.2014

Główny przedmiot zamówienia: 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni             

 

 

Tomaszów Mazowiecki, dnia  02.01.2014 r.                                  Zatwierdzam:      

                                                                                                                                   …………………………..

 

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: AiO.272.1.I.2014
Nazwa zamówienia:  Dostosowanie oraz doposażenie pracowni technologiczno – gastronomicznej zgodnie ze standardami nowej formuły egzaminu zawodowego w zawodach gastronomicznych w projekcie pn.: „Mistrz kuchni – profesjonalny trening umiejętności kulinarnych ” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim w partnerstwie z Profes Consulting Lachowska Kościan spółka jawna– Lider Projektu i Gromar sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX– Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

 Rozdział I.  Nazwa (firma) i adres zamawiającego

Nazwa zamawiającego:Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. St.Staszica

Adres zamawiającego:   ul. Św. Antoniego 57/61

Kod Miejscowość:          97-200 Tomaszów Mazowiecki

Telefon/fax       +48 44 7244336

 Adres strony internetowej: www.zsp2.nasztomaszow.pl

 Adres poczty elektronicznej:       zsz2tom@poczta.onet.pl

Godziny urzędowania:    7.00-15.30

Rozdział II. Tryb udzielenia zamówienia:

1.       Postępowanie prowadzone jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 ze zm. a także wydane na podstawie niniejszej ustawy Rozporządzenia wykonawcze dotyczące przedmiotowego zamówieni publicznego.

2.       Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów ustalonych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych.

3.       Podstawa prawna wyboru trybu udzielenia zamówienia publicznego: art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 Prawa zamówień publicznych.

4.       W zakresie nieuregulowanym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

 Rozdział  III. Opis przedmiotu zamówienia:

Zamówienie obejmuje: Wykonanie projektu wyposażenia oraz doposażenie i montaż  urządzeń zgodnie z Tabelą nr 1 i Tabelą  nr 2

Doposażenie w urządzenia

LP

NAZWA

WYMIAR

ILOŚĆ

 j.m.

1

Ciąg roboczy ze stali nierdzewnej ze zlewem ( 40cm/40 cm)-z wycięciami na baterię i odpływ z szafką z suwanymi drzwiami , szufladami i półką

220/60/85

6

szt. x

2

Stół ze stali nierdzewnej załadowczy do zmywarek ze zlewem(40cm/40cm) z wycięciami na baterię i odpływ z szafką.

100/60/85

1

szt. x

3

Stół roboczy ze stali nierdzewnej z szafką otwartą

70/60/85

6

szt. x

4

Stół roboczy z szafką z suwanymi drzwiami, szufladami i półką

140/60/85

1

szt. x

5

Stół roboczy przyścienny ze stali nierdzewnej z półką

100/60/85

3

szt. x

6

Regał ze stali nierdzewnej

100/50/180

1

szt. x

7

Szafa ze stali nierdzewnej  na środki czystości

40/50/180

1

szt. x

8

Szafa magazynowa ze stali nierdzewnej  z drzwiami suwanymi

120/60/180

1

szt. x

9

Szafka wisząca ze stali nierdzewnej   otwarta

100/40/60

2

szt. x

10

Szafka wisząca ze stali nierdzewnej  z drzwiami suwanymi

100/40/60

2

szt. x

11

Szafka wisząca ze stali nierdzewnej  z drzwiami suwanymi

80/40/60

1

szt. x

12

Stół roboczy przyścienny ze stali nierdzewnej  z szafką z suwanymi drzwiami i półką

140/60/85

1

szt. x

13

Okap centralny

100/120/40

6

szt. x

14

Okap ścienny nad piec konwekcyjno parowy

76/110/40

1

szt. x

15

Pojemnik na odpady ze stali nierdzewnej – jezdny z pokrywą

60-70 l

1

szt. x

16

Waga elektroniczna kontrolna

26/28/13

6

szt. x

17

Piec konwekcyjno parowy 3-5 x GN 1/1- 65 mm z podstawą i pojemnikami GN w komplecie

62/51/36

1

szt. x

18

Zmywarka gastronomiczna do naczyń z podstawą i kompletem 3 koszy

60/60/52

1

szt. x

19

Frytkownica jednokomorowa ze stali nierdzewnej poj. 7-8 l z kranem

27/42/37

1

szt. x

20

Grill elektryczny kontaktowy z płytą ryflowaną

43/37/21

1

szt. x

21

Naświetlacz do jaj szufladowy

36/53/24,5

1

szt. x

22

Mikser planetarny z kompletem końcówek do wyrabiania i ubijania oraz przystawką do mielenia mięsa i rozdrabniania warzyw

22,3/36/1/34,9

1

szt. x

23

Chłodziarko-zamrażarka z 4 półkami,  kolor stali nierdzewnej

60/60/180

1

szt. x

24

Kuchnia gazowo elektryczna z płytą szklana pod palnikami

n.d.

1

szt. x

25

Projektor + ekran

n.d.

1

szt. x

Wszystkie urządzenia muszą być zgodne z europejskimi standardami, oznaczone symbolami CE, fabrycznie nowe w I gatunku i posiadać 24 miesięczną gwarancję

Tabela nr 1 Doposażenie w drobny sprzęt gastronomiczny

LP

NAZWA

WYMIAR

ILOŚĆ

 
 

1

Baterie do zlewów

n.d.

7

 

2

Stół roboczy przyścienny ze stali nierdzewnej  z dwiema szufladami  i półką

140/60/85

1

 

3

Stołki ze stali nierdzewnej z siedziskami  z lakierowanego drewna lub innego tworzywa zmywalnego

50/50/50

18

 

4

Komplet 4  desek z tworzywa HACCP wraz ze stojakiem

45/30/1,3

6

 

5

Komplet 3 garnków satynowanych lub stalowych z pokrywami

1,7l-śr.16, 3,5l-śr.20, 5,5l-śr 24

6

 

6

Komplet 2 rondelków satynowanych lub stalowych z pokrywami

1,9l-śr.16, 3,3l-śr.20

6

 

7

Komplet  2 patelni aluminiowych powlekanych teflonemrączka epoksydowana o wytrzymałości termicznej

Śr.20; śr-24

6

 

8

Drobny sprzęt kuchenny-komplet:

n.d.

6

 

- rózga stalowa – 25 cm;

 

-tłuczek stalowy do mięsa z rączką z tworzywa;

 

-szczypce uniwersalne z rączką powlekaną-dł.25 cm;

 

-łopatka do patelni teflonowych z tworzywa dł. 30 cm;

 

-widelec do mięsa 13 cm;

 

-łyżka cedzakowa metalowa dł.36cm;

 

-obierak do warzyw ze stali nierdzewnej;

 

-chochla bez spawów i zagięć 0,20l;

 

-sito gęste stalowe z drucianym uchwytem śr.15 cm;

 

-wałek do ciasta ze stali nierdzewnej dł.47cm, śr.6,5 cm

 

9

Komplet noży kutych:

n.d.

6

 

- do obierania dł.ostrza 9 cm;

 

- do mięsa dł. ostrza 20 cm;

 

- kucharski dł.ostrza 20 cm

 

Sprzęt gastronomiczny musi być zgodny z europejskimi standardami, oznaczony symbolami CE, jeżeli właściwe przepisy tego wymagają, fabrycznie nowy w I gatunku i posiadać 24 miesięczną gwarancję

Rozdział  IV. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków:

1  O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki :

1) posiadają uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności określonej przedmiotem zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

2. posiadają  wiedzę i doświadczenie- Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

3. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w tym zakresie.

4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia - Zamawiającyniewyznaczaszczegółowegowarunkuwtymzakresie.

5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia;

 

Ocena spełniania powyższych warunków zostanie dokonana na podstawie przedłożonych  dokumentów i oświadczeń według formuły „spełnia – nie spełnia”.

Rozdział V: WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć :

1) Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 ust. 1 pkt. 1 i 4 Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 oraz dokumenty wymienione w tabeli  w rozdziale IV.

2) W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 składa przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy złożą oświadczenia lub wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki.

3) Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

 

2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy należy złożyć następujące dokumenty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub osobę upoważnioną, z zachowaniem sposobu reprezentacji:

 

1)  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – załącznik nr 3.

2) Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy,  wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

UWAGA: Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w ppkt 2  składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) Nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

 

Dokument, o których mowa w lit. a   powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wymienionych w punkcie 2 , zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio w kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

a.      dokumenty należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnioną do podpisania oferty. Na każdej stronie dokumentów powinien być umieszczony napis „za zgodność z oryginałem” i podpis osób/osoby upoważnionej do podpisania oferty.

b.     zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości, co do jej prawdziwości.

c.      dokumenty dołączone do oferty, sporządzone w języku obcym, należy złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczone przez wykonawcę.

d.     W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy.

3.        Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej (załącznik nr 5a lub 5b).

 

Rozdział  VI. Termin wykonania zamówienia:

 Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w następującym terminie:

Od  daty zawarcia umowy  do  28.02.2014 r

 

Rozdział  VII. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami:

 

1. Zasady i formy przekazywania oświadczeń, wniosków i innych:

 1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Pytania muszą być skierowane na:
 2. adres Zamawiającego podany w Rozdz. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 3. Inne dopuszczalne formy porozumiewania się z Wykonawcami:

Zamawiający dopuszcza porozumiewanie się za pomocą faksu na numer faksu. Wówczas każda ze stron na żądanie drugiej musi potwierdzić niezwłocznie fakt ich otrzymania. Numer faxu podany w Rozdz. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia -Faks.

Zamawiający dopuszcza możliwość porozumiewania się drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w Rozdz. I niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

d. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami

Osobą ze strony zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami : stanowisko            Dyrektor Szkoły

imię i nazwisko                     Mariola Przybylska

tel.                                        44 7244336, 607 176 527          

fax.                                         44 7244336

w terminach od poniedziałku do piątku w godz. pomiędzy 7.00 a 15.30

Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z wykonawcami oraz potwierdzenia wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji przekazanych za pomocą faksu lub drogą elektroniczną jest:

stanowisko: Kierownik gospodarczy

imię i nazwisko Krzysztof Rebzda

tel. 44 7244336, 519181209

w terminach poniedziałek – piątek, w godzinach pracy zamawiającego: 7.00 – 15.30

2. Wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

1)   Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, z zastrzeżeniem pkt.2).

2)   Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynie do zamawiającego później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego (pkt. XI niniejszej specyfikacji) terminu składania ofert lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień lub pozostawić wniosek bez rozpoznania.

3)   Ewentualna zmiana terminu składania ofert nie powoduje przesunięcia terminu, o którym mowa w pkt. 2), po upłynięciu, którego zamawiający może pozostawić wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji bez rozpoznania.

4)   Treść zapytań oraz udzielone wyjaśnienia zostaną jednocześnie przekazane wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszczone na stronie internetowej www.zsp2.nasztomaszow.pl

5)   Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

6)   Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami

7) Modyfikacja treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

8)   W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

9)   Wprowadzone w ten sposób modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia lub zmiany, w tym zmiany terminów, przekazane zostaną wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia oraz zamieszczone zostaną na stronie internetowej  www.zsp2.nasztomaszow.pl

10)Wszelkie modyfikacje, uzupełnienia i ustalenia oraz zmiany, w tym zmiany terminów, jak również pytania Wykonawców wraz z wyjaśnieniami stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie prawa i zobowiązania wykonawcy odnośnie wcześniej ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

11)Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli będzie to niezbędne.

12)Jeżeli wprowadzona modyfikacja treści specyfikacji prowadzi do zmiany treści ogłoszenia Zamawiający zamieści w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenie o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych", przedłużając jednocześnie termin składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach, jeżeli spełnione zostaną przesłanki określone w art. 12a ust. 1 lub 2 Prawa zamówień publicznych.

13)Niezwłocznie po zamieszczeniu w Biuletynie Zamówień Publicznych „ogłoszenia o zmianie głoszenia zamieszczonego w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający zamieści informację o zmianach na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej www.zsp2.nasztomaszow.pl

Rozdział  VIII. Wymagania dotyczące wadium:

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Rozdział  IX. Termin związania ofertą:

1. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni licząc od daty będącej terminem składania ofert,

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

Rozdział  X. Opis sposobu przygotowania  oferty:

1. Przygotowanie oferty:

1)   Wykonawca może złożyć jedną ofertę na wybrane przez siebie zadanie/zadania, w formie pisemnej, w języku polskim, pismem czytelnym.

2) Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

3) Formularz oferty oraz inne wymagane dokumenty składane wraz z ofertą wymagają podpisu osób uprawnionych do reprezentowania firmy w obrocie gospodarczym, zgodnie z aktem rejestracyjnym oraz przepisami prawa.

4)   Oferta podpisana przez upoważnionego przedstawiciela wykonawcy wymaga załączenia właściwego pełnomocnictwa lub umocowania prawnego.

5)   Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia, załączniki i inne dokumenty, o których mowa w treści niniejszej specyfikacji.

6)   Dokumenty winny być sporządzone zgodnie z zaleceniami oraz przedstawionymi przez zamawiającego wzorcami (załącznikami), zawierać informacje i dane określone w tych dokumentach.

7)   Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby/ osób podpisującej ofertę.

8)   Wszystkie strony oferty powinny być spięte (zszyte) w sposób trwały, zapobiegający możliwości dekompletacji zawartości oferty.

2 Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmioty gospodarcze (konsorcja/ spółki cywilne):

1)   Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia.

2)   Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo / upoważnienie do pełnienia takiej funkcji wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, podpisane przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z wykonawców występujących wspólnie należy załączyć do oferty.

3)   Oferta winna być podpisana przez każdego z wykonawców występujących wspólnie lub przez upoważnionego przedstawiciela.

4)   Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5)   Jeżeli oferta wspólna złożona przez dwóch lub więcej wykonawców zostanie wyłoniona w prowadzonym postępowaniu jako najkorzystniejsza przed podpisaniem umowy Zamawiający zażąda w wyznaczonym terminie złożenia umowy regulującej współpracę tych wykonawców, podpisanej przez wszystkich wykonawców, przy czym termin, na jaki została zawarta nie może być krótszy niż termin realizacji zamówienia.

3. Sposób zaadresowania oferty:

1)   Ofertę należy złożyć zamkniętej kopercie / opakowaniu w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert.

2)   Koperta / opakowanie winno być zaadresowane do zamawiającego na adres podany w punkcie 1 niniejszej specyfikacji oraz oznaczone w sposób następujący:

 Oferta – na  zamówienie pn.:Dostosowanie oraz doposażenie pracowni zgodnie ze standardami nowej formuły egzaminu zawodowego w zawodach gastronomicznych w projekcie pn.: Mistrz kuchni – profesjonalny trening umiejętności kulinarnych 

 nie otwierać przed 14.01.2014 r., godz. 11.00

3)   Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być i opatrzone nazwą, dokładnym adresem wykonawcy.

4) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty / opakowania lub braku którejkolwiek z wymaganych informacji.

 

Rozdział  XI. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert:

 

 1. Oferty należy składać do dnia:14.01.2014r.  do godz. 11.00

w siedzibie zamawiającego

w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. St.Staszica

ul. Św.Antoniego 57/61

97-200 Tomaszów Maz.

Budynek A, pokój nr 2.1 – Sekretariat I-piętro

2.       Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiana, jak i wycofanie oferty, wymagają zachowania formy pisemnej.

3.     Ofertę składaną za pośrednictwem np. Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej należy przesłać w kopercie zaadresowanej w następujący sposób:

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. St.Staszica

ul. Św.Antoniego 57/61

97-200 Tomaszów Maz.

Oferta – na  zamówienie pn.:Dostosowanie oraz doposażenie pracowni zgodnie ze standardami nowej formuły egzaminu zawodowego w zawodach gastronomicznych w projekcie pn.: Mistrz kuchni – profesjonalny trening umiejętności kulinarnych 

 Dostarczyć do pokoju nr 2.1.– do dnia 14.01.2014.r. do  godz. 11.00

4.     Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z w/w opisem

(np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej na miejsce składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca.

 

5.       Oferty zostaną otwarte dnia: 14.01.2014 r. o godz. 11.30.

w siedzibie zamawiającego

w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. St.Staszica

ul. Św.Antoniego 57/61

97-200 Tomaszów Maz.

Pokój nr 2.1.

 

Rozdział XII. Opis sposobu obliczenia ceny

1.        Wykonawca określi cenę ofertową zamówienia poprzez podanie w formularzu ofertowym  ceny brutto za realizację zamówienia, o których mowa w Rozdziale III niniejszej SIWZ.

2.        Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN) z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

3.        Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT - jeżeli występuje.

4.        Ceny podane będą stałe i będą obowiązywać w czasie realizacji całego przedmiotu zamówienia.

5.        Zamawiający odrzuci ofertę zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie może poprawić .

Rozdział  XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert:

1.        Oceny ofert będzie dokonywała Komisja Przetargowa.

2.        Oferty oceniane będą w 2 etapach:

I etap – ocena w zakresie wymagań formalnych i kompletności oferty,

II etap – ocena merytoryczna wg przyjętego w n/n SIWZ kryterium.

3. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się niżej podanym kryterium:

 1. cena  -  100%

Kryterium „cena ” podlega  ocenie w skali od 1 do 100 pkt

 

Do obliczenia ilości przyznanych punków zostanie zastosowany wzór:

 

                                                                        najniższa oferowana cena w zł

Ocena punktowa oferty ocenianej = ---------------------------------------------- x 100 pkt

                                                                                 cena w zł oferty badanej

 

4. Ocenę końcową oferty stanowi suma punktów uzyskanych z wyliczeń dokonanych przez członków komisji przetargowej na podstawie przyjętego kryterium oceny ofert, wymienionego w punkcie 1.

5. Zamawiający stosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

6. Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą dla poszczególnego zadania, spośród ofert nieodrzuconych, wyłącznie na podstawie kryterium oceny ofert, która została sporządzona  zgodnie z unormowaniami ustawy i postanowieniami SIWZ.

 

7.zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej

Rozdział  XIV. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego:

1.        Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

2.        Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę.

3.        Zamawiający niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zawiadomi Wykonawców podając w szczególności:

1) nazwę (firmę) i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację.

2) uzasadnienie faktyczne i prawne wykluczenia wykonawców, jeżeli takie będzie miało miejsce,

3) uzasadnienie faktyczne i prawne odrzucenia ofert, jeżeli takie będzie miało miejsce.

4.        Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie:

1) zamieszczone w siedzibie Zamawiającego poprzez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń,

2) zamieszczone na stronie internetowej zamawiającego – www.zsp2.nasztomaszow.pl

5.        O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający zawiadomi równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

1) ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert

2) złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

6.        W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający na wniosek wykonawcy, który ubiegał się o udzielenie zamówienia, zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania, które dotyczy tego samego przedmiotu zamówienia lub obejmuje ten sam przedmiot zamówienia.

7.        Umowy zostaną zawarte w formie pisemnej po upływie terminu przewidzianego na wniesienie odwołania, chyba, że w postępowaniu została złożona tylko jedna oferta, w takim przypadku umowa może zostać podpisana przed upływem tego terminu.

8.        O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego wykonawcę.

9.        W przypadku, gdy okaże się, że wykonawca, którego oferta została wybrana będzie uchylał się od zawarcia umowy zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba, że zachodzi jedna z przesłanek unieważnienia postępowania.

10.    Jeżeli zostanie wybrana oferta Wykonawcy, będącego konsorcjum Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umów w sprawie zamówienia , umowy regulującej współpracę tych Wykonawców,

Rozdział  XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

 Zamawiający nie przewiduje wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Rozdział  XVI. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy:

1.        Postanowienia umowy zawarto we wzorze umowy, który stanowi załącznik numer 4 do niniejszej specyfikacji.

2.        W wyniku prowadzonego postępowania przetargowego z wyłonionym Wykonawcą zostanie zawarta umowa w oparciu o treść złożonej oferty oraz w oparciu o wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

3.        Rozliczenie za wykonanie przedmiotu zamówienia następować będzie na podstawie faktur lub rachunków wystawionych przez Wykonawcę zgodnie z zasadami zawartymi we wzorze umowy.

 

Rozdział  XVII. Pouczenie o środkach ochrony prawnej:

1. Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp., przysługują środki ochrony prawnej określone w Dziale VI ustawy Pzp. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują równie. organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.

2.     Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy Pzp.

3. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Pzp, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać zadanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

4.  Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, przesyłając kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

5.   Terminy wniesienia odwołania:

5.1. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Pzp, albo w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

5.2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej.

5.3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 5.1. i 5.2. wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

5.4. Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

1) 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia;

2) 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

6.  Szczegółowe zasady postępowania po wniesieniu odwołania, określają stosowne przepisy Działu VI ustawy Pzp.

7.   Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej, stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sadu.

8.   Skargę wnosi się do sadu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

Rozdział  XVIII. Postanowienia końcowe;

1.        Uczestnicy postępowania mają prawo wglądu do treści protokołu postępowania, ofert od chwili ich otwarcia w trakcie prowadzonego postępowania za wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu (jawne po zakończeniu postępowania) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

2.        Udostępnienie dokumentów odbywać się będzie wg poniższych zasad:

- zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku

- zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów

- udostępnienie dokumentów odbywać się będzie w obecności pracownika zamawiającego

- wykonawca nie może samodzielnie kopiować lub utrwalać treści złożonych ofert, za pomocą urządzeń lub środków technicznych służących do utrwalania obrazu

- udostępnienie może mieć miejsce w siedzibie zamawiającego oraz w czasie godzin jego pracy - urzędowania

3.        Na wniosek wykonawcy zamawiający prześle kopię protokołu lub załączników pocztą, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że jeżeli z przyczyn technicznych przesłanie dokumentów będzie znacząco utrudnione zamawiający poinformuje o tym wykonawcę oraz wskaże sposób, w jaki mogą one być udostępnione.

4.       Kopiowanie dokumentów w związku z ich udostępnieniem wykonawcy zamawiający wykonuje nieodpłatnie.

5.       W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. 2008 nr 188 poz. 1154) oraz Kodeks Cywilny.

6.        Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

Rozdział XIX. Podwykonawstwo

 

Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom. – oświadczenie w druku oferty - załącznik nr 1.

Rozdział  XIX. Załączniki:

Załączniki składające się na integralną cześć specyfikacji:

Załącznik nr 1  -  Formularz oferty

Załącznik Nr 2 – Oświadczenie z art. 22

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu.

Załącznik Nr 4 - Projekt umowy.

Załącznik Nr 5a lub 5b - Grupa kapitałowa lista lub oświadczenie.

                                                                                                                     ZATWIERDZAM:

                                                                                                                                                                                                                            ____________________________________

                                                                                                                             

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Formularz Oferty

 

(pieczęć Wykonawcy/Wykonawców)

 

OFERTA

 

 

                                                                                             Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2

                                                                                             97-200 Tomaszów Maz.

                                                                                             ul. Św.Antoniego 57/61

 

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na:Dostosowanie oraz doposażenie pracowni zgodnie ze standardami nowej formuły egzaminu zawodowego w zawodach gastronomicznych w projekcie pn.: „Mistrz kuchni – profesjonalny trening umiejętności kulinarnych ” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim w partnerstwie z Profes Consulting Lachowska Kościan spółka jawna– Lider Projektu i Gromar sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX– Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

MY NIŻEJ PODPISANI

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

działając w imieniu i na rzecz

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

(nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców)

(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)

 

1.          SKŁADAMY OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia.

2.          OŚWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania.

 1. Oferuje/Oferujemy wykonanie zamówienia  za cenę:

 

Kwota  brutto  - ................................zł.

słownie:  ........................................................................................................

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy.  do 28.02. 2014r.

Cena musi być wyrażona w złotych polskich.

4.          Oświadczamy, że cena oferty uwzględnia wszystkie koszty wykonania zamówienia .

5. ZOBOWIAZUJEMY SIĘ do wykonania zamówienia w terminie określonym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

6.          AKCEPTUJEMY warunki płatności określone przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

7.          UWAŻAMY SIĘ za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

8.            Oświadczamy, że samodzielnie będziemy wykonywać realizację przedmiotu zamówienia/   podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następujących czynności: *

a)   …………………………………………………………………………………………….… ……………………………………………………………………………………………….

b)  …………………………………………………………………………………………….… ……………………………………………………………………………………………….

9.          OSWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:

___________________________________________________________________________

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę -spółki cywilne lub konsorcja)

10.        OSWIADCZAMY, iż -za wyjątkiem informacji i dokumentów zawartych w ofercie na stronach nr od ____ do ____ -niniejsza oferta oraz wszelkie załączniki do niej są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

11.        OSWIADCZAMY, że zapoznaliśmy się z Istotnymi dla Stron postanowieniami umowy, określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej z niniejszą oferta, na warunkach określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

12.        WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres: ________________________________________tel. ___________ fax __________________ e-mail: ________________________

13. OFERTĘ niniejsza składamy na ______ stronach.

14. ZAŁACZNIKAMI do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralna cześć są: ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

15. WRAZ Z OFERTA składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

-Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

-_______________________________________________________________________

-_______________________________________________________________________

-_______________________________________________________________________

__________________ dnia __ __ 20     roku

*niepotrzebne skreślić

                                                                                                  ____________________________

                                                                                                 (podpis Wykonawcy/Pełnomocnika)

Załącznik nr 2

OŚWIADCZENIE

My, niżej podpisani

………………………………………………………………………………………………….

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma/i adres wykonawcy/

..................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym naDostosowanie oraz doposażenie pracowni zgodnie ze standardami nowej formuły egzaminu zawodowego w zawodach gastronomicznych w projekcie pn.: „Mistrz kuchni – profesjonalny trening umiejętności kulinarnych ” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim w partnerstwie z Profes Consulting Lachowska Kościan spółka jawna– Lider Projektu i Gromar sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX– Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) ogłoszonym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Maz..,

          Oświadczamy, że spełniamy wszystkie warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zapisach zawartych w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami przetargu i przyjmujemy je bez zastrzeżeń.

………………………………………...

                  /miejsce/        /data/               

     ………………………………………..                               

/podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy/

 

Załącznik nr 3 SIWZ

O Ś W I A D C Z E N I E

My, niżej podpisani

………………………………………………………………………………………………….

Działając w imieniu i na rzecz (nazwa/firma/i adres wykonawcy/

........................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………..

ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na:

Dostosowanie oraz doposażenie pracowni zgodnie ze standardami nowej formuły egzaminu zawodowego w zawodach gastronomicznych w projekcie pn.: „Mistrz kuchni – profesjonalny trening umiejętności kulinarnych ” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim w partnerstwie z Profes Consulting Lachowska Kościan spółka jawna– Lider Projektu i Gromar sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX– Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

o wartości poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8 przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) ogłoszonym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Tomaszowie Maz..,

          Oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.

………………………………………...

                  /miejsce/        /data/                                                                                                                                                                                                                   ………………………………………..                                

/podpis osoby (osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania wykonawcy/

 

 

 

 

załącznik nr 4 do siwz

- PROJEKT UMOWY

Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana będzie zobowiązany do podpisania umowy zgodnej z niniejszym projektem.

U M O W A

Zawarta w dniu ............................. 2014 roku, pomiędzy:

…………………………………………………………………………………………………

NIP: ………………………………………………………., reprezentowaną przez:

1.        ....................................................

2.        ....................................................

zwaną w dalszej treści umowy Zamawiającym,

a

 ............................................................................................................................................

z siedzibą w ........................ przy ul. ........................................, zarejestrowaną
w ................................ pod numerem ............................................, NIP.............................., reprezentowaną przez: ........................................................................... 

zwaną dalej Wykonawcą,

 

zwanymi łącznie Stronami, o następującej treści:  Dostosowanie oraz doposażenie pracowni zgodnie ze standardami nowej formuły egzaminu zawodowego w zawodach gastronomicznych w projekcie pn.: „Mistrz kuchni – profesjonalny trening umiejętności kulinarnych ” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim w partnerstwie z Profes Consulting Lachowska Kościan spółka jawna– Lider Projektu i Gromar sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX– Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

Strony zawierają umowę w ramach przetargu nieograniczonego na  „ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu ……………………..pod numerem ……………………

 

§ 1

Przedmiotem umowy jest: wykonanie projektu wyposażenia oraz doposażenie i montaż  urządzeń zgodnie z Tabelą nr 1 i Tabela 2 zawartymi w załączniku nr 1 do umowy:

 

§ 2

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy . do 28.02.2014r.

 

§ 3

1.                   Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy  kwotę w wys.  ……………………………………….. zł. brutto,  słownie: ........................................................……

2.       Wynagrodzenie,októrymmowawust.1jest wynagrodzeniemryczałtowymobejmującymwszystkie czynnościniezbędnedo prawidłowegowykonaniaumowy,nawet,jeśliczynnościteniezostaływprost wyszczególnionewtreścininiejszejumowy.Wykonawcaniemożeżądać  podwyższeniawynagrodzenia, nawetjeżelizprzyczynod siebieniezależnychniemógłprzewidzieć  wszystkichczynnościniezbędnychdo prawidłowegowykonanianiniejszejumowy.

3.       Wynagrodzenie płatne będzie przelewem na konto wykonawcy podane na rachunku lub fakturze w terminie 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionego rachunku/faktury do siedziby Zamawiającego.

4.       WynagrodzeniewypłaconebędziepodwarunkiemterminowegootrzymaniaprzezZamawiającegotransz środkównarealizacjęprojektuorazprawidłowegowykonaniaprzezWykonawcęprzedmiotu umowy.

5.       WynagrodzeniejestwspółfinansowaneześrodkówUnii EuropejskiejwramachEuropejskiegoFunduszu Społecznego.

6.       W przypadku opóźnienia w otrzymaniu przez Zamawiającego transz środków finansowych Wykonawcy nie przysługują roszczenia.

7.       ZapłatawynagrodzenianastąpiprzelewemnarachunekbankowyWykonawcy.

8.       Potwierdzeniemprawidłowegoiterminowegowykonaniaprzedmiotu umowy jestpodpisany  przez Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. St.  Staszica w Tomaszowie Maz. protokół odbioru.

9.       Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot zamówienia fabrycznie nowy w I gatunku zgodny z europejskimi standardami, oznaczony symbolami CE.

10.   Wykonawca zobowiązuje się do udzielenia 24 miesięcznej gwarancji na dostarczony sprzęt i urządzenia.

§ 4

1.       Wykonawca zobowiązuje się poddać ewentualnej kontroli dokonywanej przez Zamawiającego   i  Instytucję Pośredniczącą oraz inne uprawnione podmioty w zakresie prawidłowości realizacji umowy.

2.       Zamawiający zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów Wykonawcy związanych  z realizowanym Projektem.

3.       Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu kompletu dokumentacji związanej  z realizacją projektu celem jej  przechowywania do dnia ……………………..

4.       Wykonawca oświadcza, że w trakcie obowiązywania niniejszej umowy, jak również po jej ustaniu, zachowa pełną poufność w stosunku do wszelkich informacji wynikających z tej umowy i nie wyjawi ich osobom trzecim oraz że wykonywane przez niego czynności nie będą naruszać praw osób trzecich i obowiązującego prawa.

§ 5

1. Ustala się odpowiedzialność wykonawcy za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy poprzez zapłatę kar umownych:

1)       W przypadku nieuzasadnionego rozwiązania umowy przez wykonawcę, wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 %  ceny brutto umowy,

2)       W przypadku stwierdzenia nienależytego wykonania umowy, zamawiający może pomniejszyć kwotę wynagrodzenia o 25% ceny brutto uwidocznionej w fakturze skierowanej do zapłaty.

3)       W przypadku przekroczenia terminu realizacji umowy wykonawca zapłaci zamawiającemu karę umowną za każdy dzień zwłoki w wysokości 0,5% wartości umowy, w przypadku której termin został przekroczony.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdy kara nie pokrywa rzeczywiście poniesionej straty.

§ 6

1.   Zmianapostanowieńzawartejumowymożenastąpićzazgodąobustronwyrażonąnapiśmie,wformie aneksudo umowy,podrygoremnieważnościtakiejzmiany.

2.   Namocy ustawyPrawozamówieńpublicznychzakazujesięistotnychzmianpostanowieńzawartejumowy (art.144ust.1Prawazamówieńpublicznych)wstosunkudo treścioferty,napodstawiektórejdokonano wyboruWykonawcy,chybażezamawiającyprzewidziałmożliwość  dokonaniatakiejzmianywogłoszeniu ozamówieniulubwspecyfikacjiistotnychwarunkówzamówieniaorazokreśliłwarunkitakiejzmiany.

3. Zmianaumowydokonanaznaruszeniemart.144ust.1ustawyPrawozamówieńpublicznychjest nieważna.

4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach

1) dopuszczonej prawem zmian stron umowy lub oznaczenia stron umowy,

2) zmiany wynagrodzenia w następstwie zmiany przepisów o podatku od towarów i usług (VAT),

3) zmiany w zakresie przedmiotu zamówienia jeżeli konieczność wprowadzenia takich zmian jest skutkiem zmiany przepisów prawa,

4) wynagrodzenie umowne może ulec zmianie w przypadku ograniczenia przez Zamawiającego zakresu przedmiotu umowy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

§ 7

OpróczprzypadkówwymienionychwtreścitytułuXVkodeksucywilnegostronomprzysługujeprawoodstąpienia od umowywnastępującychsytuacjach:

1.   Zamawiającemuprzysługujeprawoodstąpieniaodumowywnastępującychokolicznościach:

1)   Zamawiającymożeodstąpi  od umowywterminie30dniod powzięciawiadomościowystąpieniu istotnejzmianyokolicznościpowodującej,żewykonanieumowynieleżywinteresiepublicznym,czego niemożnabyłoprzewidzieć  wchwilizawarciaumowy,

2)   Wykonawcanierozpocząłrealizacjiprzedmiotuumowybezuzasadnionychprzyczynoraznie kontynuujeich,pomimowezwaniazamawiającegozłożonegonapiśmie,

2.   Wykonawcyprzysługujeprawoodstąpieniaod umowy,jeżeli:

1)   zamawiającyodmawiabezuzasadnionejprzyczyny,potwierdzeniawykonania przedmiotu umowy–odstąpienieod umowywtym przypadkumożenastąpićwterminie 30dniod powzięciawiadomościopowyższej okoliczności,

2)   zamawiającyzawiadomiwykonawcę,iżwobeczaistnieniauprzednionieprzewidzianychokoliczności niebędziemógłspełnić  swoichzobowiązańwobecwykonawcy–odstąpienieod umowywtym przypadkumożenastąpićwterminie30dniod powzięciawiadomościopowyższejokoliczności.

 

§ 8

1.   W  kwestiach  nieuregulowanych  niniejszą  umową  mają  zastosowanie  przepisy  Kodeksu  Cywilnego iustawyPrawozamówieńpublicznych  wrazzaktamiwykonawczymidotychustaw.

2.   Ewentualne  spory,  wynikłe  w  związku  z  realizacją  przedmiotu  umowy,  strony  zobowiązują  się rozwiązywać  w drodzewspólnychnegocjacji,aw przypadkuniemożnościustaleniakompromisubędą rozstrzyganeprzezSądGospodarczy,właściwydlasiedzibyZamawiającego.

3. Niniejsząumowęwrazzzałącznikamisporządzonow2(dwóch)  jednobrzmiącychegzemplarzach,po 1(jednym)egzemplarzudlakażdejzestron.

 

                                     Zamawiający                                                        Wykonawca

 

 

 

 

 

Załącznik nr 5a

 

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonegona: Dostosowanie oraz doposażenie pracowni zgodnie ze standardami nowej formuły egzaminu zawodowego w zawodach gastronomicznych w projekcie pn.: „Mistrz kuchni – profesjonalny trening umiejętności kulinarnych ” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim w partnerstwie z Profes Consulting Lachowska Kościan spółka jawna– Lider Projektu i Gromar sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX– Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

 

Ja / My niżej podpisani

 

 ........................................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

działając  w  imieniu  Wykonawcy :

 

........................................................................................................................................................................................................

(nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy)

 

zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013r. poz. 907, 984 i 1047)

 

poniżej składam/y

 

Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
(Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.)

L.p.

Nazwa(firma), adres

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ...........................................                                                   ..........................................................................................

        (miejscowość i data)                                                                        (podpis osób(-y) uprawnionej  do składania oświadczenia

 

Załącznik Nr 5b do SIWZ

 

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonegona: Dostosowanie oraz doposażenie pracowni zgodnie ze standardami nowej formuły egzaminu zawodowego w zawodach gastronomicznych w projekcie pn.: „Mistrz kuchni – profesjonalny trening umiejętności kulinarnych ” realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim w partnerstwie z Profes Consulting Lachowska Kościan spółka jawna– Lider Projektu i Gromar sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX– Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 – Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego

 

Ja / My niżej podpisani

 

 ........................................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko)

działając  w  imieniu  Wykonawcy :

 

........................................................................................................................................................................................................

(nazwa /firma  i dokładny adres Wykonawcy)

 

 

zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047)

 

informuję/my, że:

 

wymieniony wyżej Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.)

 

  ...........................................                                                   ..........................................................................................

        (miejscowość i data)                                                                        (podpis osób(-y) uprawnionej  do składania oświadczenia