Dodane przez ZSP2_admin - czw., 27/12/2012 - 20:00

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 356466-2012 z dnia 2012-09-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tomaszów Mazowiecki
Przedmiot zamówienia sklada się z czterech niżej opisanych zadań : 1) Zadanie 1: Zakup usługi szkoleniowej - Kurs pilota wycieczek zgodnie z opisem zawartym w SIWZ. 2) Zadanie 2: Zakup usługi szkoleniowej - Język angielski zawodowy...
Termin składania ofert: 2012-09-27


Tomaszów Mazowiecki: Realizacja usług szkoleniowych w projekcie pn. Talent Pasja Mistrzostwo w branży Ho-Re-Ca realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na podstawie umowy nr UDA - POKL. 090200-10-139/11-00
Numer ogłoszenia: 527652 - 2012; data zamieszczenia: 27.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 356466 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 57/61, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 44 724 43 36, faks 44 724 43 36.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Realizacja usług szkoleniowych w projekcie pn. Talent Pasja Mistrzostwo w branży Ho-Re-Ca realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na podstawie umowy nr UDA - POKL. 090200-10-139/11-00.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Realizacja usług szkoleniowych w projekcie pn. Talent Pasja Mistrzostwo w branży Ho-Re-Ca realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na podstawie umowy nr UDA - POKL. 090200-10-139/11-00.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):80.50.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·       Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:tak, projekt/program: projekt pn. Talent Pasja Mistrzostwo w branży Ho-Re-Ca realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na podstawie umowy nr UDA - POKL. 090200-10-139/11-00.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR:2   

Nazwa:Zakup usługi szkoleniowej - Język angielski zawodowy

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:04.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·       HIGHTON EDUCATION sp. z o.o., ul. Wólczańska 20/1, 90-607 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 31680,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·       Cena wybranej oferty:30240,00

·       Oferta z najniższą ceną:30240,00/ Oferta z najwyższą ceną: 30240,00

·       Waluta:PLN.

Część NR:4   

Nazwa:Zakup usługi szkoleniowej - Rozwijanie kompetencji kluczowych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:04.10.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·       MANAGEMENT Małgorzata Wlaźlak, ul. Zielna 10 lok 18, 91-813 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 89280,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·       Cena wybranej oferty:88600,00

·       Oferta z najniższą ceną:88600,00/ Oferta z najwyższą ceną: 88600,00

·       Waluta:PLN.