Dodane przez ZSP2_admin - czw., 27/12/2012 - 19:51

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 198716-2012 z dnia 2012-06-12 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tomaszów Mazowiecki
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zakres obowiązków - Podmiot zarządzający odpowiedzialny będzie za: a) opracowanie systemu realizacji projektu, b) opracowanie planu realizacji projektu, c) opracowanie wzorów dokumentów i...
Termin składania ofert: 2012-06-20


Tomaszów Mazowiecki: Realizacja usług zarządzania w projekcie pn. Talent Pasja Mistrzostwo w branży Ho-Re-Ca realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na podstawie umowy nr UDA - POKL. 090200-10-139/11-00
Numer ogłoszenia: 527582 - 2012; data zamieszczenia: 27.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 198716 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 57/61, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 44 724 43 36, faks 44 724 43 36.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Realizacja usług zarządzania w projekcie pn. Talent Pasja Mistrzostwo w branży Ho-Re-Ca realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na podstawie umowy nr UDA - POKL. 090200-10-139/11-00.

II.2) Rodzaj zamówienia:Usługi.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Realizacja usług zarządzania w projekcie pn. Talent Pasja Mistrzostwo w branży Ho-Re-Ca realizowanym przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na podstawie umowy nr UDA - POKL. 090200-10-139/11-00.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):79.42.10.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·       Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:tak, projekt/program: Projekt pn. Talent Pasja Mistrzostwo w branży Ho-Re-Ca realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na podstawie umowy nr UDA - POKL. 090200-10-139/11-00.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:29.06.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·       DT SOLUTIONS Anna Mijas, ul. Kusocińskiego 90 lok. 13, 94-054 Łódź, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 56911,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·       Cena wybranej oferty:52845,53

·       Oferta z najniższą ceną:52845,53/ Oferta z najwyższą ceną: 52845,53

·       Waluta:PLN.