Dodane przez ZSP2_admin - czw., 27/12/2012 - 19:53

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 231006-2012 z dnia 2012-07-02 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tomaszów Mazowiecki
Przedmiot zamówienia składa się z trzech niżej opisanych zadań: Zadanie 1: Zakup i dostawa mebli barowych, restauracyjnych i kawia rnianych. Wykaz mebli barowych, restauracyjnych i kawiarnianych stanowiących przedmiot...
Termin składania ofert: 2012-07-10


Tomaszów Mazowiecki: Dostawa mebli barowych, restauracyjnych i kawiarnianych, zastawy i bielizny stołowej na potrzeby realizacji zajęć kelnerskich i barmańskich oraz maszyn, urządzeń do realizacji projektu pn. Talent Pasja Mistrzostwo w branży Ho-Re-Ca realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na podstawie umowy nr UDA - POKL. 090200-10-139/11-00
Numer ogłoszenia: 527992 - 2012; data zamieszczenia: 27.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 231006 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 57/61, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 44 724 43 36, faks 44 724 43 36.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Dostawa mebli barowych, restauracyjnych i kawiarnianych, zastawy i bielizny stołowej na potrzeby realizacji zajęć kelnerskich i barmańskich oraz maszyn, urządzeń do realizacji projektu pn. Talent Pasja Mistrzostwo w branży Ho-Re-Ca realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na podstawie umowy nr UDA - POKL. 090200-10-139/11-00.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Dostawa mebli barowych, restauracyjnych i kawiarnianych, zastawy i bielizny stołowej na potrzeby realizacji zajęć kelnerskich i barmańskich oraz maszyn, urządzeń do realizacji projektu pn. Talent Pasja Mistrzostwo w branży Ho-Re-Ca realizowanego przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, na podstawie umowy nr UDA - POKL. 090200-10-139/11-00.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):39.15.10.00-5, 79.93.40.00-0, 39.22.11.00-8, 39.22.12.00-9, 39.22.10.00-7.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·       Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:tak, projekt/program: Projekt pn. Talent Pasja Mistrzostwo w branży Ho-Re-Ca realizowany przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego..

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR:2   

Nazwa:Zakup i dostawa zastawy i bielizny stołowej na potrzeby zajęć kelnerskich i barmańskich.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:23.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·       J&T TOP GASTRO, ul. Kościelna 87, 26-800 Białobrzegi, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 18493,50 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·       Cena wybranej oferty:18262,00

·       Oferta z najniższą ceną:18262,00/ Oferta z najwyższą ceną: 18262,00

·       Waluta:PLN.

Część NR:3   

Nazwa:Zakup i dostawa maszyn, urządzeń na potrzeby zajęć gastronomicznych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:23.07.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·       J&T TOP GASTRO s.c., ul. Kościelna 87, 26-800 Białobrzegi, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 16603,25 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·       Cena wybranej oferty:13591,95

·       Oferta z najniższą ceną:13591,95/ Oferta z najwyższą ceną: 18700,00

·       Waluta:PLN.