Dodane przez ZSP2_admin - czw., 27/12/2012 - 20:05

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 450874-2012 z dnia 2012-11-14 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tomaszów Mazowiecki
Przedmiotem zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego jest: sprzedaż i dostarczanie artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego w od dnia zawarcia umowy do 31.12.2012r. wg załącznika nr 1 Lp. Asortyment...
Termin składania ofert: 2012-11-21


Tomaszów Mazowiecki: Sprzedaż i dostarczanie środków żywnościowych od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2012 r.
Numer ogłoszenia: 527518 - 2012; data zamieszczenia: 27.12.2012
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 450874 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 57/61, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 44 724 43 36, faks 44 724 43 36.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Sprzedaż i dostarczanie środków żywnościowych od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2012 r..

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Sprzedaż i dostarczanie artykułów spożywczych pochodzenia zwierzęcego od dnia zawarcia umowy do 31.12.2012 r. wg załącznika nr 1 do SIWZ..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.10.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·       Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:27.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·       FH Aleksandra, ul. Kwiatowa 22, 97-215 Spała, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 33333,33 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·       Cena wybranej oferty:30898,20

·       Oferta z najniższą ceną:30898,20/ Oferta z najwyższą ceną: 40166,72

·       Waluta:PLN.