Dodane przez ZSP2_admin - śr., 28/12/2011 - 14:30

 

Tomaszów Mazowiecki: Dostawa Sprzętu multimedialnego stanowiącego doposażenie pracowni oraz szkolenia z zakresu obsługi tablicy interaktywnej w celu realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim projektu pn. Szansa na Przyszłość w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.02.00-10-015-11-00
Numer ogłoszenia: 439722 - 2011; data zamieszczenia: 28.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 335756 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 57/61, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 44 724 43 36, faks 44 724 43 36.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa Sprzętu multimedialnego stanowiącego doposażenie pracowni oraz szkolenia z zakresu obsługi tablicy interaktywnej w celu realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim projektu pn. Szansa na Przyszłość w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.02.00-10-015-11-00.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa Sprzętu multimedialnego stanowiącego doposażenie pracowni oraz szkolenia z zakresu obsługi tablicy interaktywnej w celu realizacji przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim projektu pn. Szansa na Przyszłość w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.02.00-10-015-11-00.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.20.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak, projekt/program: Projekt pn. Szansa na Przyszłość w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach. Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.02.00-10-015-11-00.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • FHU KOMBO, ul. Mościckiego 12, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 66260,17 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 53586,50

  • Oferta z najniższą ceną: 53586,50 / Oferta z najwyższą ceną: 56000,00

  • Waluta: PLN.