Dodane przez ZSP2_admin - śr., 28/12/2011 - 14:31

 

Tomaszów Mazowiecki: Dostawa zestawu multimedialnego do szkoleń Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim
Numer ogłoszenia: 439634 - 2011; data zamieszczenia: 28.12.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 420386 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 57/61, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 44 724 43 36, faks 44 724 43 36.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa zestawu multimedialnego do szkoleń Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Dostawa zestawu multimedialnego do szkoleń Rady Pedagogicznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.31.00-6, 30.20.00.00-1.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 20.12.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • FHU KOMBO, ul. Mościckiego 12, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 4100,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 3723,57

  • Oferta z najniższą ceną: 3723,57 / Oferta z najwyższą ceną: 3723,57

  • Waluta: PLN.