Dodane przez ZSP2_admin - wt., 18/10/2011 - 17:21

 

Tomaszów Mazowiecki: Sprzedaż i dostawa urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności gastronomicznej w ramach kształcenia młodzieży w zawodach gastronomicznych w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP nr 2
Numer ogłoszenia: 341330 - 2011; data zamieszczenia: 18.10.2011
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy


 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 286954 - 2011r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 57/61, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 44 724 43 36, faks 44 724 43 36.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Sprzedaż i dostawa urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności gastronomicznej w ramach kształcenia młodzieży w zawodach gastronomicznych w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP nr 2.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Sprzedaż i dostawa urządzeń niezbędnych do prowadzenia działalności gastronomicznej w ramach kształcenia młodzieży w zawodach gastronomicznych w Centrum Kształcenia Praktycznego w ZSP nr 2.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39.31.40.00-6.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 10.10.2011.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 8.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PHU Gastro Centrum Adam Koprowski, ul. Poznańska 78, 64-920 Piła, kraj/woj. wielkopolskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 62600,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 30649,89

  • Oferta z najniższą ceną: 30649,89 / Oferta z najwyższą ceną: 37793,21

  • Waluta: PLN.