Dodane przez ZSP2_admin - czw., 17/01/2013 - 18:53

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 518782-2012 z dnia 2012-12-19 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Tomaszów Mazowiecki
sprzedaż i dostarczanie środków żywnościowych do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim od dnia zawarcia umowy do 31.12.2013 r.
Termin składania ofert: 2012-12-27


Tomaszów Mazowiecki: Sprzedaż i dostarczanie środków żywnościowych do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim
Numer ogłoszenia: 25384 - 2013; data zamieszczenia: 17.01.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

 

Zamieszczanie ogłoszenia:obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:tak, numer ogłoszenia w BZP: 518782 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Maz., ul. Św. Antoniego 57/61, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, woj. łódzkie, tel. 44 724 43 36, faks 44 724 43 36.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:Sprzedaż i dostarczanie środków żywnościowych do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim.

II.2) Rodzaj zamówienia:Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:Sprzedaż i dostarczanie środków żywnościowych do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim od dnia zawarcia umowy do 31.12.2013 r..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):15.10.00.00-9, 15.22.00.00-6, 03.14.25.00-3, 15.50.00.00-3, 15.81.00.00-0, 15.80.00.00-6, 15.30.00.00-1, 15.98.00.00-1, 15.24.30.00-3.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

·       Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Część NR:1   

Nazwa:Sprzedaż i dostarczanie produktów zwierzęcych, mięsa i produktów mięsnych.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:09.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·       FH Aleksandra Ryszard Miksa, ul. Kwiatowa 22, 97-215 Spała, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 222857,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·       Cena wybranej oferty:219241,78

·       Oferta z najniższą ceną:219241,78/ Oferta z najwyższą ceną: 219241,78

·       Waluta:PLN.

Część NR:2   

Nazwa:Sprzedaż i dostarczanie owoców, warzyw, podobnych produktów, różnych produktów spożywczych i napoi bezalkoholowych

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:09.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·       HiD Grzegorz Kaczmarczyk, ul. Główna 71, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 99074,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·       Cena wybranej oferty:97444,90

·       Oferta z najniższą ceną:97444,90/ Oferta z najwyższą ceną: 97444,90

·       Waluta:PLN.

Część NR:3   

Nazwa:Sprzedaż i dostarczanie jaj.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:09.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·       PHU Nagórka, ul. Konstytucji 3-go Maja 50B, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 1428,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·       Cena wybranej oferty:1215,00

·       Oferta z najniższą ceną:1215,00/ Oferta z najwyższą ceną: 1215,00

·       Waluta:PLN.

Część NR:4   

Nazwa:Sprzedaż i dostarczanie produktów mleczarskich.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:09.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·       FH Aleksandra Ryszard Miksa, ul. Kwiatowa 22, 97-215 Spała, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 8571,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·       Cena wybranej oferty:8540,10

·       Oferta z najniższą ceną:8540,10/ Oferta z najwyższą ceną: 8540,10

·       Waluta:PLN.

Część NR:5   

Nazwa:Sprzedaż i dostarczanie pieczywa, świeżych wyrobów piekarskich i ciastkarskich.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:09.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·       Piekarstwo i Cukiernictwo s.c. Krzysztof Waszelewski, Beata Waszelewska, ul. Murarska 13, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 45714,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·       Cena wybranej oferty:39400,50

·       Oferta z najniższą ceną:39400,50/ Oferta z najwyższą ceną: 39400,50

·       Waluta:PLN.

Część NR:6   

Nazwa:Sprzedaż i dostarczanie ryb mrożonych, filetów rybnych, p[ozostałego mięsa ryb i przetworów z ryb.

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:09.01.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:1.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

·       Firma Handlowo Produkcyjna Koselak Marek Koselak, Wąwał, ul. Główna 39, 97-200 Tomaszów Mazowiecki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia(bez VAT): 7619,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

·       Cena wybranej oferty:6871,85

·       Oferta z najniższą ceną:6871,85/ Oferta z najwyższą ceną: 6871,85

·       Waluta:PLN.