OGŁOSZENIE

O REKRUTACJI UCZNIÓW/UCZENNIC DO PROJEKTU
„SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” REALIZOWANEGO PRZEZ
 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2
IM. ST. STASZICA W TOMASZOWIE MAZ. W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI,
 PRIORYTET IX– ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI
W REGIONACH, DZIAŁANIE 9.2 – PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI
I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO NA PODSTAWIE UMOWY NR UDA-POKL.09.02.00-10-015/11-00 WSPÓŁFINANSOWANEGO
ZE ŚRODKÓW UE I BUDŻETU PAŃSTWA

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ST. Staszica
w Tomaszowie Mazowieckim podaje do wiadomości listy uczniów/uczennic zakwalifikowanych do II etapu rekrutacji do projektu „Szansa na przyszłość”.

Nabór realizowany jest zgodnie z Regulaminem rekrutacji uczestników/uczestniczek do projektu zamieszczonym na stronie www.zsp2.nasztomaszow.pl w zakładce; Projekty UE > Szans@ na przy$zŁość > Regulamin rekrutacji.

II etap rekrutacji realizowany będzie w formie rozmowy kwalifikacyjnej
w dniach 02.11.—04. 11. 2011 r. Listy uczniów/uczennic zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowe zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły w dniu 7.11.2011 r
. Udział w zajęciach dodatkowych jest nieodpłatny. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe (podręczniki). Uczestnicy szkoleń (zajęć) wyjazdowych nieodpłatnie korzystają
z wyżywienia i zakwaterowania podczas szkolenia. Po ukończeniu każdej formy wsparcia uczestnicy otrzymują poświadczenie ukształtowanych umiejętności w formie certyfikatu.