OGŁOSZENIE

O REKRUTACJI UCZNIÓW/UCZENNIC DO PROJEKTU
„SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” REALIZOWANEGO PRZEZ
 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2
IM. ST. STASZICA W TOMASZOWIE MAZ. W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI,
 PRIORYTET IX– ROZWÓJ WYKSZTAŁCENIA I KOMPETENCJI
W REGIONACH, DZIAŁANIE 9.2 – PODNIESIENIE ATRAKCYJNOŚCI
I JAKOŚCI SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO NA PODSTAWIE UMOWY NR UDA-POKL.09.02.00-10-015/11-00 WSPÓŁFINANSOWANEGO
ZE ŚRODKÓW UE I BUDŻETU PAŃSTWA

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. ST. Staszica
w Tomaszowie Mazowieckim ogłasza nabór uczniów/uczennic do projektu „Szansa na przyszłość”.

Nabór realizowany jest zgodnie z Regulaminem rekrutacji uczestników/uczestniczek do projektu zamieszczonym na stronie www.zsp2.nasztomaszow.plw zakładce; Projekty UE > Szans@ na przy$zŁość > Regulamin rekrutacji.

Formularze zgłoszeniowe nawybrane formy wsparcia - zajęcia dodatkowe należy pobrać ze strony www.zsp2.nasztomaszow.pl– zakładka Projekty UE > Szans@ na przy$zŁość > Formularze zgłoszeniowe

i po wypełnieniu i podpisaniu złożyć w sekretariacie szkoły do dnia 25.05.2012 r.

Listy uczniów/uczennic zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły
w dniu 31.05.2012 r.

Listy uczniów/uczennic zakwalifikowanych do projektu oraz listy rezerwowe zostaną wywieszone na tablicy ogłoszeń oraz zamieszczone na stronie internetowej szkoły w dniu 29.06.2011 r. Udział w zajęciach dodatkowych jest nieodpłatny. Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe (podręczniki). Uczestnicy szkoleń (zajęć) wyjazdowych nieodpłatnie korzystają z wyżywienia i zakwaterowania podczas szkolenia. Po ukończeniu każdej formy wsparcia uczestnicy otrzymują poświadczenie ukształtowanych umiejętności w formie certyfikatu.