Regulamin uczestnictwa

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

„Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej”

§1

INFORMACJE OGÓLNE

Ilekroć w niniejszym dokumencie jest mowa o:

 1. Beneficjencie – należy przez to rozumieć Powit Tomaszowski
 2. Realizatorze Projektu/Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim realizującym projekt „Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej” nr RPLD.11.03.01-10-0053/19
 3. projekcie – należy przez to rozumieć projekt „Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej” nr RPLD.11.03.01-10-0053/19 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe.
 4. regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin rekrutacji stanowiący jednocześnie regulamin uczestnictwa w projekcie „„Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej
 5. uczestniku/uczestniczce projektu – należy przez to rozumieć odpowiednio: ucznia/uczennicę, który po spełnieniu wymogów określonych w Regulaminie został zakwalifikowany do uczestnictwa w Projekcie oraz nauczycielu/nauczycielce zatrudnionych u realizatora projektu, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w projekcie.
 6. rodzicu/opiekunie – należy przez to rozumieć opiekuna prawnego (rodzica) ucznia/uczennicy ubiegającego się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na podstawie zasad ujętych w Regulaminie.
 7. Komisji Rekrutacyjnej – należy przez to rozumieć zespół, którego zadaniem jest rekrutacja uczestników/uczestniczek do wszystkich grup wsparcia.
 8. protokole – należy przez to rozumieć dokument potwierdzający zakwalifikowanie osób do danej formy wsparcia zawierający datę posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej oraz podpisy wszystkich jej członków.
 9. Biurze Projektu – należy przez to rozumieć siedzibę Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Św. Antoniego 57/61
 10. miejscu realizacji Projektu – Zespół Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica 97-200 Tomaszów Mazowiecki ul. Św. Antoniego 57/61
 11. okresie realizacji projektu – należy przez to rozumieć okres wskazany we wniosku o dofinansowanie projektu „Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej” nr RPLD.11.03.01-10-0053/19, tj. od 01 listopada 2021 r. do 30 czerwca 2023r.

§ 2

UCZESTNICY PROJEKTU

 1. Projekt skierowany jest do 84 uczniów/uczennic Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim, ze szkół:
 2. Technik ekonomista – 48 osób
 3. Technik rachunkowości – 12 osób
 4. Technik handlowiec – 24 osoby
 5. Projekt skierowany jest do 8 nauczycieli/nauczycielek przedmiotów ekonomicznych i handlowych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim.

§ 3

ZAKRES WSPARCIA

 1. Zajęcia dla Uczniów/uczennic realizowane będą w doposażonych i dostosowanych w ramach projektu „Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej” salach, w siedzibie realizatora projektu, w weekendy lub po godzinach zajęć Uczniów/Uczennic.
 2. W ramach projektu przewiduje się następujące formy wsparcia, zgodne z wnioskiem o dofinansowanie Projektu :
  1. UCZNIOWIE/UCZENNICE:
 3. ZAJĘCIA DODATKOWE ZAWODOWE

2.1.1.1 Dla kierunku Technik ekonomista i technik rachunkowości

a)  Zarządzanie obsługą spraw kadrowych – 120 godzin  dla 12 osób/gr x 5 grup

b) Excel dla finansistów i księgowych  – 40 godzin 12 osób/gr x 5 grup

2.2.1.2 Dla kierunku Technik handlowiec

a) Planowanie, tworzenie i dystrybucja treści marketingowych – content marketing -120 godzin –      12 osób/gr x 2 gr/rok

b. ” Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych – 64 godziny 12 osób/gr x 2 gr

Dla wszystkich uczestników

 • Zajęcia z kompetencji kluczowych z zakresu języka angielskiego -40 godzin/grupę
 • Staże/praktyki zawodowe – każdy z uczestników odbędzie płatny staż zawodowy u regionalnego pracodawcy, w liczbie 150 godzin na osobę
 • Zajęcia z doradztwa zawodowego grupowego – 6 godzin/grupa x 7 grup + zajęcia z doradztwa zawodowego indywidualnego – 6 godzin na każdego uczestnika
 • NAUCZYCIELE/NAUCZYCIELKI:Szkolenie wdrożeniowe z zakresu korzystania z wirtualnej rzeczywistości w praktyce dydaktycznej szkoły, tworzenie obiektów 3D na potrzeby VR/AR, podstawy programowania na potrzeby technologii VR/AR – 16 h – 8 nauczycieli/nauczycielek przedmiotów branży ekonomiczno-handlowej.Szkolenie – prowadzenie symulacyjnej firmy produkcyjno-handlowej – 16 h – 8 nauczycieli/nauczycielek przedmiotów branży ekonomiczno-handlowej.Szkolenie posługiwanie się arkuszami kalkulacyjnymi – poziom średniozaawansowanych 16 h – 6 nauczycieli/nauczycielek przedmiotów branży ekonomiczno-handlowej.Rozwój kompetencji językowych – język angielski zawodowy- 40 h dla 6 nauczycieli/nauczycielek przedmiotów branży ekonomiczno-handlowej.Staże zawodowe u regionalnych pracodawców w ilości godzin. Szkolenia dla doradcy zawodowego w tym studia podyplomowe.
 • Formy wsparcia, o których mowa w ust. 2 będą się odbywać na podstawie harmonogramu sporządzonego przez specjalistę do spraw organizacji i umieszczonego na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej szkoły.
 • Realizator zastrzega sobie w uzasadnionych przypadkach prawo do zmiany ustalonego harmonogramu.

§ 4

PROCES REKRUTACJI

 1. Rekrutacja prowadzona jest w sposób bezstronny, z poszanowaniem zasady równości płci.
 2. Rekrutacja do projektu przeprowadzona będzie dwuetapowo:

● Etap 1 – Uczniowie/Uczennice chcący/chcące wziąć udział w projekcie wypełnią Formularze zgłoszeniowe, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu

● Etap 2 – po spełnieniu kryteriów z formularza (kryterium spełnia/nie spełnia) prowadzona jest rozmowa z projektu.

 • Uczestnikiem projektu może być uczeń/uczennica Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2, spełniający następujące kryteria:
 • wypełnienie formularza zgłoszeniowego (załącznik nr 1 do regulaminu), weryfikujący następujące obszary:

– bycie uczniem/uczennicą Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim na kierunku Technik ekonomista, rachunkowości, handlowiec;

– miejsca zamieszkania na terenie woj. łódzkiego

 • złożenie formularza zgłoszeniowego w sekretariacie szkoły lub u wychowawcy w terminie określonym w ogłoszeniu o rekrutacji.
 • w przypadku uchybień formalnych (związanych z dokumentacją rekrutacyjną) kandydat może zostać poproszony drogą mailową, telefoniczną lub pisemnie o uzupełnienie braków
  w dokumentacji w ciągu trzech dni roboczych.
 • zgłoszenia, które wpłyną po terminie i będą miały braki formalne, które nie zostały uzupełnione w ciągu 3 dni roboczych od wezwania do uzupełnienia nie będą rozpatrywane.
 • po spełnieniu warunków przedstawionych w Formularzu zgłoszeniowym Uczeń/Uczennica zostanie poproszony na rozmowę z osobą prowadzącą rekrutację w projekcie. Rekruter oceni następujące kryteria premiujące:

        – frekwencje na zajęciach, a w przypadku klas 1wszych – ocenę z zachowania

        – sytuację finansową rodziny

        – aktywność w kołach zainteresowań i konkursach

        – obszar zamieszkania

        – ocena z języka angielskiego

        – motywacja do udziału w projekcie

 • W przypadku, gdy ilość chętnych, którzy uzyskali taką samą ilość punktów, przekroczy ilość miejsc przewidzianych na daną formę wsparcia o zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie wychowawca Ucznia/Uczennicy.
 • Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie uczestniczą w formach wsparcia o których mowa w niniejszym Regulaminie nieodpłatnie.
 • Informacje o terminie rekrutacji dostępne będą na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły, na stronie internetowej szkoły, przekazywane będą w formie ustnej przez wychowawców klas.
 • O zakwalifikowaniu uczniów/uczennic do danej formy wsparcia decyduje Komisja Rekrutacyjna.
 • W wyniku decyzji Komisji Rekrutacyjnej powstaje protokół potwierdzający zakwalifikowanie uczniów/uczennic do danej formy wsparcia.
 • Uczniowie, którzy nie zostali zakwalifikowani do wybranych form wsparcia z powodu braku miejsc, zostaną umieszczeni na liście rezerwowej.
 • Lista uczniów/uczennic zakwalifikowanych do projektu oraz lista rezerwowa zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie szkoły oraz na stronie internetowej szkoły/projektu.
 • W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu jego miejsce zajmie pierwsza osoba z listy rezerwowej.
 • W przypadku małej liczby osób zainteresowanych uczestnictwem istnieje możliwość przedłużenia rekrutacji do 7 dni po terminie pierwszej rekrutacji określonej w ogłoszeniu rekrutacyjnym.
 • Przydzielenie nauczycieli/nauczycielek do danej formy wsparcia jest wynikiem analizy potrzeb  realizatora projektu.
 • W chwili rozpoczęcia wsparcia każdy z uczniów/uczennic oraz nauczycieli/nauczycielek podpisuje umowę uczestnictwa oraz załączniki:
 • Deklarację uczestnictwa w projekcie – załącznik nr 2a lub załącznik nr 2b (w przypadku uczestników niepełnoletnich)
 • Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – załącznik nr 3
 • Zakres danych osobowych uczestników/uczestniczek biorących udział w projekcie – załącznik nr 4
 • Zgłoszenie udziału w projekcie, umowa uczestnictwa wraz z załącznikami dostępne są w sekretariacie szkoły oraz na stronie www realizatora projektu (szkoły).
 • Nadzór nad prawidłową rekrutacją sprawuje Dyrektor szkoły.
 • Każdy formularz zgłoszeniowy ma nadawany numer ID, który jest jednocześnie numerem przypisanym danej osobie.

§ 5

SKŁAD KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 1. W skład Komisji Rekrutacyjnej wchodzą:
  1. wicedyrektor szkoły
  1. referent do spraw obsługi sekretariatu,
  1. kierownik kształcenia praktycznego
 2. Praca Komisji Rekrutacyjnej wymaga uczestnictwa minimum 3 osób.

§ 6

ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ

 1. Przygotowanie ogłoszenia o terminie rekrutacji i niniejszego Regulaminu.
 2. Wybór uczestników/uczestniczek, którzy wezmą udział w Projekcie.
 3. Zatwierdzenie listy uczestników/uczestniczek , którzy wezmą udział w Projekcie
 4. Zatwierdzenie listy rezerwowej.
 5. Sporządzenie protokołu z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej.

§ 7

UPRAWNIENIA UCZESTNIKA PROJEKTU

 1. Uczestnik projektu jest uprawniony do:
 2. bezpłatnego udziału w Projekcie poprzez otrzymanie wsparcia w formie zajęć pozalekcyjnych, konsultacji z Doradcą zawodowym zgodnie z zapisami określonymi w niniejszym Regulaminie,
 3. bezpłatnego korzystania z pomocy dydaktycznych będących na wyposażeniu szkoły,
 4. otrzymania bezpłatnych materiałów szkoleniowych,
 5. otrzymania zaświadczenia uczestnictwa w zajęciach, przy minimum 80% frekwencji i zaliczeniu sprawdzianu końcowego na minimum 80%
 6. otrzymania zaświadczenia o zakończeniu stażu zawodowego/praktyk zawodowych, przy osiągnięciu 100% frekwencji i co najmniej dobrej (4) oceny stażu

§8

OBOWIĄZKI UCZESTNIKA PROJEKTU

 1. Uczestnik projektu jest zobowiązany do:
 2. systematycznego udziału w zajęciach zgodnie z opublikowanym przez organizatora harmonogramem oraz potwierdzania własnoręcznym podpisem swojego uczestnictwa na liście obecności,
 3. pisemnego usprawiedliwienia nieobecności u nauczyciela prowadzącego zajęcia w terminie 7 dni od daty zaistnienia zdarzenia,
 4. wypełniania testów sprawdzających widzę
 5. wypełniania ankiet ewaluacyjnych, udzielania odpowiedzi instytucjom/osobom do tego uprawnionym w zakresie udziału w projekcie (również po zakończeniu udziału w projekcie)
 6. przekazania do realizatora projektu informacji dotyczących sytuacji uczestnika/uczestniczki po zakończeniu udziału w projekcie (do 4 tygodni od zakończenia udziału) w zakresie istotnym dla Projektu
 7. udostępnienia swoich danych osobowych na potrzeby Projektu (w tym w szczególności danych telekontaktowych)
 8. przekazania do realizatora projektu kserokopii zdobytych certyfikatów/zaświadczeń
 9. w przypadku organizacji zajęć dla nauczycieli: potwierdzeń obecności, harmonogramów zajęć, programów zajęć, certyfikatów/zaświadczeń
 10. w przypadku rezygnacji, do złożenia u Organizatora pisemnej rezygnacji z podaniem jej powodu oraz zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych. Zwrot materiałów powinien nastąpić najpóźniej w dniu złożenia podpisanego oświadczenia o rezygnacji
 11. w przypadku skreślenia przez organizatora Projektu uczestnika z listy, uczestnik zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych i promocyjnych. Zwrot materiałów powinien nastąpić w dniu określonym przez organizatora Projektu.

§ 9

ZASADY UCZESTNICTWA

 1. Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest:
 2. zapoznanie się z niniejszym regulaminem
 3. wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
 4. pozytywna decyzja Komisji Rekrutacyjnej.
 1. Dopuszczalna ilość nieobecności na zajęciach nie może przekroczyć 20% ogólnej liczby godzin zajęć przewidzianych dla każdego ucznia w danej formie wsparcia.
 2. Przekroczenie określonego limitu nieobecności jest równoznaczne z rezygnacją uczestnika z dalszego uczestnictwa w Projekcie. Podstawą ustalenia nieobecności uczestnika jest aktualizowana w trakcie zajęć lista obecności.
 3. W przypadku przekroczenia dopuszczalnej liczby nieobecności przez ucznia, jest on skreślany z listy zajęć, traci status uczestnika projektu oraz zobowiązany jest do zwrotu otrzymanych materiałów dydaktycznych.

§ 10

ZASADY MONITORINGU UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnicy projektu podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach projektu.
 2. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście obecności każdego dnia zajęć.
 3. Uczestnicy Projektu zobowiązani są do wypełniania kwestionariuszy, testów wiedzy, ankiet ewaluacyjnych w trakcie uczestnictwa w Projekcie i po zakończeniu formy wsparcia, w której uczestniczą.

§ 11

ZASADY REZYGNACJI Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

 1. Rezygnacja z udziału w Projekcie możliwa jest tylko w uzasadnionych przypadkach i następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez Beneficjenta.
 2. Uzasadnione przypadki, o których mowa w pkt. 1 niniejszego paragrafu mogą wynikać z przyczyn zdrowotnych lub działania siły wyższej i z zasady nie mogą być znane przez uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie. W takim przypadku uczeń jest zobowiązany do złożenia pisemnej rezygnacji w terminie do 7 dni od momentu zaistnienia przyczyn powodujących konieczność rezygnacji
 3. Organizator ma prawo skreślenia uczestnika z listy w przypadku określonym w § 9 pkt. 4 oraz w przypadku, gdy uczestnik narusza prawo bądź postanowienia Regulaminu, zawiadamiając o tym uczestnika pisemnie na podany przez niego adres do korespondencji. W przypadku zwrotu korespondencji skierowanej na podany przez uczestnika adres, pozostawia się ją w dokumentach uczestnika ze skutkiem doręczenia.
 4. W przypadku rezygnacji lub wykluczenia z udziału w zajęciach uczeń/uczennica ma obowiązek zwrócić otrzymane od organizatora projektu materiały dydaktyczne i promocyjne.
 5. W przypadku rezygnacji lub skreślenia uczestnika z listy osób zakwalifikowanych do Projektu, jego miejsce zajmuje pierwsza osoba z listy rezerwowej zgodnie z zasadami zawartymi w § 4 pkt 11.

§ 12

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
 2. Realizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie lub wprowadzenia dodatkowych postanowień.
 3. W kwestiach nieokreślonych postanowieniami regulaminu prawo do podjęcia ostatecznej decyzji posiada Dyrektor ZSP nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim.
 4. Regulamin obowiązuje w całym okresie realizacji projektu.

Załączniki:

Zał. nr 1 – Formularz zgłoszeniowy

Zał. nr 2a – Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla uczestników pełnoletnich

Zał. nr 2b – Deklaracja uczestnictwa w projekcie dla uczestników niepełnoletnich

Zał. nr 3 – Oświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Zał.nr 4 – Zakres danych osobowych uczestników/uczestniczek biorących udział w projekcie

Zał. nr 5 – Protokół Komisji Rekrutacyjnej

Zał. nr 6 – Lista uczestników/uczestniczek projektu – wzór

Zał. nr 7 – Lista rezerwowa – wzór

Zał. nr 8 – Oświadczenie o rezygnacji z udziału w projekcie.