O projekcie

INNOWACJE W NAUCZANIU PRZEDMIOTÓW BRANŻY EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ I HANDLOWEJ

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Całkowita wartość projektu: 1 167 354,38 zł     Kwota dofinansowania: 1 050 618,94 zł

Beneficjent: Powiat Tomaszowski Realizator: Zespół Szkół Ponadpodstawowych Nr 2 im. St. Staszica w Tomaszowie Mazowieckim

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w ZSP 2 w oparciu dostosowany do potrzeb rynku pracy o program. rozwojowy zaw. 331403, 431103, 522305, uwzględniający wdrożenie innowacyjnych form kształcenia (symulacyjna firma oraz technologia VR), realizację wysokiej jakości szkoleń zaw. dla 84 U oraz 8 N oraz szkoleń z zakresu kompetencji kluczowych (84 U), staży (84 U) a także wsparcia ze strony doradcy zawodowego (84 U).

Osiągnięcie ww. celu przyczyni się od osiągnięcia celów szczegółowych. dzięki zaangażowaniu regionalnych pracodawców w proces opracowania nowego programu nauczania wykorzystującego innowacyjne rozwiązania edukacyjne w zawodach technik ekonomista, technik rachunkowości i technik handlowiec oraz realizacji staży dla uczestników projektuj. Dzięki realizacji kształcenia zawodowego, zgodnego z analizą potrzeb, zwiększone zostaną zdolności U do efektywnego wejścia na rynek pracy.

PROPONUJEMY ZAJĘCIA

Technik ekonomista 4 grupy – 12 os. / Technik rachunkowości – 1 grupa 12 os.

a) „Zarządzanie obsługą spraw kadrowych” – 120 godzin – prowadzone przez nauczycieli ZSP 2.

b) „Excel dla finansistów i księgowych” – 40 h/gr -szkolenie prowadzone przez zewnętrznych specjalistów

c) Język angielski branżowy – 40 godzin – prowadzone przez nauczycieli ZSP 2.

d) Arkusze kalkulacyjne Excel dla średnio zaawansowanych -16 godzin.

e) Doradztwo zawodowe grupowe – 6 godzin oraz doradztwo zawodowe indywidualne – 6 godzin.

f) Staże u regionalnych pracodawców – 150 godzin.

Technik handlowiec – 2 grupy- 12 os.

a) „Planowanie, tworzenie i dystrybucja treści marketingowych – content marketing” – 120 godzin – prowadzone przez zewnętrznych specjalistów.

b) „Tworzenie oferty, planowanie i prowadzenie sprzedaży skierowanej do klientów biznesowych” – 64 godziny – prowadzone przez nauczycieli ZSP 2.

c) Język angielski branżowy – 40 godzin – prowadzone przez nauczycieli ZSP 2.

d) Arkusze kalkulacyjne Excel dla średnio zaawansowanych -16 godzin.

e) Doradztwo zawodowe grupowe – 6 godzin oraz doradztwo zawodowe indywidualne 6 godzin.

f) Staże u regionalnych pracodawców – 150 godzin.  

Wsparcie dla 8 nauczycieli zawodu z branży ekonomiczno-handlowej

Więcej informacji na temat uczestnictwa w projekcie znajdziesz w regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „ Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno-administracyjnej i handlowej” zamieszczonym na stronie szkoły www.zsp2tm.pl w zakładce projektu lub na tablicy przed sekretariatem.