Powołanie komisji rekrutacyjnej

W związku z realizacją projektu „Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno – administracyjnej i handlowej” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie XI.3 Kształcenie zawodowe ustala się, co następuje:

§ 1

Powołuje się Komisję rekrutacyjną w składzie:

  1. Halina Fijałkowska
  2. Roksana Olejnik
  3. Barbara Marzyjanek

§ 2

Celem prac Komisji jest rekrutacja łącznie 96 osób fizycznych, posiadających status Ucznia/Uczennicy Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Tomaszowie Mazowieckim, do udziału w projekcie „„Innowacje w nauczaniu przedmiotów branży ekonomiczno – administracyjnej i handlowej””

§ 3

Komisja wykonuje swoje obowiązki zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie nr RPLD.11.03.01-10-0053/19-00.

§ 4

Postanowienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

§ 5

Niżej podpisane osoby oświadczają, ze zapoznały się z wnioskiem o dofinansowanie, z wymogami rekrutacyjnymi, z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa i zgodnie z nimi wykonywać będą swoje obowiązki.

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.